Home General Selecție parteneri – proiect POCU 4.8 – Formarea personalului implicat în implementarea...

Selecție parteneri – proiect POCU 4.8 – Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate

986
0

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificari prin Legea 362/ 2009 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/ 2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergența, O.U.G.  nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare  ale O.U.G. 40/2015 și Ghidul solicitantului condiții generale, Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Direcția de Sănătate Publică Iași anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor naționali și/sau transnaționali în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru implementarea unui proiect care va fi depus pentru finanțare în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020,  Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de Discriminare, prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general.

Obiectivul specific al apelurilor de proiecte este: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical (OS 4.8)

Obiectivul general al proiectului propus este îmbunătățirea nivelului de competențe al profesionițtilor din sectorul medical

Scopul cererii de finanțare îl reprezintă obținerea sprjinului financiar pentru accesarea unui proiect POCU- Axa 4, OS 4.8 în vederea îmbunătățirii nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

Activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt:

Activități eligibile:

Sprijin pentru creșterea capacității tehnice a personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate la nivel național și local (regional, județean) prin furnizarea de programe de formare pentru personalul medical, participare la schimburi de experiență și schimburi de bune practici, inclusiv în contextul acțiunilor de cooperare transnaționale.

Activități orizontale: managementul proiectului, achiziții publice măsuri specifice de informare și publicitate

Activitățile care vor fi derulate prin proiectul implementat în parteneriat vor respecta  prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Generale POCU 2014 – 2020 și Ghidului Solicitantului – Condiții specifice,,Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate”.

Activitățile în care vor fi implicați partenerii:

Conform Notei justificative (Ghidul Solicitantului – Condiții Generale) care va conține o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor precum și rolul partenerului în implementarea proiectului.

Criterii de eligibilitate:

 • Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;
 • alte instituții și structuri de specialitate ale Ministerului Sănătății care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean și local;
 • direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 • direcții de sănătate publică în cadrul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, care colaborează cu unitățile deconcentrate ale Ministerului Sănătății
 • Institutele sau centrele de sănătate publică ca instituții publice regionale sau naționale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății,
 • Instituțiile și structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății, care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean și local, cu personalitate juridică, aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății, cu excepția CNAS și a caselor de asigurări de sănătate
 • Universități
 • ONG-uri relevante

Partenerii solicitați trebuie să dovedească capacitate financiară și operațională prin:

 • experiență în implementarea de proiecte din fonduri europene dobândită în urma implementării în calitate de beneficiar/partener în ultimii trei ani – minim 1 proiect;
 • sau experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului. 

Conținutul dosarului de participare:

Se vor depune în copie, semnate, stampilate și certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal:

 1. Certificatul de Înregistrare la Registrul Comertului (operatori economici) / Certificatul de Înregistrare la Judecătorie (organizatii neguvernamentale);
 2. Statutul / Actul Constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfășurarea unor activitati relevante pentru prezentul proiect – organizatii neguvernamentale;
 3. Rezultatul exericitiului financiar pentru anii 2013, 2014, 2015 – bilanț contabil și contul de profit și pierderi, vizate și înregistrate de organul competent și balanțele contabile din care să reiasă sumele aferente proiectelor derulate;
 4. Lista proiectelor finanțate din fonduri europene implementate în ultimii tri ani în calitate de beneficiar/partener.

Se vor depune în original:

 1. Scrisoare de intenție (model Anexa 1)
 2. Fișa partenerului (model Anexa 2)

În Scrisoarea de intenție și în Fișa partenerului, participanții vor prezenta o listă de activități succinte care vor conduce la atingerea activității generale și eligibile conform Ghidului – Condiții Specifice OS 4.8.

De asemenea, participanții vor menționa cel putin o activitate relevantă a proiectului pentru care dispun de resursele materiale și umane necesare și vor furniza o scurtă descriere a acțiunilor propuse în cadrul acestei activități cu prezentarea aspectelor considerate esentiale pentru obținerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor și a contribuției în parteneriat: plusvaloarea adusa proiectului.

 1. Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată și stampilată de către acesta) ca nu se încadrează în niciuna din situațiile de excludere stipulate în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanților, menționate la punctul 4.1.2. – Regulilor generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanțare nerambursabila prin POCU; – așa cum sunt prezentate la pct. 4, Criterii de eligibilitate;
 2. Declarație pe propria răspundere (semnată și ștampilată de către reprezentantul legal) prin care își asumă să depună toate diligențele pentru a asigura resursele financiare și umane necesare pe toată durata de implementare a proiectului și sustinerea cofinanțării;
 3. Documente relevante care să ateste capacitatea entității de a implementa activitățile din proiect pentru care va fi selectată;
 4. Notă justificativă (Ghidul Solicitantului – Condiții Generale) care va contine o analiza a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor precum și rolul partenerului în implementarea proiectului.

Criterii de selecție

Selecția se face pe baza de punctaj, cu un maxim de 100 puncte.

Propunerile care vor întruni mai puțin de 75 puncte nu vor fi luate în considerare.

Punctaj

 1. experiența partenerului în domeniul activităților proiectului în care va fi implicat – 50 puncte;
 2. prezentarea activităților în care partenerul se va implica și corelarea bugetului propriu estimat cu activitățile pe care le va derula – 50 puncte. 

Depunerea documentelor

Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune dosarul cuprinzand toate documentele și informațiile solicitate cu mentiunea: “Pentru selectia de partener POCU 4.8.”, la sediul Direcției de Sănătate Publică Iași, cu sediul în Str. Conta Vasile, 2-4, Iasi, Iasi, judetul Iași pana pe data de 30.11.2016, ora 13.00. A nu se deschide înainte de 30.11.2016 ora 14.00.

Persoana de contact:  consilier juridic  Vasile Rusu 

Adresa de e-mail: vrusu@dspiasi.ro

Rezultatul procedurii

Rezultatul procedurii de selecție se va publica pe site-ul D.S.P.Iasi, www.dspiasi.ro, printr-un anunț care va conține informațiile privind participanții la procedură, admiși și respinși și punctajul obținut de fiecare dintre aceștia, iar partenerii selectați vor fi contactați direct, la datele de contact furnizate in Fișa partenerului.

Faptul ca o entitate a fost selectată ca potențial partener conform acestei proceduri, nu creează nicio obligație pentru D.S.P. Iași în situația în care cererea de finanțare depusă nu a fost selectată pentru finanțare. Toate activitățile desfășurate în timpul elaborării Dosarului cererii de finanțare nu fac obiectul niciunei pretenții de natură financiară, sau de orice altă natură, pentru niciuna dintre părți. D.S.P. Iașiîși rezervă dreptul de a solicita documente suport suplimentare/informații partenerilor selectați înainte de incheierea acordului de parteneriat.

Solutionarea contestatiilor

Ofertanții care nu au fost selectați de D.S.P. Iași ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanțare pentru proiectul care face obiectul Anunțului de selecție pot depune, în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării Rezultatului procedurii pe site-ul www.dspiasi.ro, contestații care se soluționează de comisia de contestații în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a contestațiilor.

Download

 1. Anexa 1 – Scrisoare de intenție
 2. Anexa 2 – Fișa partenerului
Previous articleAnunț organizare concurs șef serviciu administrativ și mentenanță
Next articleModel cerere apartament ANL