Home Compartimente Departament supraveghere in sanatate publica Evaluarea factorilor de risc

Evaluarea factorilor de risc

Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și muncă

Șef compartiment: Dr. Anca Cristea – medic primar igienă

___________________________________________________________________________

Colectiv Igiena mediului

Coordonator: Dr. Anca Cristea – medic primar igienă

Atributii specifice:

 1. coordonează, monitorizează, evaluează şi participă la asigurarea calităţii apei potabile din teritoriu şi elaborează propuneri pentru rezolvarea/ameliorarea situaţiilor de risc evaluat sau anihilarea riscului constituit, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 2. monitorizează şi coordonează pe plan teritorial activitatea de gestionare şi neutralizare a deşeurilor medicale din toate categoriile de unităţi sanitare şi elaborează propuneri pentru anihilarea/ameliorarea situaţiilor de risc evaluat;
 3. desfăşoară activitatea de evaluare a conformării la normele de igienă şi sănătate publică a proiectelor de amenajare-construire a obiectivelor de Igiena mediului în vederea eliberării notificării privind respectarea legalității;
 4. desfăşoară activitatea de evaluare a conformării la normele de igienă şi sănătate publică a obiectivelor de Igiena mediului în vederea eliberării notificării de certificarea conformității/autorizației sanitare de funcționare;
 5. efectuează, la cererea terţilor, consultanţă şi prestaţii de specialitate (eliberare aviz/pasaport transport cadavru uman, aviz deshumare-reînhumare decedați; determinări de zgomot);

___________________________________________________________________________

Colectiv Medicina Muncii

Coordonator: Dr. Ionel Tanasă – medic primar medicina muncii

Atribuții generale:

 • Cercetarea condițiilor de muncă din unități publice și private și evaluarea impactului acestora asupra stării de sănătate a lucrătorilor.
 • Cercetarea, declararea si evidența îmbolnăvirilor profesionale, cu eliberare de adeverințe de luare în evidență cu boală profesională.
 • Eliberarea notificărilor privind respectarea legalității sau certificarea conformității pentru unitățile de producție și prestatoare de servicii.
 • Analiza și evaluarea periodică ori la necesitate a calității serviciilor teritoriale de supraveghere a sănătății în relație cu mediul de muncă.

Relații cu publicul:

Servicii acordate populației:

 • cercetarea și declararea de îmbolnăviri profesionale;
 • efectuarea și interpretarea determinărilor de noxe din mediul de muncă (determinări de factori fizici –  zgomot, vibrații, microclimat, iluminat);
 • participarea la efectuarea determinărilor de noxe chimice, fizico-chimice și microbiologice;
 • efectuarea determinărilor prin expertizare a locurilor de muncă, întocmirea și eliberarea buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de muncă;
 • efectuarea, la cererea tertilor, de activități de consultanță și prestații de specialitate.

Expertizarea locurilor de muncă conform Legii – Cadru nr. 153 / 2017
(cu modificările completările și completările ulterioare)
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și a HG-urilor aferente:

– HG. 153 / 2018 – pentru familia ocupațională de funcții bugetare ,,Sănătate și asistență socială”
– H.G. 917 / 2017 – pentru familia ocupațională de funcții bugetare ,,Administrație” din administrația publică centrală;
– H.G. 569 / 2017 – pentru familia ocupațională de funcții bugetare ,,Administrație” din administrația publică locală;
– H.G. 118 / 2018 – pentru familia ocupațională de funcții bugetare ,,Justiție” și Curtea Constituțională;
– H.G. 34 / 2018 – pentru familia ocupațională de funcții bugetare ,,Invățământ”
– H.G. 360 / 2018 – pentru familia ocupațională de funcții bugetare ,,Cultură”
– H.G. 863 / 2017 – pentru familia ocupațională de funcții bugetare ,,Diplomație”

Pentru efectuarea expertizării locurilor de muncă este necesar să se parcurgă următoarele etape:
– solicitare (la adresa de e-mail: secretariat@dspiasi.ro, în vederea înregistrării) din partea angajatorului cu menționarea categoriilor de personal și a HG-urilor aplicabile, a unei persoane de contact și a unui număr de telefon;
– transmiterea adresei de completare a dosarului de către DSP – Colectiv medicina muncii prin mijloace de comunicare electronică;
– comunicarea informațiilor solicitate în vederea completării dosarului, în format electronic editabil, la adresa de e-mail: medimunca@gmail.com;
– identificarea preliminară a tipurilor de noxe ce se vor determina (fizice, chimice, microbiologice);
– programarea deplasării în teren;
– vizitarea locurilor de muncă, identificarea și efectuarea determinărilor de noxe;
– întocmirea, transmiterea și semnarea contractelor și anexelor, cu confirmare de primire;
– întocmirea și transmiterea facturii fiscale prin mijloace de comunicare electronică;
– confirmarea achitării prestațiilor efectuate;
– elaborarea buletinelor de determinare prin expertizare și a buletinelor de determinare noxe fizice / chimice;
– transmiterea adresei de înaintare în vederea semnării de către conducere;
– contractarea beneficiarului și eliberarea documentelor cu semnătură de primire.

Taxe percepute, conform Ord. MS nr. 2459/2022 modificat/completat cu Ord. MS 3421 din 21.11.2022 privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică. (Anexa 1 și 2) – (pentru un loc de muncă):

 • determinarea prin expertizare a locurilor de muncă: conform deviz lei/expertiză;
 • determinarea nivelului de zgomot industrial, inclusiv interpretare: 150 lei/loc de muncă;
 • determinarea vibrațiilor mecanice transmise corpului uman, inclusiv interpretare: 150 lei/loc de muncă;
 • determinare de iluminat, inclusiv interpretare: 67 lei/loc de muncă;
 • determinare microclimat, inclusiv interpretare: 80 lei/loc de muncă;
 • determinări de noxe chimice, fizico-chimice și microbiologice – tarife conform Ord. MS nr. 2459/2022 modificat/completat cu Ord. MS 3421 din 21.11.2022.

Lista medicilor specialiști/primari și a cabinetelor medicale care efectuează servicii medicale de  medicina muncii pe raza teritorială a județului Iași (în ordinea alfabetică a unităților prestatoare):

Tabel unități și medici de specialitate MM – site – unități prestatoare alfabetic 2022

___________________________________________________________________________

Colectiv Igiena Alimentației

Coordonator: Dr. Oana-Teodora Calucci – Medic primar

Colectivul Igiena alimentatiei face parte din Compartimentul Evaluare Factori de Risc din Mediul de Viata si Munca. Este condus de un medic primar coordonator si are in structura trei asistenti principali igiena.

Atributiile specifice Compartimentului Igiena Alimentatiei:

 • recoltarea, inregistrarea, colectarea, elaborarea si raportarea datelor pentru sintezele din cadrul Programului National de Sanatate, ce se refera la protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc alimentari;
 • analizarea documentației și evaluarea conformarii la normele igienico-sanitare a proiectelor ce urmează a fi construite – reamenajate- cu schimbare a destinatiei pentru toate obiectivele cu profil alimentar (de producție, comerciale, alimentație publică și colectivă, catering) de pe teritoriul judetului Iasi, în baza certificatului de urbanism;
 • evaluarea in teren a obiectivelor cu profil alimentar supuse procedurii de certificare a conformității la normele igienico-sanitare si elaborarea referatele de evaluare;
 • efectuarea, la cererea tertilor, a activitatilor de consultanta de specialitate – furnizarea informatiilor referitoare la circuitul functional al produselor si personalului intr-un obiectiv cu profil alimentar, la analizele medicale obligatorii in sectorul alimentar, la modalitatile si periodicitatea efectuării cursurilor de insusire a noțiunilor fundamentale de igiena;
 • la solicitare, stabilirea periodicitatii si prelevarea testelot de sanitatie si aeromicroflora  necesare cunoasterii gradului de curatenie dintr-un obiectiv cu profil alimentar,  monitorizarea calității apei potabile obligatoriu a fi folosita  in unitatile cu profil alimentar, conform  HG 974/2004  actualizată și a produselor finite;
 • colaborarea cu administrația publică locală, cu forurile metodologice superioare si cu alte instituții publice.

Servicii acordate populatiei:

 • analiza chimica si microbiologica a produselor alimentare: lapte si produse lactate, preparate de carne, fainuri, paine si produse de panificatie, produse de patiserie;
 • teste de sanitatie si aeromicroflora

Analizele se efectueaza contra cost conform Ord. M.S. 208 / 07.03.2012.

_________________________________________________________________________

Colectivul de igienă școlară

Coordonator: Dr. Laura Munteanu 

Evaluarea si supravegherea starii de sanatate a copiilor si tinerilor din colectivitati in relatie cu factorii din mediul de viata si activitate

Atributii ale colectivului:

 • Monitorizeaza si coordoneaza in plan teritorial desfasurarea examenului medical de bilant al starii de sanatate a copiilor si tinerilor, triaje epidemiologice, dispensarizarea bolilor cronice.
 • Evaluarea riscului pentru sanatate generat de comportamente nesanogene.
 • Evaluarea capacitatii de adaptare a elevilor la activitatea scolara pentru depistarea sindromului de suprasolicitare.
 • Evaluarea conditiilor de mediu in vederea depistarii factorilor de risc.
 • Desfasoara activitate de evaluare a conformarii la normele de igiena si sanatate publica a proiectelor de amenajare ? construire si elaboreaza referatele de evaluare in vederea notificarii obiectivelor.
 • Efectueaza la cererea tertilor consultanta si prestatii de specialitate.