Home Examene / angajări Angajare pe perioadă determinată pe post temporar vacant de asistent medical, pe...

Angajare pe perioadă determinată pe post temporar vacant de asistent medical, pe perioada suspendării contractului individual de muncă a titularului postului

2094
0

În baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat și completat de Ordinul 1839 din 30 octombrie 2020 și a  Hotărârea Guvernului  nr. 293/10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI IAȘI

ERATA 1 (publicată Luni, 5 aprilie 2021):

demarează procedura de angajare, fără concurs, pe perioadă determinată, pe perioada suspendării contractului individual de muncă a titularului postului (post scos pe perioada stării de alertă, conform art. 11 din Legea    nr. 55/2020), care se află în concediu medical, după cum urmează:

 • 1 post temporar vacant de asistent medical generalist sau igienă, cu școală postliceală sanitară, VECHIME MINIM 6 luni ca asistent medical (vechime dovedită cu carnetul de muncă sau după caz cu adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate), la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile – activități suport epidemiologie, punct de lucru Vama Sculeni, cu organizarea timpului de muncă în ture, în regim de 12 cu 24 ore, reprezentare Direcția de Sănătate Publică Iași;

demarează procedura de angajare, fără concurs, pe perioadă determinată,  pe perioada stării de alertă, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la încetarea stării de alertă, după cum urmează:

 • 1 post de asistent medical generalist sau igienă, cu școală postliceală sanitară,  VECHIME MINIM 6 luni ca asistent medical (vechime dovedită cu carnetul de muncă sau după caz cu adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate), la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile – activități suport epidemiologie, punct de lucru Vama Sculeni, cu organizarea timpului de muncă în ture, în regim de 12 cu 24 ore, reprezentare Direcția de Sănătate Publică Iași;

Sfârșit ERATA 1.

Condiții generale de participare:

 • are cetaţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic Europeanşi și domiciliul în România ;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se acceptă și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
 • îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Documente necesare pentru înscriere:

La înscrierea pentru angajarea pe postul temporar vacant de asistent medical, cu școală postliceală sanitară (absolvenți ai școlii postliceale sanitare în specialitatea asistent medical generalist sau igienă, sau să dețină diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare), specialitatea asistent medical generalist sau igienă. Candidații vor trimite dosarele electronic, până la data de 06 aprilie 2021, orele 13,00, prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singur mesaj, pe adresa dsp99@dspiasi.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie dosar concurs asistent medical, numele persoanei și postul pentru care concurează, cu următoarele acte:

 • cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare – Anexa nr.2;
 • declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al
 • Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – Anexa nr. 4;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – diploma de bacalaureat și școală postliceală sanitară în specialitățile solicitate, şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor solicitate, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – Anexa nr. 3;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);
 • copie după certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, vizat la zi.
 • curriculum vitae, model comun european și scrisoare de intenție;
 • declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică – Anexa nr. 5.

BIBLIOGRAFIE STABILITĂ PENTRU PROBA DE INTERVIU:

 1. Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordinul MS nr.1513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2;
 3. Ordinul MS nr. 1.829 din 27 octombrie 2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-COV-2, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.136/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, cu modificările și completările ulterioare, republicată;
 5. Hotărârea nr. 9 din 11.02.2021 privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România.

 

CRITERII DE SELECȚIE:

 • dosarul de înscriere să conţină toate documentele solicitate;
 • au întâietate candidaţii care au experienţă în domeniul sanitar (eventual prin voluntariat);
 • îndeplinirea condițiilor de studii și vechime;
 • competenţe/specializări deţinute, cele din domeniul medical fiind prioritare;
 • media de absolvire a studiilor;
 • motivaţia candidatului.

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:

Conform Metodologiei privind ocuparea fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, în baza art.11 din Legea nr.55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 905 din 26 mai 2020, modificat și completat de Ordinul 1839 din 30 octombrie 2020 în situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR

Rezultatele selecției dosarelor candidaților SE VOR AFIȘA PE PAGINA DE INTERNET A INSTITUȚIEI, www.dspiasi.ro, în data de  07 aprilie 2021, ora 13,00  cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați pe post la selecția dosarelor.

În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului individual de muncă.

La data prezentării, la sediul instituției, pentru încheierea contractului individual de muncă, candidații declarați admiși vor prezenta actele în original, pentru certificare.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, Normare , Organizare, Salarizare al DSP Iași, telefon 0232/210900 int.218.

Descarcă:

Previous articleVaccinurile – Protecție pentru toți!
Next articleErată la anunțul publicat în data de 2 aprilie 2021 de angajare pe perioadă determinată pe post temporar vacant de asistent medical, pe perioada suspendării contractului individual de muncă a titularului postului