Home Examene / angajări ANUNŢ – Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi organizează concurs de...

ANUNŢ – Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacante

307
0

ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi organizează

concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacante, în baza Art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin. (2) lit. A) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG nr. 121/2023 pentru modificarea și completare Codului administrativ

Funcția publică temporar vacanta scoasă la concurs:

Consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul RUNOS – Compartiment normare Salarizare.

Condiíi specifice pentru ocuparea postului:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, Domeniul fundamental – Științe sociale, Ramura de știință – Științe economice,
 • Vechimea minimă în specialitatea studiilor – 7 ani.

Data, ora și locul desfășurării probei scrise:

 • 27.06.2024, ora 10, la sediul Direcției de Sănătate Publică Iași, str. Vasile Conta nr.2-4.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână, perioadă determinată.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal, în perioada 04.06.2024 – 11.06.2024, (luni – vineri), între orele 08:00-16:00, la sediul Direcției de Sănătate Publică Iași, str. Vasile Conta nr.2-4, la secretariatul comisiei de concurs, telefon 0232210900, int 217.

Etapele concursului se vor desfășura la sediul Direcției de Sănătate Publică Iași, din str. Vasile Conta nr.2-4, după cum urmează:

 • Selecție dosare de concurs în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • Perioada depunere contestațíe la selecțíe dosare: în cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor;
 • Perioada soluționare contestație la selecție dosare: în termen de maximum 24 de ore de expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Data, ora și locul desfășurării interviului:

 Interviul – data susținerii interviului se va stabili odată cu afișarea rezultatelor probei scrise (maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise).

Persoană de contact – Gabriela Ciobanu, consilier superior Serviciul RUNOS- telefon 0232210900, int.217, runos@dspiasi.ro.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. formularul de înscriere (anexat);
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate; se prezintă originalul pentru conformitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; se prezintă originalul pentru conformitate;
 5. copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; se prezintă originalul pentru conformitate, nu este cazul;
 6. copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; (anexat), se prezintă originalul pentru conformitate;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; se prezintă originalul pentru conformitate;
 8. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;-nu este cazul
 9. cazierul judiciar – original;
 10. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică
 11. Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (anexat)

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit.f) este prevăzut în Anexa nr.2D din Hotărarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut in Anexa nr.2 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în Anexa şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii. Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit.i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE TEMPORAR VACANTE DIN CADRUL SERVICIULUI RUNOS – COMPARTIMENT NORMARE SALARIZARE

Constituția României, republicată  cu  Tematica Costituția României, republicată

 1. Ordonanţa Guvernului nr.137/31.08.2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu Tematica: Ordonanţa Guvernului nr.137/31.08.2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr. 202/19.04.2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu Tematica: Legea nr. 202/19.04.2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare – Completări: Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare cu Tematica – Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare – O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare cu Tematica: Partea a VI-a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul I Dispoziţii generale şi Titlul II Statutul funcţionarilor publici: CAP.I – Dispoziţii generale; CAP.V – Drepturi şi îndatoriri – SECŢIUNEA 1 – Drepturile funcţionarilor publici, SECŢIUNEA a 2-a Îndatoririle funcţionarilor publici
 4. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica, cu modificările şi completările ulterioare cu Tematica: Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica, cu modificările şi completările ulterioare
 5. 6. Codul Muncii aprobat prin Legea nr.53/200, cu modificările și completările ulterioare, cu Tematica: Titlul II – Contractul individual de muncă

 

7. Legea nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modficările și completările ulterioare, cu Tematica: I – Dispoziţii generale ;CAP. II – Salarizarea; CAP. III – Alte dispoziţii CAP. IV – Dispoziţii tranzitorii şi finale

ATRIBUTIILE POSTULUI:

– Asigură aplicarea legislaţiei în domeniul resurselor umane privind recrutarea, angajarea, evaluarea, avansarea, promovarea, mobilitatea, sancţionarea, încetarea raporturilor de muncă/serviciu ale personalului din instituţie.

– Asigură respectarea normelor în vigoare privind salarizarea personalului din cadrul instituţiei.

– Întocmeşte, verifică, validează şi transmite toate declaraţiile lunare, regularizările trimestriale şi fişele anuale prevăzute de legislaţia în vigoare.

– Întocmeşte statul de funcţii pentru aparatul propriu în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii şi participă la modificarea şi completarea acestuia.

– Ţine evidenţa personalului propriu, pe categorii de personal, încadrarea şi salarizarea acestuia.

– Urmăreşte şi verifică încadrarea în alocaţiile bugetare în ceea ce priveşte drepturile de personal.

– Verifică întocmirea fişelor de pontaj, ţine evidenţa concediilor medicale, a concediilor de odihnă, a concediilor fără plată aprobate, a absenţelor nemotivate şi a orelor suplimentare efectuate.

– Stabileşte numărul de zile de concediu cuvenite persoanelor încadrate, urmăreşte întocmirea şi respectarea planificării anuale.

– Participă la organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare de post pentru funcţionarii publici şi personalul contractual în aparatul propriu.

– Participă la examenul de promovare în grade, clasă şi trepte profesionale pentru funcţionarii publici de execuţie şi personalul contractual.

– Eliberează adeverinţe ce atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor pentru angajaţii instituţiei.

– Organizează şi participă la activitatea de evaluare anuală a personalului din instituţie şi ţine evidenţa fişelor de evaluare.

– Întocmeşte statele de plată şi de salarii, lunar.

– Elaborează şi aplică procedurile pe domeniul propriu de activitate.

– Identifică riscurile şi le transmite respon- AAbilului cu Registrul Riscurilor pe Serviciul RUNOS.

– Participă la elaborarea deciziilor şi supunerea acestora spre verificare superiorului ierarhic, în vederea aprobării de către directorul executiv.

– Colaborează pe probleme specifice cu celelalte servicii din instituţie pentru buna desfăşurare a activităţii.

– Alte atribuţii specifice stabilite de şeful serviciului RUNOS şi Directorul Executiv al DSP Iaşi.

Alte atribuții:

1.Răspunde de confidențialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public;

2.Duce la îndeplinire ordinele ministrului sănătății și dispozițiile directorului executiv al instituției și ale șefului ierarhic superior;

3.Are obligaţia de a respecta normele securităţii şi sănătăţii muncii, conform Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi normativele în vigoare.

4 Respectă normele de Prevenire şi Stingere a Incendiilor conform Legii nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Respectă normele și îndatoririle prevăzute în ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

6.Respectă prevederile Codului de Conduită a funcționarilor publici, conform Legii 7/2004 cu modificările și completările ulterioare;

7.Respectă Regulamentul de Ordine Interioară al unității;

8.Menține un comportament adecvat astfel încât sa nu pună în pericol de accidentare sau îmbolnăvire propria persoană, cât și alte persoane ;

9.Utilizezează corect echipamentele de muncă, substanțele periculoase și echipamentul individual de protecție;

10.Respectă prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modifcările și completările ulterioare;

11.Răspunde de păstrarea secretului  profesional asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul instituției și nu poate fi obligată în nicio circumstanță de către nicio persoană fizică sau juridică să divulge secretul profesional;

Persoană de contact – Ciobanu Gabriela, consilier superior Serviciul RUNOS- telefon 0232210900, int.217, runos@dspiasi.ro

DSP IASI -Anunț Organizare Concurs post temporar vacant normare salarizare publicare 4 iunie 2024

Formular-de-inscriere-functionari-publici 27.06.2024

Previous articleLISTA CU APROBĂRILE DE ÎNTRERUPERE/PRELUNGIRE DE REZIDENȚIAT PRIMITE LA DSP IAȘI DE LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2016
Next articleLISTA CU CERTIFICATELE DE CONFORMITATE CARE SE POT RIDICA DE LA D.S.P. IASI