Home Comunicate de presa ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

2378
0

ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A SPECIALIȘTILOR (ASISTENT MEDICAL COMUNITAR/MEDIATOR SANITAR) – GRUP ȚINTĂ PE COMPONENTA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ – CARE VOR FACE PARTE DIN ECHIPA COMUNITARĂ INTEGRATĂ

PROIECT: CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607

PERSOANA  DE CONTACT:
Dr. Mardare Daniel  -Tel. 0232 210900 – interior 132,133.

Citeste si:

Dosarele de înscriere în vederea recrutării și selecției specialiștilor – asistent medical comunitar și mediator sanitar – grup țintă, care vor face parte din echipa comunitară integrată, în cadrul Proiectului CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607 se depun la coordonatorul județean  al activității de asistență medicală comunitară de la sediul DSP Judeţeană/ persoana cu atribuții, de coordonare județeană a activității de asistență medicală comunitară pentru cazurile în care nu este desemnat un coordonator jutețean conform legislatiei specifice.

DENUMIREA POZIŢIILOR:

DENUMIREA POZIȚIEI : ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

Nivelul poziției: execuție, membru în echipa comunitară integrată

Scopul principal al poziției: acordarea de servicii de asistenţă medicală comunitară ȋn scopul îmbunătăţirii accesului populaţiei apartinând grupurilor vulnerabile, din localitățile selectate pentru derularea proiectului, la servicii medico-sociale de calitate, integrate la nivelul comunităţilor cu servicii ale medicului de familie, al altor furnizori de servicii medicale, cu serviciile sociale și serviciile educaționale.

Durata muncii: pe perioada derulării proiectului

Locul de desfășurare a activității: UAT/Centrul Comunitar Integrat + teren

DENUMIREA POZIȚIEI: MEDIATOR SANITAR

Nivelul poziției: execuție, membru în echipa comunitară integrată

Scopul principal al poziției: facilitarea accesului persoanelor de etnie rromă, din localitățile selectate pentru derularea proiectului, la   servicii medico-sociale

Durata muncii: pe perioada derulării proiectului

Locul de desfășurare a activității: UAT/Centrul Comunitar Integrat + teren

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR, RESPONSABILITĂȚILOR CORESPUNZĂTOARE POZIȚIILOR:

          Atribuțiile asistentului medical comunitar conform documentului cadru ce conţine atribuţiile, întocmit cu respectarea prevederilor HG nr. 324/ 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară :

a) realizează catagrafia populaţiei din colectivitatea locală din punctul de vedere al determinanţilor stării de sănătate şi identifică gospodăriile cu persoanele vulnerabile şi/sau cu risc medicosocial din cadrul comunităţii, cu prioritate copiii, gravidele, lăuzele şi femeile de vârstă fertilă;

b) identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie şi sprijină înscrierea acestora pe listele medicilor de familie;

c) semnalează medicului de familie persoanele vulnerabile din punct de vedere medical şi social care necesită acces la servicii de sănătate preventive sau curative şi asigură sau facilitează accesul persoanelor care trăiesc în sărăcie sau excluziune socială la serviciile medicale necesare, conform competenţelor profesionale;

d) participă în comunităţile în care activează la implementarea programelor naţionale de sănătate, precum şi la implementarea programelor şi acţiunilor de sănătate publică judeţene sau locale pe teritoriul colectivităţii locale, adresate cu precădere persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau economic;

e) furnizează servicii de sănătate preventive şi de promovare a comportamentelor favorabile sănătăţii copiilor, gravidelor şi lăuzelor, cu precădere celor provenind din familii sau grupuri vulnerabile, în limita competenţelor profesionale;

f) furnizează servicii medicale de profilaxie primară, secundară şi terţiară membrilor comunităţii, în special persoanelor care trăiesc în sărăcie sau excluziune socială, în limita competentelor profesionale;

g) informează, educă şi conştientizează membrii colectivităţii locale cu privire la menţinerea unui stil de viaţă sănătos şi implementează sesiuni de educaţie pentru sănătate de grup, pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos împreună cu personalul din cadrul serviciului de promovare a sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, iar pentru aspectele ce ţin de sănătatea mintală, împreună cu personalul din cadrul centrelor de sănătate mintală;

h) administrează tratamente, în limita competenţelor profesionale, conform prescripţiei medicului de familie sau a medicului specialist, cu respectarea procedurii de manipulare a deşeurilor medicale, respectiv depozitarea deşeurilor medicale rezultate din administrarea tratamentelor prescrise de medic; ţin evidenţa administrării manevrelor terapeutice, în limita competenţelor profesionale;

i) anunţă imediat medicul de familie sau serviciul judeţean de ambulanţă, respectiv Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, atunci când identifică în teren un membru al comunităţii aflat într-o stare medicală de urgenţă;

j) identifică persoanele, cu precădere copiii diagnosticaţi cu boli pentru care se ţine o evidenţă specială, respectiv TBC, prematuri, anemici, boli rare etc., şi le îndrumă sau le însoţesc, după caz, la medicul de familie şi/sau serviciile de sănătate de specialitate;

k) supraveghează în mod activ bolnavii din evidenţele speciale – TBC, prematuri, anemici, boli rare etc. – şi participă la administrarea tratamentului strict supravegheat al acestora, în limita competenţelor profesionale;

l) realizează managementul de caz în cazul bolnavilor cu boli rare, în limita competenţelor profesionale, conform modelului de management de caz, adoptat prin ordin al ministrului sănătăţii;

m) supraveghează tratamentul pacienţilor cu tuberculoză şi participă la administrarea tratamentului strict supravegheat (DOT/TSS) al acestora, în limita competenţelor profesionale;

n) pentru pacienţii cu tulburări psihice contribuie la realizarea managementului de caz organizat de centrele de sănătate mintală din aria administrativ-teritorială, ca parte a echipei terapeutice, în limita competenţelor; identifică persoanele cu eventuale afecţiuni psihice din aria administrativ-teritorială, le informează pe acestea, precum şi familiile acestora asupra serviciilor medicale specializate de sănătate mintală disponibile şi monitorizează accesarea acestor servicii; notifică imediat serviciile de urgenţă (ambulanţă, poliţie) şi centrul de sănătate mintală în situaţia în care identifică beneficiari aflaţi în situaţii de urgenţă psihiatrică; monitorizează pacienţii obligaţi la tratament prin hotărâri ale instanţelor de judecată, potrivit prevederilor art. 109 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare şi notifică centrele de sănătate mintală şi organele de poliţie locale şi judeţene în legătură cu pacienţii noncomplianţi;

o) identifică şi notifică autorităţilor competente cazurile de violenţă domestică, cazurile de abuz, alte situaţii care necesită intervenţia altor servicii decât cele care sunt de competenţa asistenţei medicale comunitare;

p) participă la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii;

q) în localităţile fără medic de familie şi/sau personal medical din cadrul asistenţei medicale şcolare efectuează triajul epidemiologic în unităţile şcolare la solicitarea direcţiilor de sănătate publică judeţene, în limita competenţelor profesionale;

r) identifică, evaluează şi monitorizează riscurile de sănătate publică din comunitate şi participă la monitorizarea intervenţiei şi evaluarea impactului, din perspectiva medicală şi a serviciilor de sănătate;

s) întocmesc evidenţele necesare şi completează documentele utilizate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, respectiv registre, fişe de planificare a vizitelor la domiciliu, alte documente necesare sau solicitate şi conforme atribuţiilor specifice activităţilor desfăşurate;

ş) elaborează raportările curente şi rapoartele de activitate, în conformitate cu sistemul de raportare definit de Ministerul Sănătăţii, şi raportează activitatea în aplicaţia on-line AMCMSR.gov.ro, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale şi a diagnosticului medical al beneficiarilor;

t) desfăşoară activitatea în sistem integrat, prin aplicarea managementului de caz, cu ceilalţi profesionişti din comunitate: asistentul social/tehnicianul în asistenţă socială, consilierul şcolar şi/sau mediatorul şcolar, pentru gestionarea integrată a problemelor medicosocioeducaţionale ale persoanelor vulnerabile, şi lucrează în echipă cu moaşa şi/sau mediatorul sanitar, acolo unde este cazul;

ţ) participă la realizarea planului comun de intervenţie al echipei comunitare integrate/planului de servicii, conform legislaţiei în vigoare, din perspectiva serviciilor de sănătate, şi coordonează implementarea intervenţiilor integrate dacă prioritatea de intervenţie este medicală şi de acces la serviciile de sănătate; participă la monitorizarea intervenţiei şi evaluarea impactului asupra beneficiarului, din perspectivă medicală şi a serviciilor de sănătate;

u) colaborează cu alte instituţii şi organizaţii, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale, pentru realizarea de programe, proiecte şi acţiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile/aflate în risc din punct de vedere medical, economic sau social;

v) realizează alte activităţi, servicii şi acţiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunităţii şi persoanelor din comunitate aparţinând grupurilor vulnerabile/aflate în risc, în limita competenţelor profesionale.

Atribuțiile mediatorului sanitar conform documentului cadru, intocmit cu respectarea prevederilor HG nr. 324/ 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară:

a) realizează catagrafia populaţiei din comunitatea deservită, precum comunităţile de etnie romă, cu prioritate copiii, gravidele, lăuzele şi femeile de vârstă fertilă;

b) facilitează accesul acestora la servicii de sănătate, la măsuri şi acţiuni de asistenţă socială şi alte măsuri de protecţie socială şi servicii integrate adecvate nevoilor identificate;

c) identifică membrii de etnie romă din comunitate neînscrişi pe listele medicilor de familie şi sprijină înscrierea acestora, inclusiv cu sprijinul serviciului public de asistenţă socială;

d) semnalează medicului de familie persoanele care necesită acces la servicii de sănătate preventive sau curative şi asigură sau facilitează accesul acestora la serviciile medicale necesare;

e) în colectivităţile locale în care activează participă la implementarea programelor naţionale de sănătate pe teritoriul administrativ respectiv, adresate cu precădere persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical, social şi economic, împreună cu asistentul medical comunitar şi/sau moaşa şi cu personalul de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publice judeţene;

f) sprijină personalul medical care activează în unităţile de învăţământ în procesul de monitorizare a stării de sănătate a elevilor prin facilitarea comunicării dintre cadrele medicale şcolare şi părinţi;

g) explică avantajele igienei personale, a locuinţei, a surselor de apă şi a sanitaţiei, promovează măsurile de igienă dispuse de autorităţile competente;

h) informează membrii colectivităţii locale cu privire la menţinerea unui stil de viaţă sănătos şi organizează sesiuni de educaţie pentru sănătate de grup, pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, împreună cu asistentul medical comunitar şi/sau moaşa şi cu personalul din cadrul serviciului de promovare a sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;

i) participă, prin facilitarea comunicării, împreună cu asistentul medical comunitar, la depistarea activă a cazurilor de tuberculoză şi a altor boli transmisibile, sub îndrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul direcţiei de sănătate publică sau al dispensarului de pneumoftiziologie;

j) însoţesc cadrele medico-sanitare în activităţile legate de prevenirea sau controlul situaţiilor epidemice, facilitând implementarea măsurilor adecvate, şi explică membrilor colectivităţii locale rolul şi scopul măsurilor de urmărit;

k) facilitează acordarea primului ajutor, prin anunţarea asistentului medical comunitar, moaşei, personalului cabinetului/cabinetelor medicului de familie, cadrelor medicale/serviciului de ambulanţă, şi însoţesc în colectivitatea locală echipele care acordă asistenţă medicală de urgenţă;

l) facilitează comunicarea dintre autorităţile publice locale şi comunitatea din care fac parte şi comunicarea dintre membrii comunităţii şi personalul medicosocial care deserveşte comunitatea;

m) întocmesc evidenţele necesare şi completează documentele utilizate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, respectiv registre, fişe de planificare a vizitelor la domiciliu, alte documente solicitate, conform atribuţiilor;

n) elaborează raportările curente şi rapoartele de activitate, în conformitate cu sistemul de raportare definit de Ministerul Sănătăţii, şi raportează activitatea în aplicaţia on-line AMCMSR.gov.ro, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale şi a diagnosticului medical al beneficiarilor;

o) desfăşoară activitatea în sistem integrat cu asistentul medical comunitar, moaşa, asistentul social/tehnicianul în asistenţă socială, consilierul şcolar şi/sau mediatorul şcolar pentru gestionarea integrată a problemelor medicosocioeducaţionale ale persoanelor vulnerabile;

p) participă la realizarea planului comun de intervenţie a echipei comunitare integrate, din perspectiva serviciilor de mediere sanitară din cadrul serviciilor de asistenţă medicală comunitară;

q) colaborează cu alte instituţii şi organizaţii, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale, pentru realizarea de programe, proiecte şi acţiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile de etnie romă;

r) realizează alte activităţi şi acţiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunităţii şi persoanelor sau grupurilor vulnerabile de etnie romă;

s) colaborează cu asistentul medical comunitar, asistentul social/tehnicianul în asistenţă socială, moaşa, cadrele didactice din unităţile şcolare din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială

CONDIȚII GENERALE PENTRU OCUPAREA POZIŢIILOR DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR ȘI MEDIATOR SANITAR

Pentru înscriere, persoanele interesate pentru ocuparea poziției de asistent medical comunitar și  de  mediator sanitar trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare poziţiei pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, a unei infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, a unei infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POZIȚIEI DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR:

a) pentru asistentul medical comunitar: absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învăţământ universitar în specializarea “asistenţă medicală” sau în specializarea “moașă”;

b) cunoştinţe de operare pe calculator: nivel minim.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POZIȚIEI DE MEDIATOR SANITAR:

1.  studii minime obligatorii conform legislației în vigoare ;

2.  cunoştinţe de operare pe calculator: nivel minim;

3. absolvent al cursurilor de formare profesională cu certificat de calificare în ocupația de mediator; sanitar, conform legislației în vigoare.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN GRUPUL ȚINTĂ:

În vederea înscrierii, persoanele interesate vor depune la sediul DSP-urilor județene un dosar, care va cuprinde următoarele documente:

PENTRU POZIȚIA DE  ASISTENT MEDICAL COMUNITAR:

În vederea înscrierii, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului, persoanele interesate depun, la Direcția de Sănătate Publică a județului, un dosar, care va conţine în mod obligatoriu:

cerere  de înscriere prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Metodologie;

curriculum vitae, semnat pe fiecare pagină;

copia actului de identitate; copia certificatului de naștere, copia certificatului de căsătorie (după caz, hotărâre judecătorească de divorț);

copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

copia Certificatului de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în termen de valabilitate sau adeverinţă de ȋnscriere ȋn Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, după caz;

copia avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei, în termen de valabilitate;

copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea poziţiei (ex:adeverințe privind vechimea în munca și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fișe de post, recomandări, etc);

adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului de către medicul de familie al candidatului;

cazierul judiciar valabil – original;

Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu mai este înscris în nici un program/proiect din care este finanțat/subvenționat; în situația în care persoana care depune documentația mai este înscrisă într-un astfel de program/proiect va menționa acest aspect în declarație, precum și faptul că în situația selectării și în acest proiect, își va asuma obligația ca, în termen de 10 zile de la data comunicării admiterii sale în cadrul proiectului, va renunța la programul/proiectul anterior; în original;

Actele prevăzute la punctele 3, 4, 5, 6 şi 7 vor fi prezentate în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Conformitatea cu originalul se realizează de către reprezentantul Direcției de Sănătate Publică Judeţeană – coordonatorul activitătii de asistență medicală comunitare/ persoana cu atributii de coordonare județeană a activității de asistență medicală comunitară pentru cazurile în care  nu e desemnat un coordonator județean

PENTRU POZIȚIA DE MEDIATOR SANITAR:

În vederea înscrierii, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului, persoanele interesate depun, la Direcția de Sănătate Publică a județului, un dosar, care va conţine în mod obligatoriu:

cererea de înscriere prevăzută în anexa nr.2 la prezenta Metodologie;

curriculum vitae, semnat pe fiecare pagină;

copia actului de identitate; copia certificatului de naștere, copia certificatului de căsătorie (după caz, hotărâre judecătorească de divorț);

copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea poziţiei (ex:adeverințe privind vechimea în munca și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fișe de post, recomandări, etc);

adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului de către medicul de familie al candidatului;

cazierul judiciar – original;

declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu mai este înscris în niciun program/proiect din care este finanțat/subvenționat; în situația în care persoana care depune documentația mai este înscrisă într-un astfel de program/proiect va menționa acest aspect în declarație, precum și faptul că în situația selectării și în acest proiect, își va asuma obligația ca, în termen de 10 zile de la data comunicării admiterii sale în cadrul proiectului, va renunța la programul/proiectul anterior; în original;

certificat de calificare în ocupaţia de mediator sanitar conform legislaţiei în vigoare, în copie;

adeverinţă din care să rezulte că la nivelul localităţii din proiect pentru care depune dosarul există comunitate de etnie romă conform art.4 lit. b) din HG 459/2010 privind aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară.

Actele prevăzute la punctele 3, 4, 5 şi 9 vor fi prezentate în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Conformitatea cu originalul se realizează de către reprezentantul Direcției de Sănătate Publică Judeţeană – coordonatorul activitătii de asistență medicală comunitară.

MODEL Calendar procedură de recrutare şi selecţie:

Data/ora

PUBLICITATE

6 august 2019

DEPUNERE DOSARE la COORDONATORUL JUDETEAN AL ACTIVITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICALA COMUNITARĂ DE LA NIVELUL  DSP-urilor/ PERSOANA CU ATRIBUTII  DE COORDONARE JUDEȚEANĂ A ACTIVITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ PENTRU CAZURILE IN CARE NU ESTE DESEMNAT UN COORDONATORUL JUDETEAN LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ÎN ATENȚIA COMISIEI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

6-21 august 2019

DOSARELE SE TRANSMIT   DE CĂTRE COORDONATORUL JUDETEAN AL ACTIVITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICALA COMUNITARĂ DE LA NIVELUL  DSP-urilor/ PERSOANA CU ATRIBUTII  DE COORDONARE JUDEȚEANĂ A ACTIVITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ PENTRU CAZURILE IN CARE NU ESTE DESEMNAT UN COORDONATORUL JUDETEAN LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ÎN ATENȚIA COMISIEI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

23 august 2019

SECRETARUL COMISIEI PREDĂ DOSARELE PREȘEDINTELUI COMISIEI

28 august 2019

PROCEDURA DE EVALURAEA DOSARELOR de către COMISIA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

29 august 2019-4 septembrie 2019

AFISARE REZULTATE RECRUTARE ȘI SELECTIE

5 septembrie 2019, ora 14.00

DEPUNERE CONTESTAȚII LA SEDIUL DSP-URILOR

6 septembrie 2019, ora 14.00

COORDONATORUL ACTIVITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICALA COMUNITARĂ DE LA NIVELUL  DSP TRANSMITE CONTESTAȚIILE

9 septembrie 2019

SOLUȚIONARE CONTESTAŢII

10 septembrie 2019

AFISARE REZULTATE SOLUTIONARE CONTESTATII

11 septembrie 2019, ora 14.00

AFISARE REZULTATE FINALE

12 septembrie 2019, ora 14.00

INCHEIERE CONTRACT DE SUBVENTIE

20 septembrie 2019

Cererea de înscriere prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Metodologie se pune la dispoziţie candidaţilor de către Direcția de Sănătate Publică din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia și a Ministerului Sănătății în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii recrutării.

Descarcă:

Previous articleSăptămâna mondială a alimentației la sân, 1-7 august 2019
Next articleCarnete de rezident