Home Examene / angajări Anunț recrutare pe bază de voluntariat

Anunț recrutare pe bază de voluntariat

2616
0

Având în vedere evoluția situației epidemiologice, Direcția de Sănătate Publică Iași, instituție publică cu personalitate juridică, își exprimă disponibilitatea de a colabora  cu voluntari, în regim online, în baza prevederilor  art.9 alin.(2) din Legea nr.78 /2014 privind reglementarea  activității de voluntariat în România, în scopul implementării măsurilor pentru combaterea pandemiei de COVID – 19, după cum urmează:

 • medici rezidenți în specialitatea epidemiologie, igienă, sănătate publică și management;
 • asistenți medicali cu studii superioare;
 • studenți/masteranzi care urmează studii de licență sau de master la facultăți cu profil informatic;
 • studenți/masteranzi care urmează studii de licență sau de master la facultatea de psihologie;
 • studenți/masteranzi care urmează studii de licență sau de master la facultatea de sociologie;

Condiții generale de participare la selecție pentru toate categoriile solicitate:

 • are cetaţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic Europeanşi și domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se acceptă și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
 • îndeplineşte condiţiile de studii și alte condiții specifice potrivit cerințelor ;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

CERINȚĂ SPECIFICĂ:

 • Să dețină cunoștințe de operare PC(Microsoft Office, Excel)

În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin, organizarea muncii voluntarilor selectați, se va face în regim online, ceea ce presupune ca și cerință de bază deținerea de către voluntar a mijloacelor aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și sau echipamente de muncă necesare prestării muncii(să dețină laptop/computer și acces la internet).

I. Medicii rezidenți vor transmite dosarele electronic până la data de 09 octombrie 2020, orele 16,00, prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singur mesaj, pe adresa dsp99@dspiasi.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie dosar voluntariat medic și numele persoanei”, cu următoarele acte:

 1. cererea – Anexa 1;
 2. declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2;
 3. copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz;
 4. copie xerox de pe diploma de licență medicină generală, copie după prima pagină a carnetului de rezident sau Ordinul de confirmare în rezidențiat(specialitatea epidemiologie, igienă, sănătate publică și management);
 5. curriculum vitae format EUROPASS.

II. Asistenții medicali cu studii superioare vor transmite dosarele electronic până la data de 09 octombrie 2020, orele 16,00, prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singur mesaj, pe adresa dsp99@dspiasi.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie dosar voluntariat asistent medical și numele persoanei”, cu următoarele acte:

 1. cererea – Anexa 1;
 2. declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2;
 3. copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz;
 4. copie xerox de pe diploma de licență;
 5. curriculum vitae format EUROPASS.

 

III. Studenții/masteranzii vor transmite dosarele electronic până la data de 09 octombrie  2020 orele 16,00, prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singur mesaj, pe adresa dsp99@dspiasi.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie dosar voluntariat student/masterand și numele persoanei”cu următoarele acte:

 1. cererea – Anexa 1;
 2. declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2;
 3. copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz;
 4. acte doveditoare privind calitatea de student(adeverință de student, etc);
 5. curriculum vitae format EUROPASS. 

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR  SE VOR AFIȘA PE PAGINA DE INTERNET A INSTITUȚIEI, www.dspiasi.ro,  în data de 12 octombrie 2020.

Voluntariatul se desfășoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, între  voluntar și instituția noastră. Persoanele admise se vor prezenta la sediul Direcției de Sănătate Publică Iași, din strada Vasile Conta nr.2-4, la o dată comunicată ulterior, în vederea semnării contractului de voluntariat.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, Normare , Organizare, Salarizare al DSP Iași, telefon 0232/210900 int.218.

Menționăm că activitatea de voluntariat se consideră experiență profesională și /sau în specialitate, în funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite, conform prevederilor art.10 alin.(2) din Legea nr.78 /2014 privind reglementarea  activității de voluntariat în România.

Descarcă:

Previous articleSesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.
Next articleConcurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie