Home Achiziții DSP Iasi invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia de “Servicii...

DSP Iasi invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia de “Servicii de transport rutier- conducator auto” Departamentul de Supraveghere in Sanatate Publica – Pascani

881
0

Autoritate contractanta:

Directia de Sanatate Publica Iasi, cu sediul in strada  Vasile Conta nr.2-4, telefon/fax 023227228, cod postal 700106, Romania, invita ofertantii sa-si depuna oferta la modalitatea de achizitie prin “Cumparare directa” in vedera atribuirii contractului de servcii avand ca obiect “Servicii de transport rutier”- conducator auto (sofer) – Compartimentul de Supraveghere Epidemiologica Control Boli Transmisibile  Pascani.
E-mailachizitii@dspiasi.ro,
Adresa internet (URL): www.dspiasi.ro

Detalii anunt

 1. Tip de contract: Servicii
 2. Denumire servicii: “Servicii de transport rutier”- conducator auto (sofer)- Compartimentul de Supraveghere Epidemiologica Control Boli Transmisibile Pascani.
 3. Cod CPV: 60100000-9  „Servicii transport rutier”
 4. Descriere contract : obiectul contractului este de a se asigura servicii de transport rutier – conducator auto (sofer).
 5. Cantitate:  Se va  incheia  contract de   prestari servicii de transport rutier – conducator auto (sofer), pentru 1 autovehicol- Compartimentul de Supraveghere Epidemiologica Control Boli Transmisibile  Pascani.
 6. Valoare totala estimata: este cuprinsa intre 2650 lei fara TVA/ luna  pentrru o perioada de o luna Valoarea serviciilor suplimentare este calculata prin raportarea la tariful orar respectiv 2650 lei / zile lucratoare a lunii in curs.
 7. Perioda contractului: este de o luna de la data semnarii contractului pana pe data -31.05.2021
 8. Sursa de finantare : Venituri proprii/buget de stat.
 9. Conditii contract : Contract de prestari servicii. Termen de plata la 30 de zile de la data facturii.
 10. Conditii de participare:
 11. Criterii de adjudecare : Pretul cel mai scazut
 12. Termen limita de depunere a ofertelor : 16.04.2021 ora 15:00

Ofertele insotite de acte  se vor transmite /depune la sediul  Directiei de Sanatate Publica Iasi,  strada  Vasile Conta nr.2-4, cod postal  700106, camera 7 , sau e-mail  achizitii@dspiasi.ro,

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini este anexat anuntului sau poate fi  pus la dispozitia operatorilor economici interesati in urma trimiterii unei solicitari in acest sens pe adresa de e-mail achizitii@dspiasi.ro. Persoana de contact : Consilier achizitii: Ec. Lucia Stafie.Tel 0232278228

CAIET DE SARCINI

“SERVICII DE TRANSPORT RUTIER – conducator auto (sofer)”

1. Obiectul achizitiei: Incheierea a patru contracte de prestari servicii de transport rutier – conducator auto (sofer), Cod CPV:  60100000-9  “Servicii transport rutier”

2. Generalitati:

Activitatea se va desfasura intr-un program de lucru de 8 ore de luni pana vineri, sau pe baza de convocare cand este cazul.

Locul de prestare a serviciilor: Directia de Sanatate Publica Iasi-  autoturismele apartin parcului auto DSP Iasi.

In cazul in care unele din documente de calificare nu pot fi depuse datorita situatiei de urgenta pe teritoriul Romaniei    se va depune o declaratie pe propria raspundere.

3.Obligatiile prestatorului

Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada/perioadele convenite si cu obligaţiile asumate.

 1. sa respecte cu strictete actele normative care reglementeaza circulatia pe drumurile publice;
 2. sa fie la dispozitia beneficiarului pentru a deservi autoturismele din parcul auto al DSP Iasi, de luni pana vineri, in intervalul orar 08:00-16:00.
 3. Sa fie la dispozitia beneficiarului in cazul  convocarilor/solicitarilor reprezentantilor beneficiarului pentru prestarea serviciilor in afara programului normal de lucru astfel :  transportul personalului beneficiarului din cadrul Serviciului de Control in Sanatate Publica la Unitatile Sanitare in structura carora sunt organizate ATI-uri,  transportul personalului DSP in vederea recoltarii de probe COVID 19 conform Metodologiei de Supraveghere a infectiei cu COVID 19 elaborata de CNSCBT si efectuarii controlului in punctele de trecere de frontiera si alte zone supuse controlului. (aeroport, vama, locatii cu persoane aflate in izolare, autoizolare, suspiciuni de infectie cu COVID 19, locatii reclamate si alte locatii supuse controlului privind suspiciunea de  infectare cu coronavirus). Transportul personalului medical in functie de orarul curselor aeriene, sau la trecerile de frontiera conform obligatiilor stabilite de Ministerul Sanatatii si Centrul National de Supraveghere si Control Boli Transmisibile pentru prevenira aparitiei cazurilor de infectie cu noul coronavirus, transportul de vaccin, si alte destinatii stabilite prin convocare
 4. sa se prezinte la serviciu la ora 8.00 odihnit, in tinuta corespunzatoare si sa respecte programul stabilit pentru ziua in curs;
 5. La convocarea achizitorului in functie de necesitati prestarea serviciului poate avea loc si in afara judetului Iasi
 6. sa verifice  starea tehnica a autovehicului, inclusiv anvelopele. atat la plecarea  cat si la sosirea din cursa;
 7. sa anunte pe seful Serv Ad-tiv Aprovizionare Mentenanta in cazul in care constata defectiuni la autovehiculul care i se da in primire;
 8. sa anunte achizitorul pentru efectuarea la timp a reviziilor si a schimburilor de ulei si filtre;
 9. sa completeaze  foaia de parcurs pentru ziua in curs   conform normelor in vigoare si  sa predea  foaia din ziua precedenta completata la toate rubricile, dupa cum indica formularul, Serviciului Ad-tiv Aprov Mentenanta;
 10. sa mentina  starea tehnica corespunzatoare a autovehiculului din primire;
 11. sa parcheaze  autovehiculul la  sediul  DSP Iasi la terminarea programului, respectand regulile de parcare;
 12. sa predea autovehiculul agentului de paza la terminarea programului;
 13. sa pastreze  certificatul de inmatriculare,  precum si actele masinii in conditii corespunzatoare si  sa le prezinte la cerere organelor de control;
 14. sa se preocupe  permanent de imbunatatirea cunostintelor sale profesionale si legislative in domeniul transporturilor;
 15. sa execute  operativ si corect  obligatiile asumate prin oferta respectand disciplina muncii;
 16. sa se comporte  civilizat in relatiile cu clientii si personalul.
 17. sa comunice  imediat Sefului Serv Ad-tiv, Aprov Mentenanta, telefonic sau prin orice alt mijloc orice eveniment de circulatie in care este implicat;
 18. sa nu schimbe pozitia autovehiculului implicat in accident, pana la sosirea organelor politiei si sa asigure pastrarea urmelor la locul accidentului, daca acesta a avut ca rezultat moartea, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii vreunei persoane sau daca accidentul constituie infractiune sau s-a produs ca urmare a unei infractiuni;
 19. sa  nu transporte persoane din afara persoanelor beneficiarului;
 20. sa respecte si sa indeplineasca cu strictete normele PSI  si de protectia muncii;
 21. sa suporte contravaloarea pagubelor produse din vina proprie autovehiculului incredintat si neacoperite de asigurare. Amenzile contraventionale cauzate de abaterile de la Codul rutier savarsite de catre prestator  vor fi suportate exclusiv de catre acesta;
 22. sa  respecte  cu strictete itinerariul si instructiunile primite de la reprezentantul beneficiarului;
 23. Soferul raspunde personal de integritatea autovehiculului
 24. Soferul raspunde de cheltuirea judicioasa a sumelor primite ca avans de deplasare.
 25. Soferul are obligatia de a verifica in mod regulat starea generala a autoturismului,  nivelul tuturor lichidelor (ex. ulei motor, lichid de frana, antigel, solutie spalat parbriz, etc.), presiunea anvelopelor, functionarea sistemului de lumini.
 26. transportul documentelor din cadrul serviciilor si  laboratoarelor DSP Iasi, necesar a fi  multiplicate;
 27. transportul materialelor ( halate, prosoape, etc.) la spalatorie;
 28. transport formulare cu regim special de la Imprimeria Naţională  (carnete de reţete pentru substanţe speciale )
 29. transportul persoanelor din cadrul serviciului Financiar Contabilitate in relatia cu Trezoreria, bancile,
 30. transportul persoanelor din conducerea unităţii către unităţile din subordine sau către unităţile administrativ teritoriale Prefectura, CJ, Primarii,
 31. transportul membrilor comisiilor de receptie a lucrarilor de reparatii;
 32. transportul persoanelor din comisiile de control ale  Departamentului de Supraveghere în Sănătate Publică
 33. transportul personalului tehnic penru ridicare de probe în cadrul programelor de supraveghere în sănătate publică

4. Obligatiile beneficiarului

 • sa receptioneze serviciile prin semnarea foii de parcurs;
 • sa elibereze foaia de parcurs zilnic;
 • sa plateasca pretul serviciilor in termen de 30 de zile de la primirea facturii, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • sa puna la dispozitia prestatorului autovehiculul pe care se vor presta serviciile si combustibilul aferent;

Pentru prestarea serviciilor de transport rutier in intervalul  orar 8:ºº-16ºº, de luni pana vineri, contravaloarea serviciilor este de  3000 lei  Plata se efectueaza in baza documentelor justificative si anume:  factura insotita de proces verbal de receptie, raport de activitate  din care sa rezulte serviciile prestate, conform  foilor  de parcurs  pe zile a lunii respective. Serviciile sunt receptionate de catre Serviciul Administrativ

Pentru serviciile prestate ca urmare a convocarilor achizitorului, contravaloarea este stabilita la tariful orar

Plata se efectueaza in baza documentelor justificative si anume:  factura fiscala insotita de proces verbal de receptie, raport de activitate   din care sa rezulte serviciile prestate conform  foilor  de parcurs. Serviciile sunt receptionate de catre reprezentatii beneficiarului  care au dispus convocarea/solicitarea.

Plata serviciilor se va efectua dupa  predarea facturii insotita de  procesul verbal de receptie , raportul de activitate  confirmat de catre persoana desemnata din cadrul departamentelor pentru care presteaza servciile si foile de parcurs.

5. Clauze contractuale

 • Plata serviciilor se va face la 30 de zile de la data inregistrarii facturarii de catre autoritatea contractanta .
 • Factura va fi insotita de proces verbal de receptie a serviciilor , raportul de activitate si foile de parcurs

6. Documente solicitate:

 1. Declaraţie privind eligibilitatea.
 2. Declaratie privind conflictul de interese, in conformitate cu prevederile art 59-60 din Legea nr 98/2016.
 3. Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016.
 4. Certificat de înregistrare emis de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, valabil la data deschiderii ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN, din certificatul constator emis de ONRC.
 5. Documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori aparetenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
 6. Propunerea tehnica va fi prezentata   in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.
 7. Oferta financiara  – Ofertantul are obligatia de a exprima pretul ofertat pentru prestarea serviciilor  in lei fara TVA. Pretul propus in propunerea financiara nu poate fi ajustat ulterior, va fi valabil pana ala realizarea integrala a contractului si va include toate costurile legate de indeplinirea corespunzatoare a contractului. Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate Oferta va contine si fundamentarea economica a modului de formare a pretului total/luna, cu prezentarea detaliata a niveluilui de salarizare a fortei de munca precum si total costuri aferente.
 8. Permis de conducere categorie B.
 9. Fişă de aptitudini pentru conducător auto.
 10. Cazier auto.
 11. Cazier judicar.
 12. Copie acte studii.
 13. Adeverinta medic de familie din care sa reiasa clinic sanatos.

 

Previous articleMinisterul Sănătăţii organizează în perioada 20 mai – 25 iunie 2021 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti
Next articleAnunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală, la serviciul administrativ și mentenanță din cadrul DSP Iași