Home Lista prestatorilor de servicii funerare – Acte necesare pentru avize sanitare funerare

Lista prestatorilor de servicii funerare – Acte necesare pentru avize sanitare funerare

Conform HG 741/2016, art. 7, alin. 5, Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor afișa pe site-ul propriu lista prestatorilor de servicii funerare autorizați, precum și lista documentelor necesare pentru eliberarea avizelor și autorizațiilor emise de acestea în conformitate cu prezentele norme.

LISTA PRESTATORILOR DE SERVICII FUNERARE AUTORIZAȚI ÎN JUDEȚUL IAȘI: 

(ACTUALIZAT ÎN DATA DE 09.12.2022)

NR. CRT SOCIETATEA ADRESA PUNCTULUI DE LUCRU OBIECTUL DE ACTIVITATE
1 SC SERVICII FUNERARE SRL Iasi, str. Eternitate nr. 119 Prestari servicii funerare (ingrijiri mortuare, transport  funerar, comert articole funerare)

 

2 SC SERVICII FUNERARE “SANCTUS” SRL Iasi, str. Moara de Vant nr. 20 Prestari servicii funerare (ingrijiri mortuare, transport funerar, comert articole funerare)

 

3 SC CARLA SI ADRIANA SRL Sat Raducaneni, jud. Iasi Transport funerar
4 SC POMPE FUNEBRE DRAGAN PETRU SRL Iasi, str. Eternitate nr. 47 Prestari servicii funerare (ingrijiri mortuare, transport funerar, comert articole funerare)

 

5 SC ANCA SI RADU SRL Sat Dancu, com. Holboca sos. Iasi-Ungheni nr. 50, jud. Iasi Prestari servicii funerare (ingrijiri mortuare, transport funerar, comert articole funerare)

 

6 SC EDEN MIR SRL Iasi, str. Eternitate nr. 58 Transport funerar
7 SC ANA IRINA SRL Iasi, str. Smardan nr. 83 Transport funerar
8 I.I. RUSU ANDREI Iasi, sos. Nicolina nr. 9-11, bl. 936, sat Mironeasa, jud. Iasi Transport funerar si ingrijiri mortuare (auto mobil), comert articole funerare
9 SC SERVICII FUNERARE MORFEU SRL Iasi, str. Eternitate nr. 65 Prestari servicii funerare (ingrijiri mortuare, transport funerar, comert articole funerare)

 

10 SC VALIMEX UNITED SRL Iasi, sos. Voinesti nr. 17 Transport funerar
11 SC DOHOTARU SI RADU SRL Iasi, sos. Bucium nr. 11A Prestari servicii funerare (ingrijiri mortuare, transport funerar, comert articole funerare)
12 SC ILISEI FUNERARE SRL Sat Barnova, jud. Iasi Prestari servicii funerare (ingrijiri mortuare, transport funerar, comert articole funerare)
13 SC CONSILIERE FUNERARA UMANITARA BUNA VESTIRE SRL Iasi, bld. Tudor Vladimirescu nr. 63 Transport funerar
14 SC CANURA ALEXVAN SRL Sat Tomesti, str. Bahlui nr. 2 Transport funerar
15 SC RAILEANU SRL Iasi, str. Eternitate nr. 72 Transport funerar
16 SC CASA FUNERARA ARPA SRL Iasi, str. Carpati nr. 19, bl. 918 Transport funerar
17 SC SERVICII TREI SALCAMI SRL Iasi, str. Eternitate nr. 50 Transport funerar
18 SC DRE GRANIT FUNERARE SRL Sat Letcani, com. Letcani, jud. Iasi Transport funerar
19 SC ANA RARES SRL Sat Maxut, com. Deleni, jud. Iasi Transport funerar
20 SC POPAS SIPOTE SRL Sat Sipote, com. Sipote, jud. Iasi Transport funerar
21 SC MARI CRIS BUTEA SRL Sat Butea, com. Butea, jud. Iasi Transport funerar
22 SC WEST MOLDAVIA SRL Pascani, str. Garii nr. 36, jud. Iasi Transport funerar
23 SC SERVICII FUNERARE COSTEA IOAN SRL Iasi, str. Stroici nr. 6A Transport funerar
24 SC AXA HERMES SRL Sat Miroslava, com. Miroslava, jud. Iasi Transport funerar
25 I.I. CHEBAC MIHAI SEBASTIAN Sat Dancu, com. Holboca, jud. Iasi Transport funerar
26 I.I. MATASARU ALEXANDRINA Sat Motca, com. Motca, jud. Iasi Transport funerar
27 I.I. BOTEZ SALOMICA MIHAELA Pascani, str. Stefan cel Mare si Sfant nr. 109, jud. Iasi Transport funerar
28 SC DRAGOS VODA SRL Pascani, str. Dragos Voda nr. 7, jud. Iasi Transport funerar
29 I.F. BAROI CLAUDIU Pascani, str. Republicii nr. 69, jud. Iasi Transport funerar
30 SC GAVRIL SERVICII SRL Sat M. Kogalniceanu, com. Tiganasi, jud. Iasi Transport funerar
31 SC MODERN PAM SRL Iasi, str. Popauti nr. 24A, jud. Iasi Transport funerar
32 SC SERVICII FUNERARE TOPOLNICEANU SRL Sat Ruginoasa, com. Ruginoasa, str. Unirii nr. 108 Transport funerar
33 SC ANCA SI OVIDIU SRL Iasi, bld. Tudor Vladimirescu nr. 59 Transport funerar
34 SC AGIFOR-JUNIOR SRL Pascani, str. Gradinitei nr. 38 Transport funerar
35 SC SERVICII FUNERARE T.C.C. CRIN SRL Sat. Lunca Cetatuii, com. Ciurea, jud. Iasi Transport funerar
36 SC ARTICOLE FUNERARE STEFANIA SRL Iasi, stradela Ciric nr. 24 Transport funerar
37 I.I. CRACIUN IULIAN Sat Cristesti, com. Cristesti, jud. Iasi Transport funerar

____________________________________________________________________________

1.AVIZ SANITAR PENTRU TRANSPORTUL CADAVRELOR UMANE
(necesar în cazul transportului pentru inhumare/incinerare într-o localitate aflată la o distanță de peste 30 km de locul decesului)

ACTE NECESARE:
– Cerere (nume prenume solicitant aviz, persoană fizică/ firma de pompe funebre, nume/prenume persoana decedata, locul și data decesului anul/luna ziua, data si localitatea unde se face transportul, nr. inmatriculare autovehicul de transport cadavru);
– Certificat medical constatator de deces;
– Certificat de imbalsamare;
– Certificat de deces si adeverinta de inhumare/incinerare eliberat de primărie;
– Autorizatia sanitara pentru autovehicul transport cadavru.

2.PAŞAPORT PENTRU TRANSPORT CADAVRU UMAN

ACTE NECESARE:
-Cerere (nume prenume solicitant aviz, persoană fizică/ firma de pompe funebre, nume/prenume persoana decedata, locul și data decesului anul/luna/ ziua, localitatea, țara și data si efectuării transpotului; tipul mijlocului de transport-autovehicul, tren vapor, avion-, nr. inmatriculare autovehicul de transport cadavru, numele și prenumele, data nasterii, nr. și serie carte de identitate/ pasaport reprezentantului firmei de pompe funebre care efectueză serviciul);
– Certificat medical constatator de deces;
– Certificat de imbalsamare;
-Certificat de deces si adeverinta de inhumare/incinerare eliberat de primărie;
– Autorizatia sanitara pentru autovehicul transport cadavru./alte acte specifice care certifică activitatea de pompe funebre valabile în alte țări;

3. AVIZ SANITAR PENTRU DESHUMAREA, TRANSPORTUL SI REINHUMAREA CADAVRELOR UMANE

ACTE NECESARE:
-Cerere (nume prenume solicitant aviz, grad de rudenie, nume/prenume decedat, data decesului anul/luna ziua, cimitirul unde au loc operațiunile de deshumare/ reinhumare, firma de pompe funebre care efectueză transportul în cazul în care reînhumarea se face în alt cimitir, data efectuării operațiunilor);
– Certificat de deces;
– Dovada detinerii locului de veci;
– In cazul deshumarii in vederea reinhumarii în alt cimitir se va atasa autorizatia sanitara pentru autovehiculul de transport cadavru.
Nota: a) deshumarea cadavrelor umane se poate face înainte de 7 ani de la data înhumării, după împlinirea termenului de un an de la data înhumării şi numai în perioada 1 noiembrie-31 martie.
b) osemintele pot fi deshumate în orice perioadă a anului, fără avizul Directiei de Sanatate Publica Iasi, după 7 ani de la deces.

4. AVIZ EPIDEMIOLOGIC ÎN VEDEREA ÎMBĂLSĂMĂRII

ACTE NECESARE:
-Cerere (conform model atasat);
-Declarație pe propria răspundere a tanatopractorului (conform model atașat);
-Cererea din partea membrilor familiei sau a altor persoane desemnate pentru îmbălsămarea defunctei/defunctului (conform model atașat);
-Certificat medical constatator al decesului;
-Certificatul de tanatopractor emis de Ministerul Sănătății;
-Autorizația sanitară pentru spațiul de prestare a activităților de îngrijiri mortuare.

 

CERERE
pentru obţinerea avizului direcţiei de sănătate publică în vederea îmbălsămării

Subsemnatul(a), ……………………………………………….., tanatopractor conform Certificatului Ministerului Sănătăţii nr. …………../………………., legitimat(ă) cu CI seria …. nr. ………………………, eliberat(ă) de ……… .………….la data de …………., cu domiciliul în ………………., judeţul …………., str. ………………………… nr. ……, bl. ….., sc. ……., ap. ……, angajat al Societăţii …………………………., cu sediul în localitatea …………, judeţul ……………, adresa ……………..,…………………………….. înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ………………………………………, solicit avizul direcţiei de sănătate publică în vederea efectuării îmbălsămării dlui/dnei……………………………………… decedat/decedate la data de ………………….. şi aflat(e) la adresa ……………. ……………………
Anexez la prezenta copie după Certificatul de tanatopractor nr. ……./………….. , copie după certificatul medical constatator al decesului doamnei/domnului …………………………………., cererea familiei pentru îmbălsămare şi declaraţia privind metoda şi produsele biocide folosite.

Data

Ştampila prestatorului de servicii funerare
………………..
Semnătura
……………….

CERERE
pentru îmbălsămarea defunctei/defunctului

Subsemnatul, …………….……………………………………………, având calitatea de:
[] soţ/soţie al/a defunctei/defunctului;
[] rudă apropiată a defunctei/defunctului, gradul ……;
[] persoană mandatată prin contract pentru a se îngriji de înmormântare;
[] persoană stabilită prin testament pentru a se îngriji de înmormântare,
al …………………………………………………….(numele şi prenumele persoanei decedate), solicit efectuarea îmbălsămării defunctei/defunctului în vederea desfăşurării în bune
condiţii a serviciilor funerare.
[] Declar că dorim expunerea defunctei/defunctului cu capacul sicriului deschis.
[] Declar că înmormântarea defunctei/defunctului presupune transportul pe o distanţă de …………………….km.

Data Semnătura
..…………… ………………

DECLARAŢIE
pe propria răspundere a tanatopractorului

Subsemnatul, ………………………………………………….., tanatopractor în baza Certificatului nr. ……………………., emis de Ministerul Sănătăţii, domiciliat în ……………, str. ………………………. nr. ……., bl. ……, sc. …………, et. ….., ap. ………….., sectorul/judeţul …………….,………. posesor al CI/BI…………. seria ……… nr. ………., eliberat(ă) de ……………………………………. la data de …………, CNP ……………………………….,
cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
– voi folosi ca metodă de îmbălsămare/tanatopraxie ………………………………… şi tehnica …..…………………………………………., care presupune injectarea în ………………… şi în ………………………… a următoarelor produse şi substanţe chimice: ………………………………………………………………., în cantitatea de ……………………
– procedura de îmbălsămare/tanatopraxie nu va urmări conservarea definitivă a corpului defunctei (defunctului) şi se vor folosi numai produse biocide avizate de către Comisia Naţională pentru Produse Biocide.

Dau prezenta declaraţie, fiindu-mi necesară pentru ……………………………. ………………………
Data
……………

Declarant,
…………………………………
(numele, prenumele şi semnătura)

 

*depunerea solicitărilor pentru emiterea/remiterea avizului/pasaportului transport decedat si avizului de deshumare-reînhumare cadavru se poate realiza și prin mijloace electronice la adresa de email: avizeservfunerare.DSPiasi@gmail.com;

*depunerea solicitărilor pentru emiterea/remiterea avizului pentru îmbălsămare și încadrarea în gradul de risc infecțios se poate realiza și prin mijloace electronice la adresa de email: epidemio@dspiasi.ro;

_____________________________________________________________________________

Lista documentelor necesare pentru eliberarea avizelor și autorizațiilor: