Home Concursuri Examen de promovare în grad profesional, pentru funcționarii publici

Examen de promovare în grad profesional, pentru funcționarii publici

958
0

Având în vedere prevederile art.64 alin (2) din Legea nr.140/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, va informăm că instituția noastră organizează examen de promovare în grad profesional, pentru funcționarii publici care îndeplinesc cumulativ condițiile stabilite la art. 65 alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Organizarea examenului:

  1. Înscrierea candidaţilor se face în perioada 15 noiembrie – 04 decembrie 2018, la sediul DSP Iași – Serviciul RUNOS, camera 6.  Formularul de înscriere trebuie înregistrat la Registratura instituției.
  2. Probe examen:
   • 05 – 11 decembrie 2018 – selecție dosare
   • Proba scrisă va avea loc în data de 17 decembrie 2018, ora 10, la sediul DSP Iași din strada Vasile Conta nr. 2-4
   • Interviul se va stabili la data afisării rezultatelor la proba scrisă

Condiţii de participare:

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2. să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate
 3. să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Dosarul de înscriere la concurs vor conține, în mod obligatoriu, documentele prevazute la art.127 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 1. act de identitate – copie
 2. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează
 3. Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 4. Formular de înscriere. (Anexa 3 din HG 611/2008)

Afișat astăzi, 15 noiembrie 2018, la sediul DSP Iași și pe pagina de internet a Direcției, respectiv: www.dspiasi.ro 

Posturile pentru care se organizează examen pentru promovare în gradul profesional imediat superior, conform planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 din cadrul instituţiei noastre, sunt:

I.

Nr. Crt. Locul de muncă Gradul profesional din care promovează Gradul profesional în care promovează
1. Serviciul control în sănătate publică  – Compartiment inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și muncă Inspector I, grad principal Inspector I, grad superior
2. Serviciul control în sănătate publică  – Compartiment inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și muncă Inspector I, grad asistent Inspector I, grad principal

 

Bibliografia stabilită pentru promovarea în grad profesional pentru funcțiile de la punctul I:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Legea 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Titlul VII – Spitale;
 5. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 824 din 5 iulie 2006, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat;
 6. Ordin nr. 1194 din 4 iulie 2007 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat;
 7. H.G. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice;
 8. Ordonanta nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 9. Hotărârea de Guvern nr. 924 din 11 august 2005, privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
 10. Hotărârea de Guvern nr. 925 din 11 august 2005 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor;
 11. H.G. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu completarile si modificarile ulterioare;
 12. Legea nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
 13. Ordin MSF nr. 1226 din 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Hotărârea de Guvern nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor modificată şi completată cu H.G. 1169/2011;
 15. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;
 16. Ordinul ministerului sănătăţii publice nr. 1136 din 27 iunie 2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală;
 17. Ordinul ministerului sănătăţii publice nr. 1955 din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;
 18. Ordin MSP nr.1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară;
 19. Ordin MSP nr. 261 din 6 februarie 2007pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare.

II.

Nr.Crt. Locul de muncă Gradul profesional din care promovează Gradul profesional în care promovează
1. Serviciul resurse umane, normare, organizare, salarizare Consilier I, grad principal Consilier I, grad superior
2. Serviciul resurse umane, normare, organizare, salarizare Consilier I, grad principal Consilier I, grad superior

Bibliografia stabilită pentru examenul de promovare în grad profesional pentru funcțiile de la punctul II.

 1. Constituția României, republicată;
 2. Legea 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Codul Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003, cu modificarile si completările ulterioare;
 5. Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății.Titlul VII – Spitale;
 6. Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 101/3180 din 2 februarie 2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice si al ministrului educaţiei, cercetării si tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală;
 7. Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;
 8. Ordinul ministrului sănătății nr. 869/2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef laborator și șef compaertiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea – cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 10. Ordinul ministrului sănătății nr. 1.406 din 16 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice;
 11. Ordinul ministrului sănătății nr. 418 din 20 aprilie 2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Ordinul ministrului sănătății nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

III.

Nr. Crt. Locul de muncă Gradul profesional din care promovează Gradul profesional în care promovează
1. Compartiment buget Consilier I, grad principal Consilier I, grad superior

Bibliografia stabilită pentru examenul de promovare în grad profesional pentru funcțiile de la punctul III.

 1. Constituția ROMÂNIEI, republicată;
 2. Legea nr.188/08.12.1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/18.02.2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Titlul VII. Spitalele Cap.IV. Finanțarea spitalelor;
 5. Legea contabilităţii nr.82/24.12.1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea finanţelor publice nr. 500/13.08.2002, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul Ministerului Sănătății nr.1078/27.07.2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și functionare și a structurii organizatorice ale directiilor de sănătate publică judetene și a municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul M.F.P. nr.1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul M.F.P. nr 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordinul Ministerului Sănătății nr.1079/16.09.2013 privind aprobarea modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Ordinul Ministerului Sănătății nr.512/08.05.2014 privind privind aprobarea Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de investiţii unităţilor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare. 

IV.

Nr. Crt. Locul de muncă Gradul profesional din care promovează Gradul profesional în care promovează
1. Compartiment asistență medicală și programe de sănătate Consilier I, grad asistent Consilier I, grad  principal

Bibliografia stabilită pentru examenul de promovare în grad profesional pentru funcțiile de la punctul IV.

 1. Constituția ROMÂNIEI, republicată;
 2. Legea nr.188/08.12.1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/18.02.2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Titlul II. Programele naționale de sănătate;
 5. Legea contabilităţii nr.82/24.12.1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea finanţelor publice nr. 500/13.08.2002, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului nr.155/30.03.2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul Ministerului Sănătății nr.377/30.03.2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul Ministerului Sănătății nr.1078/27.07.2010privind aprobarea regulamentului de organizare și functionare și a structurii organizatorice ale directiilor de sănătate publică judetene și a municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordinul M.F.P. nr.1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Ordinul M.F.P. nr.2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Ordinul MS nr. 446/08.04.2015 privind aprobarea Normelor tehnice de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute cu modificările și completările ulterioare;
 13. Ordinul MS nr. 447/08.04.2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi cu modificările și completările ulterioare;
 14. Ordinul MS nr. 450/08.04.2015 privind aprobarea Normelor tehnice de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut cu modificările și completările ulterioare. 

NOTĂ : toate actele normative prevăzute în bibliografie vor fi studiate în formă actualizată, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Previous articleBolile cardiovasculare si bolile respiratorii pot fi prevenite
Next articleZiua Mondială a Diabetului – 14 noiembrie