Home Examene / angajări Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală, la serviciul...

Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală, la serviciul administrativ și mentenanță din cadrul DSP Iași

858
0

Având în vedere prevederile H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ,

Direcția de Sănătate Publică a Județului Iași

organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant , cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată

1 post inspector de specialitate grad II, la Serviciul administrativ și mentenanță 

CONDITIILE DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial partea a III a și afișarea la Direcția de Sănătate Publică a Județului Iași, respectiv în perioada 23 aprilie – 10 mai 2021, inclusiv, ora 16, la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Iași, cu sediul in Iași, Str.Vasile Conta nr.2 – 4, la secretariatul comisiei de concurs, telefon 0232/210900, int.217.

CONCURSUL VA AVEA LOC ASTFEL:

 • proba scrisă în data de 19 mai 2021 ora 10.00 la sediul DSP Iași
 • proba interviu în data 25 mai 2021, la sediul DSP Iași.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

CONDIȚII GENERALE:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 CONDITII SPECIFICE:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe ale comunicării, specializarea comunicare și relații publice;
 • minim 6 luni vechime în specialitate.

Concursul constă în proba scrisă și proba interviu și se organizează la sediul Direcției de Sănătate Publică Judeteană Iași, Str. Vasile Conta nr.2-4, Iasi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 mai 2021 ora 10.00 proba scrisă
 • 25 mai 2021 proba interviu.

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele acte:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea publică sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar ;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condițiilor specifice de participare la concurs.
 9. dosar cu șină. 

Nota

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în format standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Actele prevăzute la literele b) – d) vor fi prezentate în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea

Informații suplimentare se pot obține la sediul DSP Iași, Str.Vasile Conta nr. 2 – 4 , cam.5, cam. 6, pe site-ul www.dspiasi.ro și pe site-ul posturi@gov.ro.

 

B I B L  I O G R A F I E 

 1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Partea a VI-a, Titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice, Partea a VII-a Răspunderea administrativă.
 2. Constituția României / 21.11.1991 republicată.
 3. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare – Titlul I “ Sănătatea publică”
 4. Ordinul Ministerului Sănătății nr.1078/27.07.2010 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiilor de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Hotărârea nr.339/26.03.2008 pentru aprobarea Normelor de administrare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe de care pot beneficia medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.
 6. Ordinul Ministerului Sănătății nr.1.355/23.07.2008 privind aprobarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Legea nr.53/24.01.2003 republicată – Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare.
 8. Legea nr. 319/14.07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Legea nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu modificările și completările ulterioare.
 10. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările și completările ulterioare.
 11. Hotărârea Guvernului nr.1.723/14.10.2004 (*actualizata*) privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările și completările ulterioare.
 12. Ordonanța Guvernului nr. 27/30.01.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 13. Legea nr.16/02.04.1996 privind Arhivele Naţionale, cu modificările și completările ulterioare
 14. Legea nr. 544/12.10.2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modifcările și completările ulterioare.

CALENDAR DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

23 aprilie – 10 mai 2021 inclusiv, ora 16, preluarea dosarelor

11 mai – 12 mai 2021 , selecția dosarelor.

13 mai  2021, afisarea rezultatelor selectării dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, a condiţiilor de studii şi de vechime se vor afişa cu menţiunea “ADMIS” sau “ RESPINS”.

14 mai 2021,  se pot depune contestaţii pentru dosarele de înscriere respinse.

17 mai 2021,  se afişează rezultatul contestaţiei la respingere dosare.

Concursul constă din 2 probe:

 • proba scrisă – subiecte din bibliografia afişată
 • proba interviu – conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs.

Fiecare probă va fi notată cu maximum 100 puncte. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie obţină minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funţiilor contractuale de execuţie.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Stabilirea candidatului care urmează să ocupe postul vacant se va face în ordinea mediei generale, determinată pe baza mediei artimetice a notelor obţinute la fiecare probă. La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine are prioritate cel care are specializări în domeniul pentru care a candidat.

19 mai 2021, ora 10,00 susţinere proba scrisă

20 mai 2021 afişarea rezultatelor la proba scrisă

21 mai depunerea contestaţiilor la proba scrisă

24 mai 2021  afişarea rezultatului la contestaţia probei scrise

25 mai 2021 susţinere proba interviu

26 mai afişarea rezultatelor la proba interviu

27 mai depunere contestație la proba de interviu

28 mai afisare rezultate la contestația probei de interviu

31 mai afișare rezultate finale.

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei de Sanatate Publica a Judeţului Iaşi din str. Vasile Conta nr.2 -4, conform planificării de mai sus.

Previous articleDSP Iasi invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia de “Servicii de transport rutier- conducator auto” Departamentul de Supraveghere in Sanatate Publica – Pascani
Next articleSesiune de examen pentru obținerea gradului de medic, medic dentist respectiv farmacist primar