Home Examene / angajări Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi organizează concurs de recrutare pentru...

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante – Consilier achiziții publice

445
0

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție  vacante, în baza Art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin. (2) lit. A) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG nr. 121/2023 pentru modificarea și completare Codului administrativ

Funcția publică vacantă scoasă la concurs:

Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Economic – Compartiment achiziții publice

Condiíi specifice pentru ocuparea postului:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, Domeniul fundamental – Științe sociale, Ramura de știință – Științe economice,
 • Vechimea minimă în specialitatea studiilor – 7 ani.

Data, ora și locul desfășurării probei scrise:

 • 18.06.2024, ora 10, la sediul Direcției de Sănătate Publică Iași, str. Vasile Conta nr.2-4.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână, perioadă nedeterminată.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal, în perioada 17.05.2024 – 05.06.2024, (luni – vineri), între orele 08:00-16:00, la sediul Direcției de Sănătate Publică Iași, str. Vasile Conta nr.2-4, la secretariatul comisiei de concurs, telefon 0232210900, int 221.

Etapele concursului se vor desfășura la sediul Direcției de Sănătate Publică Iași, din str. Vasile Conta nr.2-4, după cum urmează:

 • Selecție dosare de concurs în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • Perioada depunere contestațíe la selecțíe dosare: în cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor;
 • Perioada soluționare contestație la selecție dosare: în termen de maximum 24 de ore de expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Data, ora și locul desfășurării interviului:

 Interviul – data susținerii interviului se va stabili odată cu afișarea rezultatelor probei scrise (maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise).

Persoană de contact – Larisa Procupov, consilier asistent Serviciul Economic – Compartiment Contabilitate- telefon 0232210900, int.221, contab@dspiasi.ro.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. formularul de înscriere (anexat);
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate; se prezintă originalul pentru conformitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; se prezintă originalul pentru conformitate;
 5. copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; se prezintă originalul pentru conformitate, nu este cazul;
 6. copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; (anexat), se prezintă originalul pentru conformitate;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; se prezintă originalul pentru conformitate;
 8. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;-nu este cazul
 9. cazierul judiciar – original;
 10. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică
 11. Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (anexat)

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit.f) este prevăzut în Anexa nr.2D din Hotărarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut in Anexa nr.2 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în Anexa şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii. Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit.i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ACHIZIȚII PUBLICE

 1. Constituția României, republicată  cu  Tematica Costituția României, republicată
 2. Ordonanţa Guvernului nr.137/31.08.2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu Tematica: Ordonanţa Guvernului nr.137/31.08.2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr. 202/19.04.2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu Tematica: Legea nr. 202/19.04.2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare – Completări: Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
  cu Tematica – Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare – O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare cu Tematica: Partea a VI-a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul I Dispoziţii generale şi Titlul II Statutul funcţionarilor publici: CAP.I – Dispoziţii generale; CAP.V – Drepturi şi îndatoriri – SECŢIUNEA 1 – Drepturile funcţionarilor publici, SECŢIUNEA a 2-a Îndatoririle funcţionarilor publici

 

 1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

cu Tematica Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare – integral.

 1. Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

cu Tematica Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare – integral.

 1. Legea nr. 101/19.05.2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare.

cu Tematica Legea nr. 101/19.05.2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare. – integral.

 1. Ordinul M.F.P. nr.1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare.

Cu Tematica Ordinul M.F.P. nr.1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare – ANEXA 1 – NORME METODOLOGICE privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale – 1. Angajarea cheltuielilor și 2. Lichidarea cheltuielilor. 

ATRIBUȚIILE POSTULUI:

 1. Elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale DSPJ Iași, Strategia de contractare și Programul anual al achiziţiilor publice;
 2. Întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
 3. Respecta si aplica prevederile legale cu privire la planificarea/pregătirea realizării achiziţiei publice: strategia anuală de achiziţie publică, strategia de contractare, programul anual al achiziţiilor publice, etapizarea procesului de achizitie publica, consultarea pieţei, împărţirea pe loturi etc.
 4. Elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate din cadrul direcției;
 5. Realizează achiziţiile directe cu respectarea prevederilor legislative în vigoare;
 6. Participa în comisiile de întocmire, evaluare, negociere și atribuire a contractelor de achizitie publică;
 7. Urmăreşte derularea procedurilor de achiziţii publice prin Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, în condiţiile prevăzute de lege;
 8. Întocmeşte proiectele contractelor de achiziţii publice, cu sprijinul compartimentelor de specialitate şi transmite contractele către utilizatori, pentru derulare şi executare;
 9. Efectuează studiul de piaţă şi realizează baza proprie de date cu privire la furnizorii şi prestatorii de bunuri, servicii şi lucrări ce fac obiectul programului de achiziţii;
 10. Asigură întocmirea şi transmiterea corespondenţei în legătură cu derularea activităţii de achiziţii publice;
 11. Face parte din comisia pentru evaluarea ofertelor, selectarea şi adjudecarea ofertelor câştigătoare pentru executarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale ale institutiei, pentru executarea de reparaţii curente, la care nu este obligatorie licitaţia, pentru achiziţii de bunuri, servicii si lucrări din cadrul instituției;
 12. Participă ca membru desemnat în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor sau la recepţiile finale ale investiţiilor şi reparaţiilor curente, a investiţiilor şi la reparaţiile capitale;
 13. Centralizează referatele de necesitate realizând astfel identificarea necesităţilor obiective, menţionează codul CPV respectiv;
 14. Asigură contractarea serviciilor şi a lucrărilor necesare bunei funcţionări a institutiei;
 15. Identifica anunturile publicate pe website-urile oficiale (SEAP) privitoare la contractele de achiziţii publice;
 16. Selectează modalitatea de realizare a achiziţiilor publice, cu  respectarea si aplicarea prevederile legale in vigoare;
 17. Pune la dispozitia operatorilor economici documentatia de atribuire, conform modalitatii stabilite de legislatia în vigoare;
 18. Realizează şi transmite spre publicare, cu respectarea termenelor legale, utilizând mijloacele electronice la dispozitie, anunturile de intentie, de participare si de atribuire catre SEAP;
 19. Primeşte de la ANAP  notificarile privind invalidarea unor anunţuri, remediază lipsurile sau omisiunile, conform motivaţiei pe care se susţine notificarea în cauză, precum şi acceptul sau refuzul de la derogările solicitate;
 20. Transmite electronic Ministerului Sănătății, utilizând pagina web pusa la dispozitie de acesta cu privire la achizitiile publice si contractele ce implica utilizarea patrimoniului public, în scopul transparentizării acestora;
 21. Publica notificarea centralizată privind achiziţiile directe, respectiv raportul periodic care conţine lista achiziţiilor directe efectuate de autoritatea contractată într-o perioadă de timp atât prin SEAP cât şi în afara sistemului, achiziţii grupate pe necesităţi;
 22. Consulta site-urile ANAP, ONAC pentru informare și punere în aplicare a legislatiei si noutatilor in materie de achizitii publice;
 23. Transmite către ONAC datele şi informaţiile solicitate cu privire la necesităţile de produse si servicii ce urmează a fi achizitionate în sistem centralizat;
 24. Răspunde de respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice, de constituirea şi de activitatea comisiilor specifice fiecarui tip de procedura ales;
 25. Răspunde de respectarea întocmai a modalităților de desfăsurare pentru fiecare din procedurile de atribuire selectate şi lansate;
 26. Redactează raportul procedurii de atribuire şi apoi, contractul de achiziţie publică şi îl înaintează spre verificare, avizare şi semnare entităţilor abilitate din cadrul autoritaţii contractante;
 27. Răspunde de soluţionarea eventualelor contestaţii privind derularea procedurii de achizitii publice în cadrul institutiei;
 28. Elaborează documentele aferente derulării procedurii de achiziţie publică (calendar, raport de evaluare, comunicări catre ofertanti, solicitări de clarificari şi răspunsuri la clarificări,etc)
 29. Îndeplineste obligatiile referitoare la publicitate, conform legislatiei in vigoare;
 30. Aplica si finalizeaza procedurile de atribuire;
 31. Constituie și păstreaza dosarul achizitiei publice cu toate documentele aferente continute de acesta, specificate conform legislatiei in vigoare;
 32. Întocmește notele interne pentru restituirea in conditiile legii a garantiilor de participare, a garantiilor de executie etc.
 33. Preia de la compartimentele de specialitate procesele verbale de receptie partiala si finala;
 34. Întocmește actele constatatoare pentru fiecare procedura în baza proceselor verbale partiale sau finale.
 35. Îndeplineste și alte sarcini de serviciu stabilite de conducatorii ierarhici superiori, potrivit pregătirii profesionale și functiei ocupate, în conditiile legii.

Alte atribuții:

 1. Răspunde de confidențialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public;
 2. Duce la îndeplinire ordinele ministrului sănătății și dispozițiile directorului executiv al instituției și ale șefului ierarhic superior;
 3. Are obligaţia de a respecta normele securităţii şi sănătăţii muncii, conform Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi normativele în vigoare.
 4. Respectă normele de Prevenire şi Stingere a Incendiilor conform Legii nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Respectă normele și îndatoririle prevăzute în ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
 6. Respectă prevederile Codului de Conduită a funcționarilor publici, conform Legii 7/2004 cu modificările și completările ulterioare;
 7. Respectă Regulamentul de Ordine Interioară al unității;
 8. Menține un comportament adecvat astfel încât sa nu pună în pericol de accidentare sau îmbolnăvire propria persoană, cât și alte persoane ;
 9. Utilizezează corect echipamentele de muncă, substanțele periculoase și echipamentul individual de protecție;
 10. Respectă prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modifcările și completările ulterioare;
 11. Răspunde de păstrarea secretului profesional asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul instituției și nu poate fi obligată în nicio circumstanță de către nicio persoană fizică sau juridică să divulge secretul profesional;

Persoană de contact – Procupov Larisa, consilier asistent Serviciul Economic – Compartiment Contabilitate- telefon 0232210900, int.221, contab@dspiasi.ro

Formular-de-inscriere-functionari-publici-1-1

 

Previous articleLISTA CU CERTIFICATELE DE MEDIC SPECIALIST CARE SE POT RIDICA DE LA D.S.P. IASI
Next articleTABEL NOMINAL CU APROBARI PRIMITE LA D.S.P. IASI DE LA MINISTERUL SANATATII, INCEPAND CU 1 IANUARIE 2017 PRIVIND RECUNOASTEREA STAGIILOR EFECTUATE IN STRAINATATE SAU DINTR-UN ALT REZIDENTIAT PENTRU MEDICIII REZIDENTI DIN C.U.IASI