Home Examene / angajări Anunt privind organizarea concursului de ocupare a unui post vacant de...

Anunt privind organizarea concursului de ocupare a unui post vacant de referent IA – Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare

814
0

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

CONCURS
pentru ocuparea următorului post de natura contractuală
perioadă nedeterminată

 • 1 post Referent IA, la Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare
 • Vechime, minim 6 ani si 6 luni.

Condiţii de studii:

 • studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat.

Data concursului:

Proba scrisă se va desfășura pe data de 01 februarie 2017, ora 10,00, iar interviul pe data de 07 februarie 2017 ora 10,00. Ambele probe se vor susține la sediul Direcţiei de Sănatăte Publică a Judeţului Iaşi, str. Vasile Conta nr.2-4 Iasi.

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial partea a III a, candidaţii pot depune dosarele de înscriere la concurs, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Sanatate Publica a Judeţului Iaşi, str.Vasile Conta nr.2-4.

Persoana nominalizată pentru a asigura secretariatul comisiei este doamna Ciobanu Gabriela, consilier la Serviciul resurse umane, normare, organizare, salarizare. Tel: 0232267812

Condiţii generale pentru participarea la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele acte:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (aşa cum este reglementat în HG 286/2011) şi originalele;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – se vor prezenta şi originalele;
 • copia carnetului de muncă (şi originalul) sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă (original), care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor solicitate.
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu obligaţia candidatului de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel tarziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa conţine în clar numarul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 • curriculum vitae;
 • dosar plic.

Probele stabilite pentru concurs:

 • selecţia de dosare;
 • proba scrisă;
 • proba interviu 

BIBLIOGRAFIE pentru  concursul in vederea ocupării postului vacant  de referent IA la Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare

 1. Legea nr.53/2003(republicată), cu modificările și completările ulterioare – Codul Muncii;
 2. Legea nr.95/2006(republicată), privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordinul M.S nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare.
 4. ORDIN MS nr. 1.470 din 20 octombrie 2011, pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.
 5. ORDIN MS nr. 869 din 9 iulie 2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare  publice cu paturi.
 6. H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 7. G. nr. 500/2011, privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

CALDENDAR DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 • 30 decembrie 2016 – 13 ianuarie 2017, până la ora 16,00, preluarea dosarelor.
 • 16 ianuarie 2017 – 17 ianuarie 2017, selecția dosarelor.
 • 18 ianuarie 2017, , afisarea rezultatelor selectării dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, a condiţiilor de studii şi de vechime se vor afişa cu menţiunea “ADMIS” sau “ RESPINS”.
 • 19 ianuarie  2017se pot depune contestaţie pentru dosarele de înscriere respinse.
 • 20 ianuarie 2017 se afişează rezultatul contestaţiei la respingere dosare.

Concursul constă din 2 probe:

 • proba scrisă – subiecte din bibliografia afişată
 • proba interviu – conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs.

Fiecare probă va fi notată cu maximum 100 puncte. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie obţină minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funţiilor contractuale de execuţie.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Stabilirea candidaţilor care urmează să ocupe posturile vacante se va face în ordinea mediei generale, determinată pe baza mediei artimetice a notelor obţinute la fiecare probă. La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine are prioritate cel care are specializări în domeniul pentru care a candidat.

 • 01 februarie 2017 ora 10,00 susţinere proba scrisă
 • 02 februarie 2017 afişarea rezultatelor la proba scrisă
 • 03 februarie 2017 depunerea contestaţiilor la proba scrisă
 • 06 februarie 2017 afişarea rezultatului la contestaţia probei scrise
 • 07 februarie 2017 susţinere proba interviu
 • 08 februarie 2017 afişarea rezultatelor la proba interviu
 • 09 februarie 2017 depunerea contestaţiei la proba interviu
 • 10 februarie 2017 afişarea rezultatului contestaţiei la proba interviu
 • 13 februarie 2017 afişarea rezultatelor finale.

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei de Sanatate Publica a Judeţului Iaşi din str. Vasile Conta nr.2 -4, conform planificării de mai sus.

Descarca documentul oficial în format MS Word (doc).

Previous articleAdresa IMU nr 77604 privind intretinerea terenurilor de aterizare – heliporturilor
Next articleCalendarul de examene, concursuri şi a sesiunilor de inscriere la a doua specialitate ce vor fi organizate de Ministerul Sănătăţii în anul 2017