Home Compartimente Departament supraveghere in sanatate publica Laborator igiena radiațiilor

Laborator igiena radiațiilor

Laboratorul este autorizat şi desemnat de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare ca laborator notificat de încercări.

Laboratorul este notificat de Ministerul Sănătaţii să efectuieze monitorizarea de control şi de audit a calităţii apei potabile.

Şef. Laborator – dr. Ghineţ Micaiela-Gabriela

Telefon: 0232.210900 – interior 111

Program de lucru: luni – vineri, orele 800 – 1400

Atribuţii generale:

– controlul, supravegherea, avizarea şi autorizarea sanitară a activităţilor nucleare din teritoriul arondat

– supravegherea radioactivităţii factorilor care pot influienţa starea de sănătate a populaţiei

– intervenţia specifică, în condiţiile legii, în caz de accident nuclear

– Laboratorul desfăşoară activităţi legate de Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi de viaţă şi muncă prin protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asosciate radiaţiilor ionizante prin: supravegherea radioactivităţii apei potabile şi alimentului, supravegherea expunerii profesionale la radiaţii ionizante, supravegherea stării de sănătate a populaţiei din jurul obiectivelor nucleare, monitorizarea protecţiei radiologice a pacientului în procedurile cu radiaţii ionizante

 Teritoriu arondat: conform Ord. MS. 431-16.04.2004 modificat prin Ord. MS 1373 din 03.11.2009:

 • Judeţul Iaşi, Judeţul Vaslui, Judeţul Neamt

Domenii pentru care se efectuează analize şi determinări:

 • măsurători ale câmpurilor de radiaţii ionizante
 • măsurători ale eficacităţii ecranelor de protecţie
 • măsurători ale contaminării radioactive
 • măsurători de controlul calităţii în radiologia de diagnostic convenţională şi radioterapia externă (Rx terapie şi telecobaltoterapie)
 • măsurători ale concentraţiilor de radon din apă şi aer

Acte eliberate conform Ord. MS 381 din 05.04.2004:

 • avize sanitare de amplasare, construcţie şi reamenajare a unităţilor, în care se vor desfăşura practici şi activităţi nucleare, ce vor necesita ulterior autorizaţie sanitară de utilizare-funcţionare
 • autorizare sanitară pentru producerea, manipularea şi utilizarea-funcţionarea instalaţiilor nucleare şi radiologice şi surse din practici şi activităţi nucleare
 • autorizare sanitară a lucrului cu surse radioactive deschise în exteriorul unităţii de bază
 • avizare sanitară a fazelor de conservare, încetarea activităţii şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice cu risc radiologic semnificativ
 • avizarea sanitară a activităţilor de transport de surse şi materiale radioactive, ce reprezintă risc radiologic semnificativ
 • autorizarea sanitară a activităţilor nucleare cu risc radiologic semnificativ ce se autorizează de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare prin înregistrare şi autorizare în fază unică.
 • Buletine de analiză radiometrică şi radiochimica pentru produse de larg consum
 • Buletine de verificare a etanşietăţii surselor de radiaţii
 • Buletine de verificare a dozelor de radiaţii administrate pacienţilor în examenele radiologice de diagnostic
 • Buletine de verificare a dozelor de radiaţii administrate pacienţilor în terapia cu radiaţii ionizante
 • Buletine de monitorizare a locurilor de mună cu expunere la radiaţii ionizante
 • Buletine de verificare a eficacităţii ecranelor de protecţie la radiaţii ionizante
 • Buletine de verificare a contaminării radioactive a suprafeţelor de lucru
 • Buletine de detrminări prin expertizarea locurilor de muncă
 • Buletine de expertizare a locurilor de muncă cu expunere la radiaţii ionizante

            Acte necesare pentru obţinerea avizului şi autorizaţiei sanitare conform Ord. MS 381 din 05 aprilie 2004

DOCUMENTAŢIA NECESARĂ PENTRU SOLICITAREA AVIZULUI SANITAR

 Documentatia pentru solicitarea avizului sanitar de amplasare, constructie si reamenajare trebuie sa cuprinda urmatoarele:

 1. Cerere
 2. a) datele necesare identificarii solicitantului (denumire si adresa institutie, persoana fizica), calitatea acestuia, actul normativ de constituire legala, datele de identificare ale obiectivului pentru care se solicita avizul, persoanele imputernicite sa reprezinte institutia, persoana de legatura;
 3. b) tipul de instalatii radiologice si activitatile/practicile pentru care se solicita avizarea;
 4. c) alte informatii necesare, in functie de caz;
 5. d) tip aviz sanitar solicitat: amplasare/constructie/reamenajare;
 6. e) numar total de pagini a documentatiei.
 7. Dosar tehnic de avizare:
 8. a) Descrierea practicilor si activitatilor pentru care se solicita avizarea sanitara;
 9. b) Descrierea instalatiilor radiologice care vor functiona in obiectiv (generatori de radiatii, materiale nucleare, surse radioactive inchise si deschise, radio-farmaceutice, alte dispozitive care produc radiatii ionizante); se vor indica si parametrii de functionare prevazuti (tensiune de accelerare pentru generatori, activitate maxima per radionuclid);
 10. c) In cazul instalatiilor radiologice destinate utilizarii in domeniul medical, se vor da informatii privind justificarea introducerii practicilor noi si avizul MS respectiv;
 11. d) Planul general de amplasare a obiectivului, prezentat la o scara din care sa se inteleaga clar incadrarea in cartier, zona, localitate, intreprindere, accesul la retelele de transport, energie si utilitati;
 12. e) Planul de amenajare interioara: a circuitelor generale functionale si modul lor de structurare, retele de utilitati, modul de asigurare a aprovizionarii cu apa potabila, conditii de habitat (iluminat, ventilatie, incalzire, etc.), evacuarea apelor uzate menajere si tehnologice altele decat cele radioactive, precum si organizarea evacuarii deseurilor solide si colectarea, depozitarea temporara si evacuarea deseurilor periculoase rezultate din activitati care urmeaza sa se desfasoare in obiectivul pentru care se solicita avizarea, altele decat cele radioactive;
 13. f) Descrierea detaliata a circuitelor functionale pentru personalul expus profesional si pentru pacienti (dupa caz) tinand seama de normele igienico-sanitare si de medicina muncii si de cerintele specifice domeniului de activitate, pentru desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare;
 14. g) Descrierea locurilor de munca in cadrul circuitelor tehnologice pentru materialele radioactive, inclusiv pentru depozitarea surselor si instalatiilor radiologice; tipuri si activitati de deseuri radioactive estimate a fi rezultate, precum si sistemele de asigurare ale managementului acestora, inclusiv al eliminarii efluentilor lichizi sau gazosi (unde este cazul);
 15. h) Descrierea locurilor de munca in ceea ce priveste pozitionarea ecranelor de radioprotectie prevazute a fi folosite, a eficientei acestora, descrierea mijloacelor colective de radioprotectie care trebuie prevazute in faza de proiect (sisteme automate de radioprotectie, sisteme de supraveghere dozimetrica, sisteme automate de interventie, daca este cazul, etc.);
 16. i) La documentele necesare pentru obtinerea avizului sanitar se va solicita, daca este cazul, conform prevederilor legale in vigoare, studiul de impact asupra starii de sanatate a populatiei din zona, care va cuprinde: caracterizarea nivelului de expunere a populatiei in zona din jurul obiectivului, caracterizarea posibilelor efecte asupra sanatatii dupa punerea in functiune a obiectivului, posibile efecte asupra grupurilor din populatie care lucreaza in imediata vecinatate a obiectivului;
 17. j) Acordul scris al vecinilor si al asociatiei de locatari/proprietari, pentru spatiile care se invecineaza, pentru efectuarea controalelor necesare conform normelor (dupa caz);
 18. k) Conditiile igienico-sanitare pentru personal si pacienti (dupa caz), inclusiv privind echipamente de radioprotectie;
 19. l) Indicarea persoanelor care au intocmit si avizat tehnic documentatia si a persoanei/persoanelor care raspund din partea solicitantului de derularea, conform documentatiei, a operatiilor avizate.

NOTA: Pentru avizarea sanitara a fazelor de conservare, incetare a activitatii si dezafectare se pot folosi, dupa caz, cerintele de mai sus, plus se solicita copii dupa actele de casare, predare ca deseuri radioactive sau transfer al instalatiilor.

 1. Documentatia va avea paginile numerotate, cu precizarea in cerere a numarului total de pagini.
 2. Dovada de achitare a taxelor si tarifelor de avizare sanitara conform Ord. MS 37/2006.

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ PENTRU SOLICITAREA AUTORIZAȚIEI SANITARE

Documentatia necesara pentru solicitarea autorizarii sanitare cuprinde:
1. Cerere
a) datele necesare identificarii solicitantului (denumire si adresa institutie, persoana fizica), calitatea acestuia, actul normativ legal de constituire, datele de identificare ale obiectivului pentru care se solicita autorizatia, datele privind titularul de autorizatie care reprezinta institutia, persoanele cu responsabilitati in domeniul nuclear, persoana de legatura;
b) tipul de instalatii radiologice si activitatile/practicile pentru care se solicita autorizarea;
c) alte informatii necesare, in functie de caz;
d) tip autorizare sanitara solicitata: utilizare-functionare/ conservare/ dezafectare/ lucru in exterior/ producere/ manipulare/ transport;
e) numar total de pagini a documentatiei.
2. Dosar tehnic de autorizare sanitara:
a) demonstrarea indeplinirii conditiilor din avizul sanitar pentru amplasare/constructie/reamenajare;
b) precizari privind modificarile intervenite pe parcursul constructiei, amenajarii sau functionarii anterioare; daca nu exista, se intocmeste o documentatie tip, conform celei de la solicitarea avizului sanitar (A);
c) tabel cu personalul expus profesional la radiatii ionizante: nr. crt. nume si prenume, Cod Numeric Personal (CNP), data intrarii/reintrarii in mediul de radiatii, profesiunea, locul specific de munca, pregatire profesionala de specialitate, tip expunere la radiatii (intern/extern, intern si extern), avizul medicului specialist sau primar de medicina muncii abilitat (tabelul trebuie sa fie semnat, parafat si stampilat pentru fiecare persoana, de medicul abilitat).
d) dovada existentei carnetelor individuale de supraveghere dozimetrica si a starii de sanatate;
e) precizarea firmei acreditata de CNCAN pentru supravegherea dozimetrica individuala, la care exista contract;
f) copii dupa toate autorizatiile CNCAN preliminare, dupa caz;
g) tabel cu instalatiile radiologice care se utilizeaza in activitatile si practicile pentru care se solicita autorizarea (generatori de radiatii, materiale/surse radioactive, radiofarmaceutice); se vor preciza parametrii maximi prevazuti si parametrii efectivi de lucru la data autorizarii; pentru radiofarmaceutice se vor preciza activitatile maxime ce vor fi manipulate anual, tipuri de proceduri, activitate si radionuclid per procedura;
h) tabel cu instalatiile sau aparatura dozimetrica si radiometrica corespunzatoare, necesara autocontrolului la locul de munca;
i) descrierea locurilor de munca, pe categorii de expunere si risc; conditii de munca si igienico-sanitare asigurate;
j) numarul de personal cu calificarea necesara, in functie de specificul activitatii desfasurate;
k) responsabilul cu securitatea radiologica; competentele si calificarile celorlalti membrii ai personalului;
l) descrierea procesului de lucru, descrierea pozitionarii si structurii ecranelor de radioprotectie, a mijloacele colective si individuale de radioprotectie; sistemele de supraveghere dozimetrica si sistemele automate de interventie;
m) masuri de radioprotectie prevazute pentru lucrul cu surse deschise in interior si dupa caz, pentru lucrul cu surse deschise in exteriorul unitatii nucleare si pentru lucrul cu radiofarmaceutice (dupa caz);
n) mijloace si proceduri specifice de radioprotectie ale pacientului, sustinatorilor si vizitatorilor in expunerea medicala;
o) pentru unitatile medicale se vor prezenta copii dupa autorizatiile de libera practica si dovada inregistrarii activitatii in Registrul unic al cabinetelor medicale;
p) pentru unitatile medicale, implicand expunerea medicala a populatiei, suplimentar:
-descrierea procedurilor de diagnostic si/sau tratament;
-criteriile ce vor fi aplicate pentru selectarea pacientilor, conform principiilor justificarii recomandarii si ale reglementarilor MS;
-modul de evidenta si inregistrare a pacientilor si a procedurilor efectuate;
-mod stabilire doza pacientului (in diagnosticul radiologic si medicina nucleara) si compararea cu nivelele de referinta;
-dozimetria absoluta folosita si rezultate la instalatiile de radioterapie externa cu energii inalte si dovada participarii la o intercomparare initiala, in perioada punerii in functiune;
-sistem de evidenta si raportare a datelor catre DSP;
-sistem pentru evidenta expunerilor femeilor insarcinate;
-sistem pentru evidenta expunerilor pentru sustinatorii pacientilor;
-evaluarea riscurilor potentiale de incidente, accidente si supraexpuneri si mod de gestionare a unor astfel de situatii;
-criterii la externarea pacientilor cu surse (implant permanent, terapie cu radiofarmaceutice);
-managementul pacientilor decedati cu surse (implant permanent, terapie cu radiofarmaceutice);
-protectia vizitatorilor;
-conditii medico-sanitare, conform reglementarilor MS;
-echipamente de radioprotectie pentru expusi profesional, pacienti si pentru sustinatori;
-instructiuni specifice pentru pacient (implant permanent, externare radioterapie, medicina nucleara);
-mod rezolvare a cerintelor pentru investigatiile medico-legale.
r) rezultatele masurarilor de protectie la instalatie, la ecrane si la protectia structurala.
3. Documentatia va fi numerotata, cu precizarea in cerere a numarului total de pagini.
4. Dovada de achitare a taxelor si tarifului de autorizare sanitara conform Ord. MS 37/2006.

Tarifele pentru prestaţiile efectuate de către laboratorul de igiena radiaţiilor ionizante sunt cele din Ord. MS 37 din 16 ianuarie 2006.

Dozimetrii:
Rx dentar, difractometrie, şi similare – 75 RON
Rx diagnostic, Rx terapie, defectoscopii şi similare – 125
Laboratorare care lucrează cu surse deschise – 188 RON

Expertizarea unităţilor nucleare:
Unităţi nucleare categoria I  – 125 RON
Unităţi nucleare categoria II – 188 RON
Unităţi nucleare categoria III – 281 RON
Unităţi nucleare categoria IV – 313 RON

Spectrometrie standard pe timp de măsură (circa 20 ore)  – 125 RON
Spectrometrie standard pe timp scurt de măsură pentru Cs137 şi Cs134 – 6/ora de măsură

Orice altă spectometrie conform devizului:
Radiometrie alfa sau beta globală pentru activităţi mari – 38 RON
Radiometrie alfa sau beta globală pentru activităţi mici – 75 RON
Măsurare de radon, toron şi descendenţi – 75 RON

Determinarea contaminării locurilor de muncă:
Radiometrie suprafeţe – 38/probă
Recoltare aer – 38/probă
Recoltare efluienţi lichizi – 38/probă
Determinarea contaminării urinare cu iod radioactiv – 63 RON