Home Compartimente Asistență medicală și programe de sănătate

Asistență medicală și programe de sănătate

COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROGRAME DE SĂNĂTATE

_____________________________________________________________________________

Lista unitatilor de specialitate care implementeaza programe / subprogram nationala de sanatate publica cu care s-au incheiat contracte in baza ordinului ministrului sanatatii nr.964/2022 si a HG nr.423/2022.

Anexa 1

Anexa 2

COMUNICAT

Ref. la încheierea contractelor pentru implementarea Programului Național de Sănătate a Femeii și Copilului, Subprogramul de Nutriție și Sănătate a Copilului, intervenția „Profilaxia distrofiei la copii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, prin administrarea de lapte praf conform prevederilor  H.G.nr.423/2022 și O.M.S. nr.964/2022

Vă aducem la cunoștință că au fost publicate în Monitorul Oficial al României Hotărârea Guvernului nr.423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate publică și Ordinul Ministerului Sănătății nr.964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică.

În vederea încheierii contractelor pentru implementarea Programului Național de Sănătate a Femeii și Copilului, Subprogramul de Nutriție și Sănătate a Copilului, intervenția „Profilaxia distrofiei la copii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, prin administrarea de lapte praf”, autoritățile administrației publice locale trebuie să transmită, în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului, următoarele documente:

  1. Cerere/solicitare pentru încheierea contractului cu DSP în care vor fi mențíonate datele persoanelor autorizate pentru semnarea contractului (numele și prenumele, funcția) (model atașat) – Model cerere: Cerere contract furnizare lapte praf 2022 Primarii
  2. Cont deschis la Trezoreria Statului sau la bancă, potrivit legii;
  3. Codul de înregistrare fiscală – codul unic de înregistrare;.

Cererea si documentele suport mai sus mentionate vor fi transmise la adresa de email: dspbuget@dspiasi.ro.

Termenul de depunere al documentelor este până la data de 20.04.2022, iar termenul limită de încheiere a contractelor este 27.04.2022.

Autoritățile administrației publice locale care depun cererile însotite de documentele sus-menționate, necesare încheierii contractelor pentru implementarea Programului Național de Sănătate a Femeii și Copilului, Subprogramul de Nutriție și Sănătate a Copilului, intervenția „Profilaxia distrofiei la copii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, prin administrarea de lapte praf” la alte termene decât cele stabilite și comunicate de către DSP Iași și nu participă la încheierea contractelor în termenele stabilite, nu vor mai realiza implementarea acestui program național de sănătate publică.

   Vă mulțumim pentru colaborare!

______________________________________________________________________________

COMUNICAT

    Ref. la încheierea contractelor pentru implementarea programelor naționale de    sănătate publică conform prevederilor  H.G.nr.423/2022 și O.M.S. nr.964/2022

Vă aducem la cunoștință că au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Hotărârea Guvernului nr.423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate publică și Ordinul Ministerului Sănătății nr.964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică.

În conformitate cu prevederile actelor normative mai sus menționate, în vederea încheierii contractelor pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Iași, unitățile de specialitate care realizează implementarea programelor naționale de sănătate publică (institutii publice, furnizori publici de servicii medicale din subordinea Ministerului Sănătății și din rețeaua administrației publice locale, furnizori privați de servicii medicale pentru serviciile medicale care depășesc capacitatea furnizorilor publici de servicii medicale, medici de familie), trebuie să transmită, în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului, o serie de documente, după cum urmează:

Termenul de depunere al documentelor este până la data de 18.04.2022, iar termenul limită de încheiere a contractelor este 26.04.2022.

Unitățile de specialitate care depun cererile însotite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii contractelor pentru implementarea programelor naționale de sănătate, la alte termene decât cele stabilite și comunicate de către DSP Iași și nu participă la încheierea contractelor în termenele stabilite, nu vor mai realiza implementarea programelor naționale de sănătate publică.

Precizam că în luna aprilie 2022 se pot încheia acte adiționale la contractele existente, iar noile contracte vor intra în vigoare începând cu data de 01.05.2022.

Vă mulțumim pentru colaborare!

_____________________________________________________________________________

Asistenţa medicală
a) asigură îndrumarea tehnică și metodologică a programelor de asistență medicală;
b) evaluează și participă la identificarea priorităților în domeniul asistenței medicale și propune măsuri pentru rezolvarea problemelor identificate;
c) participă, împreună cu serviciul de evaluare și promovare a sănătății și casa de asigurări de sănătate, la analiza nevoilor de servicii medicale ale populației;
d) supraveghează activitatea de raportare și monitorizare a bolilor cronice de către furnizorii de servicii medicale;
e) evaluează asistența medicală acordată gravidei, lăuzei și nou-născutului;
f) supraveghează activitățile unităților sanitare publice și private referitoare la culegerea și prelucrarea datelor necesare în vederea formulării propunerilor de îmbunătățire a accesului populației la servicii de asistență medicală;
g) participă la analiza periodică a indicatorilor de performanță realizați de către spitalele din rețeaua Ministerului Sănătății;
h) participă la evaluarea activității unităților sanitare cu paturi, publice și private;

Programele de sănătate
– cu excepția programelor naționale privind bolile transmisibile, a Programului național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă și a programelor de promovare a sănătății)

a) coordonează implementarea, monitorizarea și evaluarea programelor naționale de sănătate la nivel județean;
b) analizează și monitorizează modul de derulare a programelor/subprogramelor naționale de sănătate la nivelul unității sanitare prin indicatorii fizici și de eficiență realizați și transmiși de aceasta;
c) realizează centralizarea și raportarea indicatorilor specifici către structurile de specialitate din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică și/sau al Ministerului Sănătății;
d) evaluează trimestrial indicatorii specifici și, în funcție de realizarea obiectivelor și activităților propuse în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate, propune modul de alocare a resurselor rămase neutilizate;
e) organizează evidența beneficiarilor programului/subprogramului;
f) urmărește modul de utilizare a fondurilor alocate pentru derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate;
g) elaborează trimestrial rapoarte cu privire la derularea programelor naționale de sănătate și le înaintează structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății sau, după caz, al Institutului Național de Sănătate Publică;
h) transmite structurii de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății cererile lunare de finanțare fundamentate, însoțite de documentele justificative, conform legii, pentru realizarea deschiderilor de credite bugetare pentru derularea programelor naționale de sănătate, cu încadrarea în fondurile aprobate și la termenele stabilite potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

Asistența medicală și programele naționale de sănătate realizate prin spitalele din rețeaua autorităților administrației publice locale

a) asigură realizarea tuturor activităților privind încheierea contractelor pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate de evaluare, profilactice și cu scop curativ, finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
b) asigură primirea și înregistrarea documentelor justificative necesare în vederea decontării bunurilor și serviciilor acordate în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate pe baza facturilor prezentate;
c) analizează indicatorii prezentați în decontul înaintat de unitatea sanitară, precum și gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior;
d) asigură realizarea activităților necesare în vederea lichidării și ordonanțării cheltuielilor angajate conform prevederilor legale în vigoare;
e) asigură monitorizarea derulării contractelor încheiate pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate de evaluare, profilactice și cu scop curativ, finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale;
f) verifică menținerea condițiilor care au stat la baza încheierii contractelor;
g) actualizează, în colaborare cu compartimentul juridic, contractele încheiate pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate de evaluare, profilactice și cu scop curativ, finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, prin încheierea de acte adiționale la acestea, conform legislației în vigoare.