Home Examene / angajări Direcția de Sănătate Publica a județului Iași demarează procedura de angajare pe...

Direcția de Sănătate Publica a județului Iași demarează procedura de angajare pe perioadă determinată, fără concurs, pe perioada stării de alertă, personal contractual

1021
0

În baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI IAȘI

demarează procedura de angajare pe perioadă determinată, fără concurs, pe perioada stării de alertă, personal contractual, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, după cum urmează:

 • 5 posturi de asistenți medicali generaliști sau igienă, cu școală postliceală sanitară, cu studii superioare sau studii superioare de scurtă durată, VECHIME MINIM 1 AN ca asistent medical (vechime dovedită cu carnetul de muncă sau după caz cu adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate), la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile;
 • post analist grad IA, nivel studii S, cu minim 6 ani și 6 luni vechime în activitatea de informatică (vechime dovedită cu carnetul de muncă sau după caz cu adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate), la Compartimentul statistică și informatică în sănătate publică;
 • post  operator date treapta I, nivel studii M, cu minim 6 ani și 6 luni vechime în activitate la Compartimentul statistică și informatică în sănătate publică.

Condiții generale de participare pentru toate posturile:

 • are cetaţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic Europeanşi și domiciliul în România ;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se acceptă și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
 • îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Documente necesare pentru înscriere și Condiții de studii si vechime:

 1. La înscrierea pentru angajarea pe posturile de asistenți medicali cu școală postliceală sanitară (absolvenți ai școlii postliceale sanitare în specialitatea asistent medical generalist sau igienă, sau să dețină diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare), studii superioare de scurtă durată sau studii superioare de lungă durată, specialitatea asistent medical generalist și igienă, candidații vor trimite dosarele electronic, în perioada 30 iunie, orele 8:00 – 1 iulie 2020, orele 16:00, prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singur mesaj, pe adresa dsp99@dspiasi.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie dosar concurs asistent medical și numele persoanei, cu următoarele acte:
 • cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare – Anexa nr.2;
 • declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulementul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare– Anexa nr. 5;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – diploma de bacalaureat și școală postliceală sanitară în specialitățile solicitate, diplomă de absolvire a învățământului superior de trei ani în specialitate sau diplomă de licență în specialitate şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor solicitate, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – Anexa nr.3;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);
 • copie după certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, vizat la zi.
 • curriculum vitae, model comun european;
 • declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – Anexa nr.4;
 • declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică – Anexa nr. 6.

 

 1. La înscrierea pentru angajarea pe postul de analist grad IA, nivel studii S, cu minim 6 ani și 6 luni vechime în activitatea de informatică, candidații vor trimite dosarul electronic, în perioada 30 iunie, orele 8:00 –  1 iulie 2020, orele 16,00 prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singur mesaj, pe adresa dsp99@dspiasi.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie dosar concurs analist IA și numele persoanei, cu următoarele acte:
 • cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare – Anexa nr.2;
 • declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulementul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – Anexa nr. 5;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – diploma de licență în specialitate precum și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor solicitate;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – Anexa nr.3;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);
 • curriculum vitae, model comun european;
 • declarație pe propria răspundere că este/ nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – Anexa nr.4;
 • declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică – Anexa nr. 6.

 

 1. La înscrierea pentru angajarea pe postul de operator date treapta I, nivel studii M, cu minim 6 ani și 6 luni vechime în activitate, la Compartimentul statistică și informatică în sănătate publică, candidații vor trimite dosarul electronic, în perioada 30 iunie, orele 8:00 – 01 iulie 2020, orele 16,00, prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singur mesaj, pe adresa dsp99@dspiasi.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie dosar concurs operator date și numele persoanei”, cu următoarele acte:
 • cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare – Anexa nr.2;
 • declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulementul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare– Anexa nr. 5;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire a învățământului postliceal, precum și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor solicitate;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – Anexa nr.3;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează( se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);
 • curriculum vitae, model comun european;
 • declarație pe propria răspundere că este/ nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – Anexa nr.4;
 • declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică – Anexa nr. 6.

 

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:

Conform Metodologiei privind ocuparea fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, in baza art.11 din Legea nr.55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 905 din 26 mai 2020, în situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR CANDIDAȚILOR SE VOR AFIȘA PE PAGINA DE INTERNET A INSTITUȚIEI, www.dspiasi.ro, în data de 2.07.2020 ora 16,00 cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați pe post la selecția dosarelor.

În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului individual de muncă.

La data prezentării, la sediul instituției, pentru încheierea contractului individual de muncă, candidații declarați admiși vor prezenta actele în original, pentru certificare.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, Normare , Organizare, Salarizare al DSP Iași, telefon 0232/210900 int.218.

Raporturile juridice încheiate potrivit prevederilor, încetează de drept la 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

Descarcă:

Previous articleExamen pentru obţinerea titlului de specialist pentru biologii, chimiştii şi biochimiştii încadraţi în unităţile sanitare sau de cercetare ştiinţifică medicală
Next articleÎn atenţia medicilor care doresc menţinerea în activitate după împlinirea vârstei legale de pensionare