Home Concursuri Concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical cu școală postliceală sanitară,...

Concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical cu școală postliceală sanitară, specialitatea medicină generală, la Compartimentul evaluare factori risc din mediul de viață și de muncă – Colectiv medicina muncii și igiena colectivităților de copii și tineret

3173
0

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

CONCURS

pentru ocuparea următorului post vacant cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată

 • 1 post de asistent medical cu şcoală postliceală sanitară – specialitatea medicină generală, la Compartimentul evaluare factori risc din mediul de viață și de muncă – Colectiv medicina muncii și igiena colectivităților de copii și tineret
 • minim 6 luni vechime în specialitate.

Condiţii specifice necesare participării la concurs și ocupare a funcției contractuale:

 • diploma de bacalaureat;
 • diploma de școală postliceală sanitară sau echivalentă în specialitatea medicină generală, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr.797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, vizat la zi.

Asistentul medical generalist angajat în urma sustinerii concursului, va urma programul de specializare care se organizează și se desfășoară, conform Ordinului MS nr.1076/2019, pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asisteții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, conform Anexei 1 la norme, pentru specializarea igienă și sănătate publică.

Data concursului:

 • proba scrisă se va desfășura pe data de 19 martie 2020 ora 10,00;
 • interviul se va desfășura pe data de 25 martie 2020, ora 10,00.

Ambele probe se vor susține la sediul Direcţiei de Sănatăte Publică a Judeţului Iaşi, str. Nicolae Bălcescu nr.21.

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare( 24 februarie – 6 martie 2020) de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial partea a III a, candidaţii pot depune dosarele de înscriere la concurs, la sediul unității noastre din str. Nicolae Bălcescu nr.21, la secretarul comisiei de concurs, asistent medical principal, Dăscălescu Dan Constantin.

Date de contact: tel.0232/210900, int 101 sau 136.

Condiţii generale pentru participarea la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele acte:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz ( aşa cum este reglementat în HG 286/2011)  – se vor prezenta şi originalele;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – diploma de bacalaureat și școală postliceală sanitară în specialitatea solicitată şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice – se vor prezenta şi originalele;
 • copia carnetului de muncă (şi originalul) sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă (original), care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor solicitate.
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu obligaţia candidatului de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel tarziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală (original) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa conţine în clar numarul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 • copie după certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, vizat la zi – se va prezenta și originalul.
 • curriculum vitae;
 • dosar plic.

Probele stabilite pentru concurs:

 • selecţia de dosare;
 • proba scrisă;
 • proba interviu                          

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant  de asistent medical cu şcoală postliceală sanitară – specialitatea medicină generală la Compartimentul evaluare factori risc din mediul de viață și de muncă – Colectiv medicina muncii și igiena colectivităților de copii și tineret.

 1. Ordinul MS nr. 1955/1995 actualizat pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor ;
 2. Ordinul MS nr. 119/2014 actualizat  pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei ;
 3. Ordinul MECTS/MS nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos ;
 4. Ordinul MS nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor  si scolarilor  si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti ;
 5. Ordinul MS nr. 1078/2010 actualizat privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti

CALDENDAR DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

24 februarie 2020 – 06 martie 2020 până la ora 16,00, preluarea dosarelor.

09 martie 2020 – 10 martie 2020 noiembrie 2016, selecția dosarelor.

11 martie 2020, , afisarea rezultatelor selectării dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, a condiţiilor de studii şi de vechime se vor afişa cu menţiunea “ADMIS” sau “ RESPINS”.

12 martie 2020 se pot depune contestaţii pentru dosarele de înscriere respinse.

13 martie 2020, se afişează rezultatul contestaţiei la respingere dosare.

Concursul constă din 2 probe:

 • proba scrisă – subiecte din bibliografia afişată
 • proba interviu – conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs.

Fiecare probă va fi notată cu maximum 100 puncte.Sunt declarați admişi la proba scrisă candidaţii care au obținut minimum 50 de puncte. Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Stabilirea candidatului care urmează să ocupe postul vacant se va face în ordinea mediei generale, determinată pe baza mediei artimetice a notelor obţinute la fiecare probă. La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine are prioritate cel care are specializări în domeniul pentru care a candidat.

19 martie 2020 ora 10,00 susţinere proba scrisă

20 martie 2020 afişarea rezultatelor la proba scrisă

23 martie 2020 depunerea contestaţiilor la proba scrisă

24 martie 2020 afişarea rezultatului la contestaţia probei scrise

25 martie 2020 susţinere proba interviu

26 martie 2020 afişarea rezultatelor la proba interviu

27 martie 2020 depunerea contestaţiei la proba interviu

30 martie 2020 afişarea rezultatului contestaţiei la proba interviu

31 martie 2020 afişarea rezultatelor finale.

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei de Sanatate Publica a Judeţului Iaşi din str. Nicolae Bălcescu nr.21, conform planificării de mai sus.

Descarca:

Previous articleAnunt privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de referent clasa III, grad profesional superior, la Serviciul Control în sănătate publică – Compartiment inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și de muncă
Next articleCe trebuie să știți despre noul CORONAVIRUS (Covid-19)