Home Examene / angajări Anunt angajare pe perioada determinata, fara concurs, pe perioada starii de alerta,...

Anunt angajare pe perioada determinata, fara concurs, pe perioada starii de alerta, conform art.11 din legea nr.55/2020

952
0

În baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat și completat de Ordinul 1839 din 30 octombrie 2020 și a  Hotărârea Guvernului  nr.967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI IAȘI,

demarează procedura de angajare pe perioadă determinată, fără concurs, pe perioada stării de alertă, personal contractual și funcții publice, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, după cum urmează:

  Posturi de natură contractuală:

 • 1 post medic specialist/primar, specialitatea epidemiologie sau medicină de familie, la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile;
 • 2 posturi de asistenți medicali generaliști sau igienă, cu școală postliceală sanitară, cu studii superioare sau studii superioare de scurtă durată, VECHIME MINIM 6 luni ca asistent medical (vechime dovedită cu carnetul de muncă sau după caz cu adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate), la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile, suport activități de epidemiologie;
 • 1 post inspector de specialitate grad II, specialitatea inginer, profil construcții, VECHIME MINIM 3 ani în activitate ca inginer,  la Serviciul administrativ/mentenanță;
 • 1 post șofer I, VECHIME MINIM 3 ani VECHIME ÎN ACTIVITATE CA ȘOFER (vechime dovedită cu carnetul de muncă sau după caz cu adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate),  la Serviciul administrativ/mentenanță ;
 • 2 posturi operatori date, nivel studii M, la Compartimentul statistică și informatică medicală;

 

Funcții publice;

 • 1 post inspector I superior, medic specialist igienă, la Serviciul control în sănătate publică;

 

Condiții generale de participare pentru toate posturile:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România ;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate (se acceptă și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
 • îndeplinește condițiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 • nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

 

Documente necesare pentru înscriere:

I.

La înscrierea pentru angajarea pe postul de medic specialist/primar, specialitatea epidemiologie sau medicină de familie de la Compartimentul supraveghere  epidemiologică, candidații vor trimite dosarele electronic până la data de 04 decembrie 2020, orele 16,00, prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singur mesaj, pe adresa dsp99@dspiasi.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie dosar concurs medic și numele persoanei,  cu următoarele acte:

 • cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze – ANEXA nr. 2
 • declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – ANEXA nr. 4;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz;
 • copie xerox de pe diploma de licență medicină generală/medicină dentară;
 • copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin.(1) lit.e) sau f), la art.541 alin.(1) lit.d) ori e), respectiv la art. 628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – ANEXA nr. 3;
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);
 • curriculum vitae format EUROPASS și  scrisoare de intenție;
 • copii xerox ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică – ANEXA nr. 5.

BIBLIOGRAFIE STABILITĂ PENTRU PROBA DE INTERVIU:

 1. Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordinul MS nr.1513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2;
 3. Ordinul MS nr. 1.829 din 27 octombrie 2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2;
 4. Metodologia Institutului Național de Sanătate Publică de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus(COVID – 19), actualizată la data de 18 noiembrie 2020;
 5. Legea   nr.136/2020, republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, cu modificările și completările ulterioare.

II.

La înscrierea pentru angajarea pe posturile de asistenți medicali cu școală postliceală sanitară (absolvenți ai școlii postliceale sanitare în specialitatea asistent medical generalist sau igienă, sau să dețină diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare), studii superioare de scurtă durată sau studii superioare de lungă durată, specialitatea asistent medical generalist și igienă, candidații vor trimite dosarele electronic, până la data de 04 decembrie 2020, orele 16,00, prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singur mesaj, pe adresa dsp99@dspiasi.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie dosar concurs asistent medical, numele persoanei și postul pentru care dorește să concureze, cu următoarele acte:

 • cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare – ANEXA nr.2;
 • declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulqmentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – ANEXA nr. 4;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – diploma de bacalaureat și școală postliceală sanitară în specialitățile solicitate, diplomă de absolvire a învățământului superior de trei ani în specialitate sau diplomă de licență în specialitate şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor solicitate, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – ANEXA nr. 3;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);
 • copie după certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, vizat la zi.
 • curriculum vitae, model comun european și scrisoare de intenție;
 • declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică – ANEXA nr. 5

BIBLIOGRAFIE STABILITĂ PENTRU PROBA DE INTERVIU:

 1. Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordinul MS nr.1513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2;
 3. Ordinul MS nr. 1.829 din 27 octombrie 2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2;
 4. Metodologia Institutului Național de Sanătate Publică de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus(COVID – 19), actualizată la data de 18 noiembrie 2020;
 5. Legea nr.136/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, cu modificările și completările ulterioare

III.
La înscrierea pentru angajarea pe postul de inspector I superior, medic specialist igienă de la Serviciul control în sănătate publică,  candidații vor trimite dosarele electronic până la data de 04 decembrie 2020, orele 16,00, prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singurt mesaj, pe adresa dsp99@dspiasi.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie “dosar concurs inspector I superior, medic specialist igienă și numele persoanei”,  cu următoarele acte:

 • cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze – ANEXA nr. 1;
 • declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – ANEXA nr. 4;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz;
 • copie xerox de pe diploma de licență medicină generală/medicină dentară;
 • copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin.(1) lit.e) sau f), la art.541 alin.(1) lit.d) ori e), respectiv la art. 628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – ANEXA nr. 3;
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);
 • curriculum vitae format EUROPASS și scrisoare de intenție;
 • copii xerox ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică – ANEXA nr. 5.

BIBLIOGRAFIE STABILITĂ PENTRU PROBA DE INTERVIU:

 1. Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordinul MS nr.1513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2;
 3. Ordinul MS nr. 1.829 din 27 octombrie 2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2;
 4. Metodologia Institutului Național de Sanătate Publică de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus(COVID – 19), actualizată la data de 18 noiembrie 2020;
 5. Legea nr.136/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, cu modificările și completările ulterioare.
 6. Ordin nr.824/2006, pentru aprobarea normelor privind organizarea și funcționarea Inspecției Sanitare de Stat.

La înscrierea pentru angajarea pe posturile de operator date nivel studii M, la Compartimentul statistică și informatică în sănătate publică, candidații vor trimite dosarul electronic, până la data de 04 decembrie 2020, orele 16,00, prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singur mesaj, pe adresa dsp99@dspiasi.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie dosar concurs operator date și numele persoanei”, cu următoarele acte:

 • cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare – ANEXA nr. 2;
 • declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulementul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – ANEXA nr. 4;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire a învățământului postliceal, precum și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor solicitate;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – ANEXA nr. 3;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează    (se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);
 • curriculum vitae, model EUROPASS și scrisoare de intenție;
 • Declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică – ANEXA nr. 5

 

BIBLIOGRAFIE STABILITĂ PENTRU PROBA DE INTERVIU:

 1. Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordinul MS nr.1513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2;
 3. Ordinul MS nr. 1.829 din 27 octombrie 2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2;
 4. Metodologia Institutului Național de Sanătate Publică de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus(COVID – 19), actualizată la data de 18 noiembrie 2020;
 5. Legea nr.136/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, cu modificările și completările ulterioare

La înscrierea pentru angajarea pe postul de inspector de specialitate grad II, specialitatea inginer , în profilul construcții, de la Serviciul administrativ/mentenanță,  candidații vor trimite dosarele electronic până la data de 04 decembrie 2020, orele 16,00, prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singur mesaj, pe adresa dsp99@dspiasi.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie dosar concurs inspector de specialitate- inginer  și numele persoanei, cu următoarele acte:

 • cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare – ANEXA nr. 2;
 • declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulementul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – ANEXA nr. 4;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – diploma de bacalaureat  și diploma de licență, precum și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor solicitate;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – ANEXA nr. 3;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează( se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);
 • curriculum vitae, model EUROPASS și scrisoare de intenție; –
 • declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică – ANEXA nr. 5.

 

BIBLIOGRAFIE STABILITĂ PENTRU PROBA DE INTERVIU:

 • Legea nr.10/18.01.1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.50/29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.481/08.11.2004 privind protectia civila, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.333/08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
 • HOTĂRÂRE nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H. G. nr.273/14.06.1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 • HOTĂRÂRE nr.339/26.03 2008 pentru aprobarea Normelor de administrare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe de care pot beneficia medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
 • M.S. nr. 1078/2010 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiilor de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • M.F.P.nr.1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • M.F.P nr.2861/09.11.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.500/11.07.2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare – Secțiunea a 3 – a Prevederi referitoare la investițiile publice;

La înscrierea pentru angajarea pe postul de șofer I , nivel studii M, la Serviciul administrativ și mentenanță , candidații vor trimite dosarul electronic, până la data de 04 decembrie  2020, orele 16,00, prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singur mesaj, pe adresa dsp99@dspiasi.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie dosar concurs șofer și numele persoanei, cu următoarele acte:

 • cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare – ANEXA nr. 2;
 • declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulementul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – ANEXA nr. 4;
 • copia actului de  identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – diploma de bacalaureat, și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor solicitate;
 • să dețină carnet de conducător auto categoria B;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – ANEXA nr. 3;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează( se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);
 • curriculum vitae, model EUROPASS și scrisoare de intenție;
 • declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică – ANEXA nr. 5.

BIBLIOGRAFIE STABILITĂ PENTRU PROBA DE INTERVIU:

 1. Codul rutier ;
 2. Ordinului M.S.nr.1078/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice a direcțiilor de sănătate publică județene, cu modificările si completările ulterioare.

CRITERII DE SELECȚIE PENTRU TOATE POSTURILE:

 • dosarul de înscriere să conţină toate documentele solicitate;
 • au întâietate candidaţii care au experienţă în domeniul sanitar (eventual prin voluntariat);
 • îndeplinirea condițiilor de studii și vechime;
 • competenţe/specializări deţinute, cele din domeniul medical fiind prioritare;
 • media de absolvire a studiilor;
 • motivaţia candidatului.

 

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:

Conform Metodologiei privind ocuparea fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, în baza art.11 din Legea nr.55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 905 din 26 mai 2020, modificat și completat de Ordinul 1839 din 30 octombrie 2020 în situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR CANDIDAȚILOR SE VOR AFIȘA PE PAGINA DE INTERNET A INSTITUȚIEI, www.dspiasi.ro, în data de 07 decembrie 2020 , ora 16,00 cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați pe post la selecția dosarelor.

În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului individual de muncă.

La data prezentării, la sediul instituției, pentru încheierea contractului individual de muncă, candidații declarați admiși vor prezenta actele în original, pentru certificare.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, Normare , Organizare, Salarizare al DSP Iași, telefon 0232/210900 int.218.

ATENȚIE!

Posturile afișate se ocupă în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada determinată, prin derogare de la prevederile legale în vigoare, prin numire, fără concurs.

Numirea se face prin act administrativ al directorului executiv al DSP Iași, cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobate de către Ministerul Sănătății prin statul de funcții și cu stabilirea drepturilor salariale pentru funcția ocupată în conformitate cu Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă.


Descarcă:

Previous articleÎn atentia voluntarilor care au efectuat activitate în perioada Octombrie – Noiembrie 2020
Next articleÎncheierea contractului individual de muncă pe perioadă determinată / nedeterminată