Home Examene / angajări Anunț concurs pentru ocuparea unor posturi vacante funcții publice, pe perioadă nedeterminată

Anunț concurs pentru ocuparea unor posturi vacante funcții publice, pe perioadă nedeterminată

2341
0

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în baza excepțiilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de Conturi, aprobata si modificata de Legea nr.133/2021,

Direcția de Sănătate Publică a Județului Iași

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, funcții publice, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată

Posturile vacante pentru care se organizează concurs:

1.referent clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Control în sănătate publică – Compartiment inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și de muncă.

2. un post vacant de consilier clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului buget finanțe.

3.un post vacant de consilier clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Biroului contabilitate.

4.un post vacant de consilier clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului statistică și informatică în sănătate publică.

Durata normală a timpului de muncă, este de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 28 iunie 2021, ora 10,00, la sediul instituției noastre din Iași, strada Vasile Conta nr.2-4.
 • proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte

Condiții participare:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.465 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ.

Dosarele de inscriere la concurs vor conţine documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare şi se vor depune la compartimentul resurse umane din cadrul instituţiei în perioada 26 mai – 14 iunie 2021, și anume:

1) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008; Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziție candidaților, din oficiu, prin publicare pe pagina de internet în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul instituției, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric;

2) curriculum vitae, modelul comun european;

3) copia actului de identitate;

4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 

5) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei; Adeverințele care au alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor;

6) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

7) cazierul judiciar; Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

8) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Actele mai sus menționate, se prezintă în copii legalizate sau copii însoțite de documente originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

 

BIBLIOGRAFIA, TEMATICA ȘI ATRIBUȚIILE CUPRINSE ÎN FIȘA POSTULUI:

1. un post vacant de referent clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Control în sănătate publică – Compartiment inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și de muncă.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat.

Perfecționări specializări, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare:

 • să dețină certificat de absolvire a școlii postliceale sanitare în specialitatea asistent igienă și sănătate publică, cu respectarea prevederilor H.G. nr.797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • să dețină gradul de asistent medical principal în specialitatea igienă și sănătate publică;

Condiții de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice:

 • minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

BIBLIOGRAFIE

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.G.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea de Guvern nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordin nr. 1.456/2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;
 11. Ordin ministrului sănătății nr. 1136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Hotărârea de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

TEMATICA

 1. Constituția României, republicată – Titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, Titlul III – Autoritățile publice;
 2. O.G.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul I Principii și Definiții și Capitolul II – Dispoziții speciale;
 3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 4. O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Partea a VI-a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul I și Titlul II;
 5. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare, – Cap III, Atribuții specifice, art.17 pct.IX, În domeniul controlului în sănătatea publică;
 6. Legea nr. 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare – Titlul I Sănătatea publică.
 7. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările și completările ulterioare, – CAP.II Autorizarea sanitară în baza declaraţiei pe propria răspundere.
 8. Hotărârea de Guvern nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, cu modificările și completările ulterioare, – CAP. II – Monitorizarea calităţii apei potabile, CAP. III – Prelevarea şi analiza probelor de apă și CAP. VIII – Informarea şi raportarea;
 9. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare, – Norme de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei – CAP. I – Norme de igienă referitoare la zonele de locuit CAP. II – Norme de igienă referitoare la aprovizionarea cu apă a localităţilor , CAP. III  – Norme de igienă pentru fântâni publice şi individuale folosite la aprovizionarea cu apă de băut,  CAP. IV –Norme de igienă referitoare la colectarea şi îndepărtarea apelor uzate şi a apelor meteorice;
 10. Ordin nr. 1.456/2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor,  -Anexa 1, Norme de igienă, CAP. I Dispoziţii generale, și CAP II, Norme specifice diferitelor tipuri de unităţi pentru copii şi tineri;
 11. Ordin ministrului sănătății nr. 1136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală, cu modificările și completările ulterioare, – Anexa nr.2, Norme de igienă, pentru serviciile din cabinetele de piercing şi tatuaj și Anexa nr.3, pentru serviciile din cabinetele de tratament şi machiaj cosmetic, epilare, manichiură, pedichiură, coafură, frizerie şi bărbierit;
 12. Ordonanța Guvernului nr. 2/2011 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, CAP 1 – Dispoziții generale, CAP 2 – Constatarea contravenției;
 13. Hotărârea de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare, CAP. II – Contravenţii la normele generale de igienă privind funcţionarea unităţilor cu risc pentru sănătatea populaţiei, precum şi privind conformitatea produselor, CAP. IV – Contravenţii la normele de igienă referitoare la aprovizionarea cu apă a populaţiei, CAP.V – Contravenţii la normele de igienă privind colectarea şi îndepărtarea reziduurilor, CAP XIII – Contravenţii la normele privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor pentru protecţia, educarea, instruirea, recreerea şi odihna copiilor şi tinerilor și CAP XV Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor.

Atribuții prevăzute în fișa postului:

 • controlează aplicarea corectă şi unitară a legilor sanitare şi a celorlalte acte normative care reglementează activitatea în sectoarele public, mixt şi privat, notificând prin înscrisuri neconformităţile;
 • în efectuarea inspecţiei acţionează însoţit de un alt inspector sanitar sau asistent inspector;
 • păstrează confidenţialitatea privind iminenţa inspecţiei sanitare, înainte de începerea propriu-zisă a acesteia şi confidenţialitatea datelor pe care unităţile inspectate le pun la dispoziţie;
 • solicită unităţilor controlate orice documente necesare efectuării inspecţiei şi, după caz, copii ale acestora;
 • prescrie unităţilor controlate măsuri de remediere, cu stabilirea de termene şi responsabilităţi în vederea înlăturării deficienţelor de igienă constatate;
 • efectuează activităţi de îndrumare şi consultanţă în unităţile inspectate;
 • participă la activitatea de implementare a prevederilor specifice din Regulamentul sanitar internaţional, verifică şi aplică măsurile de protecţie sanitară;
 • constată şi sancţionează contravenţiile la normele de igienă, conform competenţelor specifice şi actelor normative în vigoare, la nivel judeţean;
 • întocmeşte documentele cu prilejul inspectiei;
 • efectuează determinari fizico-chimice în teren, utilizând aparatura şi trusele rapide din dotare;
 • recoltează şi aplică elemente de securizare la probele recoltate în cadrul activităţii de inspecţie, precum şi contraprobele necesare pentru identificarea şi analizarea riscului pentru sănătate; asigură manipularea şi transportul corect al acestora;
 • opreşte, denaturează sau condiţionează punerea în consum public a alimentelor care nu corespund normelor de igienă, precum şi folosirea obiectelor, materialelor şi a substanţelor care, prin natura lor sau prin modul de utilizare, periclitează starea de sănătate a populaţiei;
 • propune inspectorului şef suspendarea temporară a activităţii unităţilor şi obiectivelor până la remedierea deficienţelor în situaţii cu risc major şi iminent de îmbolnăvire a populaţiei, dispune suspendarea pe loc sau imediată a activităţii unităţii, obiectivului şi informează operativ şeful serviciului de control în sănătate publică despre măsura aplicată;
 • propune inspectorului şef retragerea avizului sanitar pentru proiectele de activităţi, inclusiv construcţii, în cazul în care nu sunt respectate normele de igienă ;
 • propune inspectorului şef retragerea avizului sanitar sau a notificării de produs în situaţia în care substanţele sau produsele sunt neconforme cu specificaţiile din dosarul tehnic;
 • la solicitarea inspectorului şef, poate dispune măsuri speciale pentru bolnavii, suspecţii şi contacţii de boli transmisibile sau purtătorii de germeni patogeni, precum şi alte măsuri cu caracter obligatoriu pentru combaterea bolilor transmisibile şi a celor profesionale ;
 • verifică conformitatea declaraţiilor pe proprie răspundere primite de la biroul de avize şi autorizări din D.S.P. Iaşi;
 • în situaţia în care, în timpul unei activităţi de control sau îndrumare, constată existenţa unui conflict de interese comunică situaţia inspectorului şef, în vederea delegării unui alt inspector şi luării măsurilor de urgenţă;
 • respectă şi aplică principiile de etică şi deontologie medicală şi profesională;
 • respectă cu stricteţe metodologiile (procedurile) de inspecţie sanitară ;
 • solicită rezultatele buletinelor de analiză a produselor inspectate sau a altor documente care certifică salubritatea produselor;
 • apelează la serviciile altor specialişti în cazul în care consultarea acestora este necesară pentru activitatea de inspectie;
 • controlează modul în care sunt îndeplinite obligaţiile unităţilor referitoare la instruirea personalului privind normele de igienă ;
 • controlează respectarea legislaţiei referitoare la examenul medical la angajare, adaptabilitatea în muncă şi examenul medical periodic, verifică dacă schimbarea locurilor de muncă se face în concordanţă cu avizele medicale;
 • verifică modul în care au fost aduse la îndeplinire măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare;
 • analizează şi soluţionează în conformitate cu reglementările în vigoare, sesizările şi reclamaţiile în legătură cu sănătatea publică. Redactează până la forma finală răspunsurile şi le prezintă inspectorului şef;
 • participă la activităţi specifice, în colaborare cu alte organisme de control, respectând atribuţiile ce revin fiecăruia în domeniul în care activează;
 • participă la întocmirea evidenţelor primare ale serviciului de control în sănătate publică ;
 • poate participa la activităţi de inspectie în afara programului de lucru ca urmare a solicitării din partea superiorilor ierarhici;
 • are obligaţia de a respecta normele securităţii şi sănătăţii muncii, conform Legii nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi normativele în vigoare;
 • respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor conform Legii nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • respectarea Regulamentului de Ordine Interioară al unității;
 • menținerea unui comportament adecvat astfel încât să nu pună în pericol de accidentare sau îmbolnăvire propria persoană, cât și alte persoane;
 • utilizarea corectă a echipamentelor de muncă, substanțelor periculoase și echipamentului individual de protecție;
 • respectarea prevederilor Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare;
 • îndeplinirea și a altor sarcini de serviciu stabilite de conducătorii ierarhici superiori, potrivit pregătirii profesionale, în conditiile legii.

Persoana de contact: Ec. Laura Șoldan, șef birou normare salarizare, telefon:0232210900 int.218, e-mail runos@dspiasi.ro.

2. un post vacant de consilier clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului buget finanțe,

Condiții de participare la concurs:

 • studii universitare de licență absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în știinte economice, domeniul de licență finanțe

Condiții de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice:

 • minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

BIBLIOGRAFIE:

 1. Constituția României / 21.11.1991 republicată.
 2. Ordonanţa Guvernului nr.137/31.08.2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr.202/19.04.2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Partea a VI-a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul I și Titlul II.
 5. Ordinul Ministerului Sănătății nr.1078/27.07.2010 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiilor de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Legea contabilității nr.82/24.12.1991 (*republicată*), cu completările şi modificările ulterioare.
 7. Legea nr.500/11.07.2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.
 8. Ordinul M.F.P nr.2861/09.11.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare,
 9. Ordinul M.F.P. nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile, cu completările şi modificările ulterioare.
 10. Ordinul M.F.P. nr.1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare.
 11. Hotărârea de Guvern nr.59/23.01.2003 privind infiintarea de catre Ministerul Sanatatii a unei activitati finantate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare.
 12. Hotărârea de Guvern nr.339/23.03.2008 pentru aprobarea normelor de administrare a locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe de care pot beneficia medicii rezidenți și specialiști din sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.

TEMATICA

 1. Constituția României / 21.11.1991 republicată – Titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale.
 2. Ordonanţa Guvernului nr.137/31.08.2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – CAP.I – Principii și definiții și CAP.II – Dispoziții speciale – Secțiunea I – Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie și Secțiunea a II-a – Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi.
 3. Legea nr.202/19.04.2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – CAP.II –   Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii și CAP.IV – Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei
 4. O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Partea a VI-a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul I Dispoziții generale și Titlul II Statutul funcționarilor publici.
 5. Ordinul Ministerului Sănătății nr.1078/27.07.2010 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiilor de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare – Anexa 1 Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti – Capitolul I Dispoziții generale și Capitolul III Atribuții specifice – Art.17 – XI. În domeniul economic şi administrativ.
 6. Legea contabilității nr.82/24.12.1991 (*republicată*), cu completările şi modificările ulterioare – CAP.I – Dispoziții generale, CAP.II – Organizarea și conducerea contabilității și CAP.III – Registrele de contabilitate.
 7. Legea nr.500/11.07.2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare – CAP.I – Dispoziții generale, CAP.II – Principii, reguli şi responsabilităţi – SECŢIUNEA 1.Principii şi reguli bugetare, SECȚIUNEA a 2-a Competente şi responsabilităţi în procesul bugetar – Categorii de ordonatori de credite, Rolul și responsabilitățile ordonatorilor de credite, Controlul financiar preventiv propriu ART.20-24, CAP.III – Procesul bugetar SECȚIUNEA a 4-a Execuția bugetară – Principii în execuţia bugetară, Virări de credite de angajament, Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, Deschiderea de credite bugetare, Execuţia bugetară, Principii ale încheierii execuţiei bugetare și CAP.IV Finanţele instituţiilor publice – Regimul de finanţare a unor activităţi sau instituţii publice, Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unor activităţi, Execuţia de casa a bugetelor instituţiilor publice.
 8. Ordinul M.F.P nr.2861/09.11.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare – ANEXA 1 – Norme privind privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
 9. Ordinul M.F.P. nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile, cu completările şi modificările ulterioare – Anexa 1 – Norme generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile – A. Aspecte generale, B. Reconstituirea documentelor financiar contabile pierdute, sustrase sau distruse, C. Păstrarea și arhivarea registrelor de contabilitate și a celorlalte documente financiar-contabile și D1. Registrele de contabilitate obligatorii pentru entitățile care conduc evidența contabilă pe baza regulilor contabilității în partidă dublă.
 10. Ordinul M.F.P. nr.1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare – ANEXA 1 – NORME METODOLOGICE privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale – 1. Angajarea cheltuielilor și 2. Lichidarea cheltuielilor
 11. Hotărârea de Guvern nr.59/23.01.2003 privind infiintarea de catre Ministerul Sanatatii a unei activitati finantate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare – Art.1 ÷ 9.
 12. Hotărârea de Guvern nr.339/23.03.2008 pentru aprobarea normelor de administrare a locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe de care pot beneficia medicii rezidenți și specialiști din sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare – ANEXĂ – NORME  de administrare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe de care pot beneficia medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate.

Atribuții prevăzute în fișa postului:

 • verificarea şi evidenţa operativă zilnică a operaţiunilor de încasări şi plăţi în/cu numerar pentru veniturile rezultate din activitatea ANL și VPI, precum și verificarea zilnică a registrului de casă ANL și VPI;
 • verificarea şi evidenţa operativă zilnică a operaţiunilor de încasări şi plăţi prin virament bancar efectuate prin Trezoreria Iași pentru veniturile rezultate din activitatea ANL și VPI;
 • utilizarea zilnică a platformei punct unic de acces Forexebug pentru vizualizare rapoarte şi extrase de cont Trezorerie și înregistrarea în contabilitate a tuturor operațiunilor de încasări/plăți VPI și ANL efectuate prin virament bancar;
 • stabilirea lunară, împreună cu inspectorii de specialitate din cadrul serviciului administrativ și mentenanță cu atribuții în administrarea locuințelor din blocurile ANL a sumelor de achitat pentru utilități și servicii de către chiriașii ANL;
 • verificarea lunară a repartizării cheltuielilor comune pe apartamente ANL şi întocmirii listelor de întreținere realizate de personalul responsabil din cadrul serviciului administrativ și mentenanță;
 • verificarea și înregistrarea lunară, în evidenţele contabile, pe fiecare debitor/chiriaș ANL, a chiriilor, utilităţilor, fondului de rulment şi penalităţilor datorate de debitorii ANL;
 • realizarea calculului lunar al penalităţilor pentru sumele restante reprezentând chirii și utilităţi aferente blocurilor ANL şi actualizarea listelor de plată cu sumele restante;
 • întocmirea periodică a rapoartelor cu privire la situaţia restanţelor la plata chiriei, utilităţilor, fondului de rulment şi penalităţilor a debitorilor ANL și comunicarea lor inspectorului de specialitate grad II din cadrul serviciului administrativ și mentenanță și compartimentului juridic;
 • întocmirea periodică a notificărilor către debitorii ANL restanţieri la plata chiriilor, utilităţilor, fondului de rulment şi a penalităţilor şi predarea acestora compartimentului juridic;
 • înştiinţarea periodică sau la solicitarea compartimentului juridic cu privire la situaţia privind restanţierii ANL, pentru luarea măsurilor legale în vigoare în vederea recuperării debitelor ANL;
 • întocmirea notelor contabile şi înregistrarea în contabilitate a încasărilor şi plăţilor efectuate prin casierie şi conturi bancare, a cheltuielilor pe articole, conform clasificaţiei bugetare aprobate pe surse de finantare si a veniturilor rezultate din activitatea ANL și VPI;
 • întocmirea notelor contabile şi înregistrarea în contabilitate a reîntregirilor de plăți privind utilitățile pentru locuințele ANL și a cheltuielilor pe articole, conform clasificației bugetare aprobate pe sursa de finanțare Cap.70 “Locuințe”;
 • verificarea şi înregistrarea în evidenţele contabile a facturilor pentru servicii prestate la cerere către clienţi – persoanele juridice conform HG 59/2003;
 • monitorizarea şi gestionarea încasării facturilor reprezentând venituri proprii din prestări servicii la cerere către clienţi – persoanele juridice conform HG 59/2003;
 • întocmirea notelor contabile aferente operaţiunilor de facturare şi încasare a serviciilor prestate la cerere către clienţi – persoanele juridice conform HG 59/2003;
 • întocmirea notelor contabile şi înregistrarea în contabilitate a reîntregirilor de plăți pentru recuperarea contravalorii formularelor de rețete stupefiante achiziționate de DSP Iași de la Compania Imprimeria Națională și repartizate medicilor de familie, unităților sanitare și altor furnizori de servicii medicale cu respectarea prevederilor legale;
 • monitorizarea şi urmărirea permanentă a soldurilor de încasat, reprezentând contravaloare servicii prestate la cerere şi neachitate pe fiecare client şi debitor, pe fiecare sursă, capitol, titlu, articol şi aliniat şi pe termene de plată;
 • întocmirea periodică a notificărilor către clienţii restanţieri la plata serviciilor prestate, la cerere, de către DSP Iaşi, către persoanele juridice şi transmiterea acestora, prin poştă, către destinatar;
 • înştiinţarea periodică sau la solicitare a compartimentul juridic cu privire la situaţia privind clienţii restanţieri la plata serviciilor prestate, la cerere, de către DSP Iaşi, către persoanele juridice;
 • verificarea existenţei contractelor  şi actelor adiţionale ce trebuie întocmite de Compartimenul Evaluarea factorilor de risc, de mediu de viaţă şi muncă, Laboratorul igiena radiaţiilor ionizate, Laboratorul de diagnostic şi investigaţii în sănătate publică Iaşi etc pentru beneficiarii serviciilor prestate, la cerere, de DSP Iaşi, către persoane juridice, şi verificarea corespondenţei între datele menţionate în contract şi datele facturate;
 • întocmirea şi transmiterea, la finele anului financiar, a extraselor de cont  pentru confirmarea soldului la 31 decembrie către clienţii beneficiari ai serviciilor prestate la cerere de DSP, persoane juridice cu care instituţia a avut relaţii de colaborare în cursul exerciţiului financiar;
 • întocmirea altor situaţii ocazionale solicitate de Ministerul Sănătăţii, DGFP, Trezorerie sau de către alte compartimente din cadrul unităţii;
 • participarea la inventarierea patrimoniului Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi şi la modul de asigurare a integrităţii patrimoniului;
 • asigurarea arhivării, conservării și păstrării documentelor rezultate din activitatea sa, conform reglementărilor legale în vigoare;
 • participarea la elaborarea/actualizarea procedurilor operaţionale aferente activităţii prevăzute în fişa postului;
 • preocuparea permanentă pentru cunoaşterea, însuşirea şi aplicarea modificărilor legislative în domeniul de activitate conform fişei postului;
 • respectarea şi aplicarea cu stricteţe prevederilor legale pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea, cunoaşterea temeinică a legislaţiei şi altor reglementări legale;
 • îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și constiinciozitate, a îndatoririlor de serviciu și abtinerea de la orice manifestare care ar putea aduce prejudicii de orice fel D.S.P.J. Iasi;
 • utilizarea timpului de lucru numai în scopul îndeplinirii atribuțiilor menționate în prezentul document;
 • păstrarea secretul de serviciu, în condițiile legii;
 • păstrarea confidențialității în legătura cu faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostinta în indeplinirea sarcinilor de serviciu;
 • are obligaţia de a respecta normele securităţii şi sănătăţii muncii, conform Legii nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi normativele în vigoare;
 • respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor conform Legii nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • respectarea Regulamentului de Ordine Interioară al unității;
 • menținerea unui comportament adecvat astfel încât să nu pună în pericol de accidentare sau îmbolnăvire propria persoană, cât și alte persoane;
 • utilizarea corectă a echipamentelor de muncă, substanțelor periculoase și echipamentului individual de protecție;
 • respectarea prevederilor Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare;
 • îndeplinirea și a altor sarcini de serviciu stabilite de conducătorii ierarhici superiori, potrivit pregătirii profesionale, în conditiile legii.

Persoana de contact este ec. Ciobanu Gabriela, consilier superior, telefon:0232210900 int.218, e-mail runos@dspiasi.ro.

3. un post vacant de consilier clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Biroului contabilitate,

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licență, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în știinte economice, specializarea management

Condiții de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice:

 • nu este cazul

BIBLIOGRAFIE

 1. Constituția României / 21.11.1991 republicată.
 2. Ordonanţa Guvernului nr.137/31.08.2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr.202/19.04.2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Partea a VI-a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul I și Titlul II.
 5. Ordinul Ministerului Sănătății nr.1078/27.07.2010 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiilor de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Legea contabilității nr.82/24.12.1991 (*republicată*), cu completările şi modificările ulterioare.
 7. Ordinul M.F.P nr.2861/09.11.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare.
 8. Ordinul M.F.P. nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile, cu completările şi modificările ulterioare.
 9. Ordonanța Guvernului nr.81/28.08.2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
 10. Ordinul M.F.P. nr.3.471/25.11.2008 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
 11. Hotărârea Guvernului nr.2139/30.11.2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele de normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările si completările ulterioare.
 12. Hotărârea Guvernului nr.276/21.05.2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.
 13. Legea nr.15/24.03.1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale (republicată si actualizată), cu modificările și completările ulterioare.
 14. Hotărârea Guvernului nr.909/29.12.1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificata si completata prin O.G. 54/1997 cu modificarile si completarile ulterioare.
 15. Hotărârea Guvernului nr.841/23.10.1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor apartinand institiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
 16. Ordonanța Guvernului nr.112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.
 17. Legea nr.16/02.04.1996 privind Arhivele Naţionale, cu modificările și completările ulterioare.

TEMATICA

 1. Constituția României / 21.11.1991 republicată – Titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale.
 2. Ordonanţa Guvernului nr.137/31.08.2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – CAP.I – Principii și definiții și CAP.II – Dispoziții speciale – Secțiunea I – Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie și Secțiunea a II-a – Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi.
 3. Legea nr.202/19.04.2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – CAP.II –   Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii și CAP.IV – Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei
 4. O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Partea a VI-a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul I Dispoziții generale și Titlul II Statutul funcționarilor publici
 5. Ordinul Ministerului Sănătății nr.1078/27.07.2010 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiilor de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare – Anexa 1 Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti – Capitolul I Dispoziții generale și Capitolul III Atribuții specifice – Art.17 – XI. În domeniul economic şi administrativ.
 6. Legea contabilității nr.82/24.12.1991 (*republicată*), cu completările şi modificările ulterioare – CAP.I – Dispoziții generale, CAP.II – Organizarea și conducerea contabilității și CAP.III – Registrele de contabilitate.
 7. Ordinul M.F.P nr.2861/09.11.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare – ANEXA 1 – Norme privind privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
 8. Ordinul M.F.P. nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile, cu completările şi modificările ulterioare – Anexa 1 – Norme generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile – A. Aspecte generale, B. Reconstituirea documentelor financiar contabile pierdute, sustrase sau distruse, C. Păstrarea și arhivarea registrelor de contabilitate și a celorlalte documente financiar-contabile și D1. Registrele de contabilitate obligatorii pentru entitățile care conduc evidența contabilă pe baza regulilor contabilității în partidă dublă.
 9. Ordonanța Guvernului nr.81/28.08.2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare – CAP.I Dispoziții generale, CAP.II Regimul de amortizare și calcularea amortizării și CAP.III – Scoaterea din funcţiune a activelor fixe.
 10. Ordinul M.F.P. nr.3.471/25.11.2008 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare – ANEXA 1 – Norme metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice – CAP.I – Reguli generale privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, CAP.III – Reguli privind reevaluarea activelor fixe corporale aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, date în administrare regiilor autonome și CAP.IV – Regimul de amortizare şi calcularea amortizării și ANEXA 2 – Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor reevaluării activelor fixe corporale.
 11. Hotărârea Guvernului nr.2139/30.11.2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele de normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările si completările ulterioare – Anexa 1 Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe – I. Dispoziții generale și III. Alte precizări.
 12. Hotărârea Guvernului nr.276/21.05.2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe– Articolul 1.
 13. Legea nr.15/24.03.1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale (republicată si actualizată), cu modificările și completările ulterioare – Cap.I Dispoziții generale și CAP.II Calcularea Amortizării.
 14. Hotărârea Guvernului nr.909/29.12.1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificata si completata prin O.G. 54/1997 cu modificarile si completarile ulterioare – ANEXA 1 – Norme metodologice de aplicare a Legii 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare – I. Capitalul imobilizat supus amortizării și III. Scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe.
 15. Hotărârea Guvernului nr.841/23.10.1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor apartinand institiilor publice, cu modificările și completările ulterioare Anexa 1 – Condițiile și procedurile de transmitere, fără plata, de la o institutie publică la alta institutie publică a unor bunuri aflate în stare de functionare și Anexa 2 – Regulament privind valorificarea bunurilor scoase din funcțiune aparținând instituţiilor publice – CAP.1 Dispoziții generale, CAP.2 Publicitatea, CAP.3 Conținutul anunțului de vânzare, CAP.4 Condiții de participare la licitație și CAP.6 Dispoziții finale.
 16. Ordonanța Guvernului nr.112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale – Art.1-4 Procesul de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.
 17. Legea nr.16/02.04.1996 privind Arhivele Naţionale, cu modificările și completările ulterioare – CAP.I Dispoziții generale, CAP.III Obligațiile creatorilor și deținătorilor de documente – SECȚIUNEA I Evidența documentelor, SECȚIUNEA a II-a Selecționarea documentelor, SECȚIUNEA a III-a Păstrarea documentelor, SECŢIUNEA a IV-a Depunerea documentelor la Arhivele Naţionale ART. 13 – 18.

Atribuții prevăzute în fișa postului:

 • asigurarea evidenței contabile a tuturor intrărilor/ieșirilor și mișcărilor de bunuri materiale de natura medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor de protecție, reactivilor, materialelor consumabile, combustibililor, altor bunuri materiale, mijloace fixe si obiecte de inventar – cantitativ și valoric, pe fiecare gestiune/subgestiune, pe surse de finanțare;
 • întocmirea notelor contabile lunare, pe baza documentelor justificative, privind evidența intrărilor/ieșirilor și mișcărilor de bunuri materiale de natura medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor de protecție, reactivilor, materialelor consumabile, combustibililor, altor bunuri materiale, mijloace fixe si obiecte de inventar – cantitativ și valoric, pe fiecare gestiune/subgestiune, pe surse de finanțare;
 • întocmirea notelor de intrare-recepție pentru intrările de bunuri materiale pe baza facturilor, proceselor verbale de transfer fără plată, contractelor de donație etc;
 • elaborarea bonurilor de transfer și ținerea evidenței bonurilor de transfer a bunurilor materiale dintr-o gestiune în alta;
 • întocmirea documentației pentru transferul de bunuri materiale, medicamente materiale sanitare, vaccinuri, alte bunuri materiale de la o instituție la alta, pe care le înaintează Ministerului Sănătății;
 • efectuarea punctajului lunar privind concordanta stocurilor scriptice din contabilitate cu evidenta tehnico-operativă (fișele de magazie) întocmita de fiecare gestionar, pentru toate bunurile materiale de natura medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor de protecție, reactivilor, materialelor consumabile, combustibililor, altor bunuri materiale, mijloace fixe si obiecte de inventar;
 • monitorizarea şi analiza cheltuielilor pentru bunuri, lucrări şi servicii pe fiecare sursa de finantare, program național de sănătate, titlu, articol, alineat, furnizor, contract etc. în vederea efectuării virărilor de credite bugetare care să conducă la asigurarea funcţionării activității instituției cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • întocmirea notelor contabile lunare privind evidența si amortizarea mijloacelor fixe;
 • asigurarea valorificării inventarelor si stabilirea diferentelor dintre stocurile faptice si scriptic;
 • verificarea și regularizarea diferențelor constatate la inventar și înregistrarea lor în evidențele contabile;
 • întocmirea lunară a rapoartelor de monitorizare a stocurilor privind programele de sanatate finantate de Ministerul Sanatatii aferente cheltuielilor cu medicamente, materiale sanitare, reactivi, alte bunuri materiale;
 • întocmirea trimestrială a rapoartelor de monitorizare a indicatorilor privind programele de sanatate finantate de Ministerul Sanatatii, aferente cheltuielilor cu medicamente, materiale sanitare, reactivi, alte bunuri materiale;
 • asigurarea punctajului lunar cu Ministerul Sănătății privind situația consumurilor și a stocurilor de vaccinuri,  materiale sanitare, reactivi și alte bunuri materiale primite cu titlu gratuit de la Ministerul Sănătății;
 • întocmirea anuală a documentației privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea activelor corporale/necorporale și scoaterea din evidență și casarea obiectelor de inventar;
 • întocmirea documentației privind transmiterea fără plată şi valorificarea bunurilor materiale aparţinând instituţiei publice;
 • participarea trimestrială și anuală la întocmirea notelor explicative și a anexelor la situațiile financiare trimestriale și anuale ale instituției Anexa 1 – Bilanț, Anexa 2 – Contul de rezultat patrimonial, Anexele 6 și 7 – Contul de execuție a bugetului instituției publice – cheltuieli, Anexele 35 a – Situația activelor fixe amortizabile și 35 b – Situația activelor fixe neamortizabile, alte anexe;
 • asigurarea arhivării, conservării și păstrării documentelor rezultate din activitatea sa, conform reglementărilor legale în vigoare;
 • îndeplinirea atribuțiilor specifice responsabilului cu arhiva, respectiv să asigure constituirea și administrarea arhivei instituției, prin gruparea documentelor în unități arhivistice potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul arhivistic al instituției aprobat de serviciul județean al Arhivelor Naționale, să arhiveze sistematic documentele predate de departamentele/ serviciile/ compartimentele/ birourile instituției pe bază de inventor și process verbal de predare-primire, să verifice documentele date spre arhivare, să asigure corecta întocmire a documentelor care asigură gestionarea documentelor și informațiilor arhivate, evidența tuturor intrărilor și ieșirilor de unități arhivistice din deposit, să verifice existența și valabilitatea documentelor necesare constituirii unităților arhivistice, să evidentieze si să ordoneze documente în arhiva instituției, astfel încât să optimizeze timpul pentru găsirea unui document arhivat, să asigure accesul optim al utilizatorului la documentele arhivate în conformitate cu legislatia în vigoare;
 • participarea la elaborarea/actualizarea procedurilor operaţionale aferente activităţii prevăzute în fişa postului;
 • preocuparea permanentă pentru cunoaşterea, însuşirea şi aplicarea modificărilor legislative în domeniul de activitate conform fişei postului;
 • respectarea şi aplicarea cu stricteţe prevederilor legale pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea, cunoaşterea temeinică a legislaţiei şi altor reglementări legale;
 • îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și constiinciozitate, a îndatoririlor de serviciu și abtinerea de la orice manifestare care ar putea aduce prejudicii de orice fel D.S.P.J. Iasi;
 • utilizarea timpului de lucru numai în scopul îndeplinirii atribuțiilor menționate în prezentul document;
 • păstrarea secretul de serviciu, în condițiile legii;
 • păstrarea confidențialității în legătura cu faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostinta în indeplinirea sarcinilor de serviciu;
 • are obligaţia de a respecta normele securităţii şi sănătăţii muncii, conform Legii nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi normativele în vigoare;
 • respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor conform Legii nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • respectarea Regulamentului de Ordine Interioară al unității;
 • menținerea unui comportament adecvat astfel încât să nu pună în pericol de accidentare sau îmbolnăvire propria persoană, cât și alte persoane;
 • utilizarea corectă a echipamentelor de muncă, substanțelor periculoase și echipamentului individual de protecție;
 • respectarea prevederilor Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare;
 • îndeplinirea și a altor sarcini de serviciu stabilite de conducătorii ierarhici superiori, potrivit pregătirii profesionale, în conditiile legii.

Persoana de contact este ec. Ciobanu Gabriela, consilier superior, telefon:0232210900 int.218, e-mail runos@dspiasi.ro.

4. un post vacant de consilier clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului statistică și informatică în sănătate publică.

Condiții de participare la concurs:

 • studii universitare de licență absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în știinte economice, specializarea statistică social – economică.

Condiții de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice:

 • minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

BIBLIOGRAFIE:

 1. Constituția României / 21.11.1991 republicată.
 2. Ordonanţa Guvernului nr.137/31.08.2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr.202/19.04.2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Partea a VI-a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul I și Titlul II.
 5. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Legea nr. 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
 7. Legea nr. 226 din 5 iunie 2009 organizării și funcționării statisticii oficiale în România, cum modificările și completările ulterioare
 8. Ordin Comun nr. 172 din 5 octombrie 1999 Ministerul Sănătății/Casa de Asigurări, curprinzând unele prevederi referitoare la sistemul informațional sanitar, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordonanța de Urgență nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale (republicată 2002), cu modificările și completările ulterioare
 10. Ordin nr. 153/2003 – Norme metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată;
 11. Ordin nr. 1509 din 2 septembrie 2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cu modficările și completările ulterioare;
 12. Ordin comun MSP nr. 1782 din 28 decembrie 2006 și CNAS nr. 576 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi.

TEMATICA:

 1. Constituția României, republicată – Titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, Titlul III – Autoritățile publice;
 2. O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Partea a VI-a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul I și Titlul II.
 3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei.
 4. O.G.137/2000 privind prevenirea și sancțíonarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul I Principii și  Definiții și Capitolul II – Dispoziții speciale.
 5. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare, – Cap III, Atribuții specifice, art.17 pct.IV, În domeniul informaticii și statisticii.
 6. Legea nr. 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare – Titlul I Sănătatea publică.
 7. Legea nr. 226 din 5 iunie 2009 organizării și funcționării statisticii oficiale în România – Capitolul II – Principiile fundamentale ale statisticii oficiale, Capitolul III – Sistemul statistic național și Capitolul IV – Strategia și programele statistice naționale.
 8. Ordin Comun nr. 172 din 5 octombrie 1999 Ministerul Sănătății/Casa de Asigurări, curprinzând unele prevederi referitoare la sistemul informațional sanitar cu modificările și completările ulterioare.
 9. Ordonanța de Urgență nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale (republicată 2002), cu modificările și completările ulterioare,– Cap.2 – Înființarea și înregistrarea cabinetului medical și Cap.3 – Organizarea, funcționarea și finanțarea cabinetului medical, Cap.4 – Sancțiuni.
 10. Ordin nr. 153/2003 – Norme metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale – Anexa nr.1, Capitolul II – Cabinetul medical fără personalitate juridică și Capitolul III – Înregistrarea unităţilor medico-sanitare înfiinţate potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi a cabinetelor din structura organizaţiilor prevăzute la art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, republicată.
 11. Ordin nr. 1509 din 2 septembrie 2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală cu modificărie și completările ulterioare.
 12. Ordin comun MSP nr. 1782 din 28 decembrie 2006 și CNAS nr. 576 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi .

Atribuțiile cuprinse în fișa postului:

 • aplicarea legislatiei in vigoare privind implementarea sistemului informational propriu unitatilor sanitare;
 • atributii privind protectia si prevenirea scurgerii de informatii clasificate secret de serviciu;
 • verificarea datelor raportate cu evidentele primare , centralizatoare si asigurarea centralizarii acestora pentru intocmirea rapoartelor catre INS si CCSS al MS;
 • transmiterea informărilor operative persoanelor cu atribuții de decizie;
 • colaborarea cu compartimentele de epidemiologie in realizarea rapoartelor periodice, precum și a prognozelor;
 • organizarea, verificarea și transmiterea situațiilor statistice la organele abilitate la termenele stabilite;
 • centralizarea la nivelul judetului a darilor de seama si centralizatoarelor de activitate, morbiditate, si personal – trimestrial si anual transmise de unitatile sanitare  ambulatorii si cu paturi- intocmirea  centralizarilor finale inclusiv  SAN  si SINTEZA
 • codificarea Certificatelor de Deces trimise de Direcţia judeţeană de Statistică, codificarea anchetelor de deces perinatal, 0-1 an, 1-4 ani, matern, moarte violenta prin IML lucrare solicitata de EUROSTAT;
 • organizarea bazei de date județene;
 • organizarea sistemului de evidență primară și raportarea statistică sanitară la nivelul cabinetelor medicale, (indiferent de forma de organizare) și al unităților sanitare;
 • verificarea datelor raportate cu evidențele primare și centralizatoare;
 • transmiterea informărilor operative persoanelor cu atribuții de decizie;
 • tehnoredactarea, transmiterea materialelor prin posta electronica, verificarea și evidența primirii corespondenței prin poșta electronica;
 • lucrari solicitate de conducerea unitatii (CDS);
 • aplicarea sistemului informațional al spitalelor și al unităților sanitare;
 • evidenta medicilor, actualizarea permanenta a registrului judetean si  centralizarea  darilor de  seama si raportarea miscarii personalului medical pe unitati medicale, sexe si grupe de varsta (eliberare cod parafa);
 • asigurarea softului propriu pentru compartimentul de  statistica  in vederea  colectarii, centralizarii si prelucrarii datelor statistice, financiar-contabile, de personal, etc ;
 • pune la dispoziția tuturor structurilor interne interesate toate datele solicitate și pune la dispoziția structurilor externe direcției de sănătate publică județene date statistice medicale, cu acordul conducătorului direcției și în conformitate cu legislația în vigoare;
 • colaborează cu celelalte structuri ale direcției de sănătate publică județene pe probleme legate de statistică medicală;
 • organizează instruirea cu privire la codificarea morbidității, a incapacității temporare de muncă și buna completare a evidențelor și dărilor de seamă, precum și arhivarea formularelor statistice în conformitate cu indicatorul termenelor de păstrare a documentelor;
 • transmite conform reglementărilor în vigoare datele statistice specifice solicitate de Institutul Național de Sănătate Publică și/sau structurilor sale regionale;
 • primește raportările legate de activitatea spitalelor, constituie baza de date la nivel județean, le transmite Ministerului Sănătății, pentru decizii majore de politică sanitară și pentru raportările necesare organismelor Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății;
 • are obligaţia de a respecta normele securităţii şi sănătăţii muncii, conform Legii nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi normativele în vigoare;
 • respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor conform Legii nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • respectarea Regulamentului de Ordine Interioară al unității;
 • menținerea unui comportament adecvat astfel încât să nu pună în pericol de accidentare sau îmbolnăvire propria persoană, cât și alte persoane;
 • utilizarea corectă a echipamentelor de muncă, substanțelor periculoase și echipamentului individual de protecție;
 • respectarea prevederilor Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare;
 • îndeplinirea și a altor sarcini de serviciu stabilite de conducătorii ierarhici superiori, potrivit pregătirii profesionale, în conditiile legii.

Persoana de contact este ec. Ana Andrei, consilier principal, telefon:0232210900 int.217, e-mail runos@dspiasi.ro.


Dosarele de inscriere la concurs vor conţine documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare şi se vor depune la compartimentul resurse umane, din cadrul instituţiei în perioada 26 mai – 14 iunie 2021.

Descarcă:

Previous articleRezultatul probei scrise, susținută în data de 19 mai 2021, pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate grad II
Next articleAnunț privind rezultatul interviului susținut în data de 25 mai 2021 pentru ocuparea postului vacant contractual, Inspector de specialitate grad II, la Serviciul administrativ și mentenanță