Home Examene / angajări Concurs pentru ocuparea unui post vacant de Șef serviciu administrativ și...

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de Șef serviciu administrativ și mentenanță perioadă nedeterminată

868
0

ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

CONCURS

pentru ocuparea unui post vacant de

Șef serviciu administrativ și mentenanță

perioadă nedeterminată

Condiții de participare la concurs:

Vechime în specialitatea studiilor necesare ocuparii postului:

 • minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției(științe economice).

Condiţii de studii:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență, în domeniul științe economice.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

 • 21 octombrie 2016, ora 10,00, proba scrisă, la sediul Direcției de Sănătate Publică a judetului Iași, din strada Vasile Conta nr.2-4.

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial partea a III a, candidaţii pot depune dosarele de înscriere la concurs, la Biroul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Sanatate Publica a Judeţului Iaşi, str.Vasile Conta nr.2-4.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 12 octombrie 2016, ora 16,00, la sediul Direcției de Sănătate Publică a judetului Iași, din strada Vasile Conta nr.2-4 Iasi.

Persoana nominalizată din cadrul Serviciului Resurse Umane, pentru primirea dosarelor este

dna Şoldan Laura,tel 0232267812.

Condiţii generale pentru participarea la concurs:

– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele acte:

– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz ( aşa cum este reglementat în HG 286/2011) şi originalele;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice (diploma de studii bacalaureat) şi vor prezenta şi originalele;

– copia carnetului de muncă (şi originalul) sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă (original), care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor.

– cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu obligaţia candidatului de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel tarziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa conţine în clar numarul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);

– curriculum vitae;

– dosar plic.

Probele stabilite pentru concurs:

 • selecţia de dosare;

 • proba scrisă;

 • proba interviu

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului:

Şef serviciu administrativ şi mentenanţă

 1. Legea nr. 500 / 2002 privind finantele publice;

 2. Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii;

 3. Lege nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii;

 4. O.M.F.P. nr.1792 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

 5. Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

 6. O.M.F.P nr 2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

 7. O.M.S. nr. 1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

 8. Legea nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor;

 9. Legea nr. 481 / 2004 privind protectia civila;

 10. Legea nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

 1. Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice;

 2. Hotararea nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016 98 10 201 0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

13. Ordin nr. 264 / 2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa <LLNK 12016 395 20 302 23 64>art.23 alin.(2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016 98 10 201 0 17>Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa <LLNK 12016 394 20 302 25 64>art.25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din <LLNK 12016 99 10 201 0 17>Legea nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate;

14. Ordin nr. 1078 / 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

15. Legea nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;

16. H.G nr. 28 / 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

 1. H.G. nr. 273 / 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

 2. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala I 13-02 (serie noua);

 3. Normativ privind exploatarea instalatiilor de incalzire centrala I 13/1-02 (serie noua);

 4. Normativ de proiectare, executie si exploatare pentru retelele termice cu conducte preizolante, NP029-02 (serie noua);

 5. Normativ de siguranta la foc a constructiilor P 118-99;

 6. Normativ privind exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare I 5/2-98;

 7. Normativ privind exploatarea instalatiilor sanitare. I 9/1-96;

 8. Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) I 33-99;

 9. Ghid de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici GP 051-00;

 10. Ghid pentru proiectarea si automatizarea instalatiilor din centrale si puncte termice. I 36-01(serie noua);

 11. Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica – retele si puncte termice NP 058-02 (serie noua);

 12. Normativ privind exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica – retele si puncte termice NP 059-02 (serie noua);

 13. Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind instalatiile aferente constructiilor. ME 005-2000 (serie noua);

 14. Ghid pentru proiectarea, executarea si exploatarea dispozitivelor si sistemelor de evacuare a fumului si gazelor fierbinti din constructii in caz de incendiu GP 063-01 (serie noua);

 15. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie I 18/1 – 01;

 16. Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc in sali agglomerate GT 030-01 (serie noua);

 17. Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru cladiri de spitale GT 049-02 (serie noua);

 18. O.U.G nr. 98 / 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice;

CALDENDAR DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

29 septembrie 2016 – 12 octombrie 2016, până la ora 16,00, preluarea dosarelor.

13 octombrie 2016 – 14 octombrie 2016 , selecția dosarelor.

17 octombrie 2016, afisarea rezultatelor selectării dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, a condiţiilor de studii şi de vechime, se vor afişa cu menţiunea “ADMIS” sau “ RESPINS”.

18 octombrie 2016, se pot depune contestaţie pentru dosarele de înscriere respinse.

19 octombrie 2016, se afişează rezultatul contestaţiei la respingere dosare.

Concursul constă din 2 probe:

 • proba scrisă – subiecte din bibliografia afişată.

 • proba interviu – conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs.

Fiecare probă va fi notată cu maximum 100 puncte. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie obţină minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funţiilor contractuale de execuţie.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Stabilirea candidaţilor care urmează să ocupe posturile vacante se va face în ordinea mediei generale, determinată pe baza mediei artimetice a notelor obţinute la fiecare probă. La rezultate finale egale, are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine are prioritate cel care are specializări în domeniul pentru care a candidat.

21 octombrie 2016 ora 10,00 susţinere proba scrisă.

24 octombrie 2016 afişarea rezultatelor la proba scrisă.

25 octombrie 2016 depunerea contestaţiilor la proba scrisă.

26 octombrie 2016 afişarea rezultatului la contestaţia probei scrise.

27 octombrie 2016 ora 10,00 susţinere proba interviu.

28 octombrie 2016 afişarea rezultatelor la proba interviu.

31 octombrie 2016 depunerea contestaţiei la proba interviu.

01 noiembrie 2016 afişarea rezultatului contestaţiei la proba interviu.

01 noiembrie 2016 afișarea rezultatelor finale.

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei de Sanatate Publica a Judeţului Iaşi din str. Vasile Conta nr.2-4, conform planificării de mai sus.

Previous articleSesiune de examen pentru obținerea atestatelor de studii complementare 09 noiembrie.2016
Next articleConcurs de intrare în rezidențiat