Home Examene / angajări Anunț concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de natură contractuală, cu normă...

Anunț concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de natură contractuală, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul evaluare risc din mediul de viață și de muncă – colectiv medicina muncii și igiena colectivităților de copii și tineret, din cadrul DSP Iași

947
0

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi vacante cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată:

 • 1 post de asistent medical cu şcoală postliceală sanitară – specialitatea medicină generală, la Compartimentul evaluare factori risc din mediul de viață și de muncă – Colectiv medicina muncii și igiena colectivităților de copii și tineret
 • minim 6 luni vechime în specialitate.

Condiţii specifice necesare participării la concurs și ocupare a funcției contractuale:

 • diploma de bacalaureat;
 • diploma de școală postliceală sanitară sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr.797/1997, în specialitatea medicină generală
 • certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, vizat la zi și valabil la data concursului și adeverință de participare la concurs, eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Asistentul medical generalist angajat în urma sustinerii concursului, va urma programul de specializare care se organizează și se desfășoară, conform Ordinului MS nr.1076/2019, pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asisteții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, conform Anexei 1 la norme, pentru specializarea igienă și sănătate publică.

 • 1 post de asistent medical principal cu şcoală postliceală sanitară – specialitatea igienă, la Compartimentul evaluare factori risc din mediul de viață și de muncă – Colectiv medicina muncii și igiena colectivităților de copii și tineret

Condiţii specifice necesare participării la concurs și ocupare a funcției contractuale:

 • diploma de bacalaureat;
 • diploma de școală postliceală sanitară sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr.797/1997, în specialitatea igienă.
 • vechime minim 5 ani ca asistent medical
 • să dețină certificatul de grad de principal în specialitatea igienă
 • certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, vizat la zi și valabil la data concursului și adeverință de participare la concurs, eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Data concursului:

 • proba scrisă se va desfășura pe data de 7 iunie 2021 ora 10,00;
 • interviul se va desfășura pe data de 11 iunie 2021, ora 10,00.

Ambele probe se vor susține la sediul Direcţiei de Sănatăte Publică a Judeţului Iaşi, str. Nicolae Bălcescu nr.21.

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare( 13 mai – 26 mai 2021) de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial partea a III a, candidaţii pot depune dosarele de înscriere la concurs, la sediul unității noastre din str. Vasile Conta nr.2-4, la secretarul comisiei de concurs.

Date de contact: tel.0232/210900, int 217

Condiţii generale pentru participarea la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele acte:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz ( aşa cum este reglementat în HG 286/2011)  – se vor prezenta şi originalele;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – diploma de bacalaureat și școală postliceală sanitară în specialitatea solicitată şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice – se vor prezenta şi originalele;
 • copia carnetului de muncă (şi originalul) sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă (original), care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor solicitate.
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu obligaţia candidatului de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel tarziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală (original) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa conţine în clar numarul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 • copie după certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, vizat la zi și valabil la data concursului și adeverință de participare la concurs, eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • se va prezenta și originalul.
 • curriculum vitae;
 • dosar plic.

Probele stabilite pentru concurs:

 • selecţia de dosare;
 • proba scrisă;
 • proba interviu                                

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de asistent medical cu şcoală postliceală sanitară – specialitatea medicină generală la Compartimentul evaluare factori risc din mediul de viață și de muncă — Colectiv medicina muncii și igiena colectivităților de copii și tineret.

 1. Ordinul MS nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea si instruirea, odihna și recreerea copiilor si tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordinul MS/MEC nr.3235/93/04.02.2021 al ministrului educației și al ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităților în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordinul MS nr. 119/2014 actualizat  pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul MECTS/MS nr. 5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul MS nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor  si scolarilor  si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti ;
 6. Ordinul MS nr. 1078/2010 actualizat privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de asistent medical principal cu şcoală postliceală sanitară – specialitatea igienă la Compartimentul evaluare factori risc din mediul de viață și de muncă – Colectiv medicina muncii și igiena colectivităților de copii și tineret.

 1. Ordinul MS nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea si instruirea, odihna și recreerea copiilor si tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordinul MS/MEC nr.3235/93/04.02.2021 al ministrului educației și al ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităților în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordinul MS nr. 119/2014 actualizat  pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul MECTS/MS nr. 5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul MS nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor  si scolarilor  si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti;
 6. Ordinul MS nr. 653/2001 al ministrului sănătății și familiei privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților , cu modificările și completările ulterioare;
 7. H.G. nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul MS nr. 1078/2010 actualizat privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti

CALDENDAR DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

13 mai 2021 – 26 mai 2021 până la ora 16,00, preluarea dosarelor.

27 mai 2021 – 28 mai 2021, selecția dosarelor.

31 mai 2021 – afisarea rezultatelor selectării dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, a condiţiilor de studii şi de vechime se vor afişa cu menţiunea “ADMIS” sau “ RESPINS”.

02 iunie 2021 se pot depune contestaţii pentru dosarele de înscriere respinse.

03 iunie 2021, se afişează rezultatul contestaţiei la respingere dosare.

Concursul constă din 2 probe:

 • proba scrisă – subiecte din bibliografia afişată
 • proba interviu – conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs.

Fiecare probă va fi notată cu maximum 100 puncte.Sunt declarați admişi la proba scrisă candidaţii care au obținut minimum 50 de puncte. Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Stabilirea candidatului care urmează să ocupe postul vacant se va face în ordinea mediei generale, determinată pe baza mediei artimetice a notelor obţinute la fiecare probă. La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine are prioritate cel care are specializări în domeniul pentru care a candidat.

07 iunie 2021 ora 10,00 susţinere proba scrisă

08 iunie 2021 afişarea rezultatelor la proba scrisă

09 iunie 2021 depunerea contestaţiilor la proba scrisă

10 iunie 2021 afişarea rezultatului la contestaţia probei scrise

11 iunie 2021 susţinere proba interviu

15 iunie 2021 afişarea rezultatelor la proba interviu

16 iunie 2021 depunerea contestaţiei la proba interviu

17 iunie 2021 afişarea rezultatului contestaţiei la proba interviu

18 iunie 2020 afişarea rezultatelor finale.

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei de Sanatate Publica a Judeţului Iaşi din str. Nicolae Bălcescu nr.21, conform planificării de mai sus.

Previous articleInformare
Next articleOperatorii economici interesati sunt invitati sa depuna oferta tehnica si financiara pentru achizitia de Truse/Kituri/seturi de recoltare si mediu transport viral VTM, inclusiv COVID