Home Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Date de contact Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (DPO)

E-mail: dcp@dspiasi.ro
Telefon: 0232 276 590

Identitatea și datele de contact ale operatorului

Direcția de Sănătate Publică Iași este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Sănătății, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local.

Direcția de Sănătate Publică Iași realizează politicile și programele naționale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidențele statistice pe probleme de sănătate și are atribuții de planificare și derulare a investițiilor finanțate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

Coordonate de contact:

Adresa: Str.Vasile Conta, nr.2- 4, Iași, cod poștal 700106, jud. Iași

Tel.: 0232/ 210 900, fax: 0232/ 241 963

Website: www.dspiasi.ro

Email: dspj.iasi@dspiasi.ro;  dsp99@dspiasi.ro

Definiții – termeni de bază

Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”).

Persoană fizică identificabilă – o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Creare de profiluri – orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

Destinatar – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

Consimțământ al persoanei vizate – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Date biometrice – date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice.

Date privind sănătatea – date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia.

Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal în cadrul Direcției de Sănătate Publică Iași

Direcția de Sănătate Publică Iași prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. resurse umane, selecție și plasare forță de muncă,
 2. servicii de sănătate,
 3. educație,
 4. constatarea și sancționarea contravențiilor,
 5. evidența populației și stare civilă,
 6. punerea in executare a măsurilor de siguranţă dispuse de instanţele judecătoreşti,
 7. instituirea măsurilor de supraveghere medicală permanentă faţă de persoanele puse sub interdicţie de către instanţele jduecătoreşti,
 8. emitere autorizații/licențe,
 9. statistică.

Datele cu caracter personal vor fi colectate și utilizate doar în scopul și în legătură cu îndeplinirea de către Direcția de Sănătate Publică Iași a atribuțiilor sale, conform legislației în vigoare.

Categorii de persoane vizate

Datele cu caracter personal prelucrate în cadrul Direcției de Sănătate Publică Iași aparțin următoarelor categorii de persoane fizice

 1. pacienți,
 2. cadre medico-sanitare,
 3. minori,
 4. vizitatori,
 5. angajați,
 6. membrii familiei persoanei vizate,
 7. medici rezidenți,
 8. persoane izice care solicita autorizatii sanitare
 9. alte persoane fizice

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Direcției de Sănătate Publică Iași

Direcția de Sănătate Publică Iași prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. numele și prenumele,
 2. numele și prenumele membrilor de familie,
 3. sexul,
 4. data și locul nașterii,
 5. cetățenia,
 6. semnătura,
 7. date din actele de stare civilă,
 8. caracteristici fizice/antropometrice,
 9. telefon/fax,
 10. adresă (domiciliu/reședință),
 11. e-mail,
 12. profesie,
 13. loc de muncă,
 14. formare profesională – diplome studii,
 15. situație familială,
 16. situație militară,
 17. situație economică și financiară,
 18. date privind bunurile deținute,
 19. date bancare,
 20. imagine.

Categorii de date cu caracter special prelucrate în cadrul Direcției de Sănătate Publică Iași

Direcția de Sănătate Publică Iași prelucrează următoarele categorii de date cu caracter special:

 1. date cu caracter personal privind apartenența sindicală a persoanelor vizate,
 2. codul numeric personal,
 3. seria și numărul actului de identitate/pașaportului
 4. date privind starea de sănătate,
 5. date biometrice,
 6. date privind viața sexuală,
 7. date privind măsuri de siguranță,
 8. date privind măsura punerii sub interdicţie,
 9. date privind sancțiuni disciplinare,
 10. date privind sancțiuni contravenționale,
 11. date privind cazierul judiciar.

Sursele din care provin datele cu caracter personal

 1. Furnizorii de servicii medicale
 2. Sistemul de supraveghere video al instituției
 3. Instituții publice
 4. Persoane fizice

Destinația sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate de către Direcția de Sănătate Publică Iași sunt transmise numai către destinatari care au obligație legală privind prelucrarea acestor date. Acești destinatari sunt: Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, inspectorate de poliție, alte direcții de sănătate publică, direcții generale de asistență a copilului, judecătorii, curtea de conturi a României, furnizori de servicii medicale sau alte instituții publice.

Direcția de Sănătate Publică Iași transferă date cu caracter personal către altă tară numai la solicitarea persoanei în cauză sau a unui aparținător legal.

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal colectate

Termen nelimitat.

Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Dreptul la informare și acces

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Direcției de Sănătate Publică Iași o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind:

 1. scopurile prelucrării;
 2. categoriile de date cu caracter personal vizate;
 3. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
 4. acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 5. existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
 6. dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 7. în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;
 8. existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate.

Direcția de Sănătate Publică Iași furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, poate fi percepută o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent. Dreptul de a obține o copie nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

Dreptul la rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizată are dreptul de a solicita, în anumite situații, Direcției de Sănătate Publică Iași ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate. Sunt avute în vedere înregistrările efectuate cu sistemul de supraveghere video.

Dreptul la opoziție

În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 1. persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
 2. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 3. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 4. persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, datele cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

O persoană vizată care a obținut restricționarea prelucrării este informată de către Direcția de Sănătate Publică Iași înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat Direcției de Sănătate Publică Iași într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Persoana vizată poate solicita ca deciziile bazate pe prelucrarea automată a datelor sale cu caracter personal care o privesc sau care o afectează într-o măsură semnificativă să fie luate de către persoane fizice, nu exclusiv de computere. În acest caz, are și dreptul de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Pentru a exercitarea drepturilor, persoana vizată trebuie să contacteze Direcția de Sănătate Publică Iași. Termenul de răspuns este de maxim o lună.

Legislație privind protecția datelor cu caracter personal

Legături utile

Documente utile:

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)