Home Examene / angajări Examen de promovare in grad profesional

Examen de promovare in grad profesional

747
0

Având în vedere prevederile art.64 alin (2) din Legea nr.140/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, va informăm că instituția noastră organizează examen de promovare în grad profesional, pentru funcționarii publici care îndeplinesc cumulativ condițiile stabilite la art. 65 alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Organizarea examenului:

1. Înscrierea candidaţilor se face în perioada 21 iunie – 10 iulie 2019, la sediul DSP Iași – Serviciul RUNOS, camera 6. Formularul de înscriere trebuie înregistrat la Registratura instituției.

2. Probe examen:

 • 11 – 17 iulie 2019 – selecție dosare
 • Proba scrisă va avea loc în data de 22 iulie 2019, ora 10, la sediul DSP Iași din strada Vasile Conta nr. 2-4
 • Interviul se va stabili la data afisării rezultatelor la proba scrisă

Condiţii de participare:

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior

celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din carepromovează;
 2. să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 3. să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.”

Dosarele de înscriere la concurs vor conține, în mod obligatoriu, documentele prevazute la art.127 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 1. act de identitate – copie
 2. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează
 3. Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 4. Formular de înscriere. (Anexa 3 din HG 611/2008)

Postul pentru care se organizează examen pentru promovare în grad profesional imediat superior:

Nr. Crt. Locul de muncă Gradul profesional din care promovează Gradul profesional în care promovează
1. Serviciul resurse umane, normare, organizare, salarizare Consilier I, grad asistent Consilier I, grad principal

II. Bibliografia stabilită pentru examenul de promovare în grad professional:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Legea 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Codul Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003, cu modificarile si completările ulterioare;
 5. Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății.Titlul VII – Spitale;
 6. Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 101/3180 din 2 februarie 2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice si al ministrului educaţiei, cercetării si tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală;
 7. Ordinul ministrului sănătății nr. 869/2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef laborator și șef compaertiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul ministrului sănătății nr. 1.406 din 16 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice;
 9. Ordinul ministrului sănătății nr. 418 din 20 aprilie 2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordinul ministrului sănătății nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

NOTĂ : toate actele normative prevăzute în bibliografie vor fi studiate în formă  actualizată republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Afișat astăzi, 21 iunie 2019, la sediul DSP Iași și pe pagina de internet a Direcției de Sanatate Publica Iasi.

Descarca:

Previous articleAnunț consultare piață
Next articleRecomandari catre populatie privind protectia impotriva tintarilor