Home Examene / angajări DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUD.IASI DEMAREAZA PROCEDURA DE ANGAJARE FARA CONCURS...

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUD.IASI DEMAREAZA PROCEDURA DE ANGAJARE FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA DE MAXIMUM 6 LUNI, PERSONAL CONTRACTUAL

1337
0

În contextul Ordonanței de Urgență nr.40 din 2 aprilie 2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar, publicată în Monitorul Oficial nr. 281 din 3 aprilie 2020, având în vedere caracterul înalt contagios al COVID – 19, conform art.3, pe perioada situației de urgență , prin derogare de la prevederile legale în vigoare, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și de conducere, pot fi ocupate și de către personal contractual, fără organizarea concursului, în mod direct, prin numirea de către ordonatorul de credite, cu stabilirea drepturilor salariale pentru funcția ocupată, conform Legii – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Raporturile juridice încheiate potrivit prevederilor, încetează de drept la 45 zile de la încetarea stării de urgență.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI IAȘI, demarează procedura de angajare fără concurs pe perioadă determinată de maximum 6 luni, personal contractual, după cum urmează:

 • 10 posturi de medici, specialitatea epidemiologie, la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile
 • 2 posturi de medici, specialitatea igienă, la Compartimentul evaluare factori de risc din mediul de viață și de muncă;
 • 20 posturi de asistenți medicali generaliști sau igienă, cu școală postliceală sanitară, cu studii superioare sau studii superioare de scurtă durată, VECHIME MINIM 1 AN ca asistent medical (vechime dovedită cu carnetul de muncă sau după caz cu adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate), la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile;
 • 1 post analist grad IA, nivel studii S, cu minim 6 ani și 6 luni vechime în activitatea de informatică (vechime dovedită cu carnetul de muncă sau după caz cu adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate), la Compartimentul statistică și informatică în sănătate publică;
 • 2 posturi operatori date treapta I, nivel studii M, cu minim 6 ani și 6 luni vechime în activitate la Compartimentul statistică și informatică în sănătate publică.    

Condiții generale de participare pentru toate posturile:

 • are cetaţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic Europeanşi și domiciliul în România ;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se acceptă și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
 • îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 

Documente necesare pentru înscriere și Condiții de studii si vechime:

1. La înscrierea pentru angajarea pe posturile de medici specialitatea epidemiologie și igienă, candidații vor trimite dosarele electronic până la data de 15 aprilie 2020, orele 13,00, prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singur mesaj, pe adresa dsp99@dspiasi.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie dosar concurs medic și numele persoanei”,  cu următoarele acte:

 • cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze – MODEL ATASAT;
 • declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – MODEL ATASAT;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz;
 • copie xerox de pe diploma de licență;
 • copie xerox de pe certificatul de medic specialist/primar epidemiologie sau igienă, după caz, eliberat de Ministerul Sănătății;
 • copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin.(1) lit.e) sau f), la art.541 alin.(1) lit.d) ori e), respectiv la art. 628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – MODEL ATAȘAT;
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);
 • curriculum vitae format EUROPASS
 • copii xerox ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • declarație pe propria răspundere că nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu conform Ordin MS nr.414/11.03.2020, modificat si completat prin Ordinul MS nr. 497/25.03.2020 – MODEL ATAȘAT.

2. La înscrierea pentru angajarea pe posturile de asistenți medicali cu școală postliceală sanitară (absolvenți ai școlii postliceale sanitare în specialitatea asistent medical generalist sau igienă, sau să dețină diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare), studii superioare de scurtă durată sau studii superioare, specialitatea asistent medical generalist și igienă, candidații vor trimite dosarele electronic, până la data de 15 aprilie 2020, orele 13,00, prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singur mesaj, pe adresa dsp99@dspiasi.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie dosar concurs asistent medical și numele persoanei, cu următoarele acte:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare – MODEL ATASAT;
 • declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – MODEL ATASAT;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – diploma de bacalaureat și școală postliceală sanitară în specialitățile solicitate, diplomă de absolvire a învățământului superior de trei ani în specialitate sau diplomă de licență în specialitate şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor solicitate;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – MODEL ATAȘAT;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);
 • copie după certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, vizat la zi.
 • curriculum vitae format EUROPASS
 • declarație pe propria răspundere că nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu conform Ordin MS nr.414/11.03.2020, modificat si completat prin Ordinul MS nr. 497/25.03.2020 – MODEL ATAȘAT.

 

3. La înscrierea pentru angajarea pe postul de analist grad IA, nivel studii S, cu minim 6 ani și 6 luni vechime în activitatea de informatică, candidații vor trimite dosarul electronic, până la data de 15 aprilie 2020, orele 13,00, prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singur mesaj, pe adresa dsp99@dspiasi.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie dosar concurs analist IA și numele persoanei, cu următoarele acte:

 • cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare – MODEL ATASAT;
 • declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – MODEL ATASAT;
 • scrisoarea de motivație;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – diploma de licență în specialitate precum și a altor  acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor solicitate;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – MODEL ATAȘAT;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);
 • curriculum vitae format EUROPASS;
 • declarație pe propria răspundere că nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu conform Ordin MS nr.414/11.03.2020, modificat si completat prin Ordinul MS nr. 497/25.03.2020 – MODEL ATAȘAT.

 

4. La înscrierea pentru angajarea pe posturile de operator date, treapta I, nivel studii M, cu minim 6 ani și 6 luni vechime în activitate, la Compartimentul statistică și informatică în sănătate publică, candidații vor trimite dosarul electronic, până la data de 15 aprilie 2020, orele 13,00, prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singur mesaj, pe adresa dsp99@dspiasi.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie dosar concurs operator date și numele persoanei”, cu următoarele acte:

 • cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare – MODEL ATASAT;
 • declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – MODEL ATASAT;
 • scrisoarea de motivație;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire a învățământului postliceal, precum și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor solicitate;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candideaza – MODEL ATAȘAT;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează( se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);
 • curriculum vitae format EUROPASS;
 • declarație pe propria răspundere că nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu conform Ordin MS nr.414/11.03.2020, modificat si completat prin Ordinul MS nr. 497/25.03.2020 –  MODEL ATAȘAT.

CRITERII DE SELECȚIE:

 • îndeplinirea condițiilor de studii și vechime;
 • au întâietate candidații care au experiență în domeniul sanitar;
 • competențe/specializări deținute, cele din domeniul medical fiind prioritare
 • motivația candidatului
 • disponibilitatea candidatului

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului individual de muncă.

La data prezentării, la sediul instituției, pentru încheierea contractului individual de muncă, candidații declarați admiși vor prezenta actele în original, pentru certificare.

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR CANDIDAȚILOR SE VOR AFIȘA PE PAGINA DE INTERNET A INSTITUȚIEI, www.dspiasi.ro, LA DATA DE 15.04.2020, ORA 1500

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, Normare , Organizare, Salarizare al DSP Iași, telefon 0232/210900 int.218.

Raporturile juridice încheiate potrivit prevederilor, încetează de drept la 45 zile de la încetarea stării de urgență.

Descarca:

Previous articleBuletin informativ 12.04.2020
Next articleBuletin informativ 14.04.2020