Home Examene / angajări Anunt pentru ocuparea unui post vacant de medic primar sănătate publică și...

Anunt pentru ocuparea unui post vacant de medic primar sănătate publică și management

1019
0

Direcția de Sănătate Publică a județului Iași scoate la Concurs, in conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Sănătate Publică și management șa conpartimentul de Evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și muncă – Colectiv Medicina Muncii și Igiena Colectivităților de copii/tineret.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

  • a) cerere în care se menționează postul penru care dorește să concureze;
  • b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medicci dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, buichimiști sau chimiști;
  • c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  • d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. 2) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
  • e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la orgin;
  • f) cazier judiciar;
  • g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neurophisic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
  • h ) chitanța de plată a taxei de concurs;
  • i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Copiile actelor prevazute mai sus vor fi însoțite de originale, care se vor certifica de un reprezentant al angajatorului.

Taxa de concurs este de 150 RON.

Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile 3 luni si se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs și bibliografia sunt cele pentru ocuparea postului de medicc specialist în specialitatea postului (http://www.ms.ro/tematica-pentru-concursul-de-ocupare-de-post-pentru-medici-specialisti/) și se vor afișa la sediul instituției și pe site-ul www.dspiasi.ro.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității din str. Vasile Conta nr. 2-4 în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în Viața Medicală.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0232.210.900, int. 218.

Previous articleCalendarul de examene, concursuri și a sesiunilor de înscriere la a doua specialitate – anul 2020
Next articleGripa Aviara – recomandari generale